První zasedání Ústředí OSŽ po sjezdu se uskutečnilo v Praze 22. listopadu za řízení I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna. Nové volební období oficiálně zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku) a popřál v něm všem členům Ústředí OSŽ hodně zdaru. Blok věnovaný informacím ze zásadních jednání, který následoval po kontrole plnění usnesení z minulého období, otevřel předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Základní text kolektivní smlouvy máme dojednaný, domluveny jsou i komplexní ozdravné pobyty, nyní jsme ve fázi dolaďování osmi bodů, týkajících se odměňování,“ řekl Radek Nekola a dodal, že dále bude nutno řešit reakci ČD Cargo na tzv. retenční program Českých drah. Tento motivační program byl u ČD přijat proto, aby udržel pracovníky v nedostatkových profesích a přilákal na dráhu nové zaměstnance. Dozorčí rada ČD Cargo (která se konala téhož dne odpoledne) se bude podle jeho slov zabývat mimo jiné odlivem opravářů k Českým drahám, „Budeme se snažit dostat víc peněz do odměňování, aby pracovní turismus neparalyzoval opravárenství,“ poznamenal Radek Nekola. Dále uvedl, že se ČD Cargo potýká s nedostatkem vozů, neboť poptávka je velká. Hospodaření podniku je podle jeho slov dobré, podnikatelský plán za tři čtvrtletí roku 2017 je plněn a je předpoklad jeho plnění i do konce roku.

Předseda PV OZ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun uvedl, že také hospodaření Českých drah je pozitivní, provozní výsledky jsou velmi dobré, stoupají tržby, což znamená, že České dráhy jsou schopny splnit své závazky vůči partnerům. Hovořil i o masivních investicích, které ČD vynaložily na nákup kolejových vozidel. Jak dále uvedl, v investicích budou České dráhy – s využitím evropských fondů – pokračovat i nadále. Rok 2018 bude podle slov Vladislav Vokouna ve znamení intenzivních jednání s kraji ohledně zakázek na osobní dopravu v souvislosti s tím, že většina smluv s kraji skončí v roce 2019. „České dráhy si chtějí udržet co nejlepší pozici na trhu,“ zdůraznil Vladislav Vokoun. Dále informoval o tom, že Sociální fond ČD na rok 2018 byl již uzavřen, a to téměř ve stejných intencích jako pro letošní rok, „což je i vzkaz Republikové radě seniorů, že bude možné naplánovat akce pro seniory,“ dodal. Ohledně probíhajícího kolektivního vyjednávání u Českých drah Vladislav Vokoun uvedl, že - stejně jako u ostatních podniků - bude i zde velký tlak na růst mezd. „Zaměstnavatel navrhl nárůst 1 % a sebrat některé příspěvky, což je pro nás samozřejmě nepřijatelné,“ řekl Vl. Vokoun a dodal, že další kolektivní vyjednávání na Českých drahách bude pokračovat v pondělí 27. listopadu.

Nová místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o kolektivním vyjednávání u některých nedrážních podniků, především u Dopravního zdravotnictví, kde se řeší mimo jiné změny tarifního odměňování (má dojít ke zrušení tarifních stupňů) a také pracovní doby (návrh vrátit rozsah pracovní doby na 37,5 hodiny je v souladu s požadavkem zaměstnanců). Kolektivní vyjednávání probíhá, jak uvedla, i v dalších podnicích, jako je TSS, a. s., či Legios Loco, a. s. Bc. Dousková dále informovala o chystané mezinárodní konferenci pořádané Sdružením nájemníků na téma „Jak se žije seniorům v České republice“. Konference se bude konat v Praze 27. 11.

O situaci v SŽDC informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který je až do mimořádné konference OSŽ SŽDC, svolané na 6. 12.) zároveň předsedou Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. Hovořil především o průběhu kolektivního vyjednávání (podrobné informace vycházejí na webu OSŽ, v sekci PV OSŽ SŽDC). „Ve sporu jsme v otázce mzdového nárůstu,“ řekl a dodal, že představy zaměstnavatele a odborových organizací se diametrálně liší. Zatímco zaměstnavatelem navržené navýšení tarifních mezd a výkonové odměny by znamenalo nárůst mzdových nákladů o 4,4 %, odbory požadované navýšení mzdových tarifů a VO by znamenalo nárůst mzdových nákladů o 13,73 %. Spor je i ve věci kondičních pobytů, které zaměstnavatel navrhuje zrušit a nahradit kondičním programem, což by v praxi byla poukázka na rehabilitaci v hodnotě 6000 Kč, s čímž odbory vyjádřily nesouhlas. „Věřím, že se nakonec dohodneme a že kopky budou,“ řekl Mgr. Malý. Dále informoval o výplatě mimořádné odměny generálního ředitele ve výši 2000 korun pro zaměstnance SŽDC se mzdou za měsíc listopad, což je v souladu s dohodou uzavřenou při sjednání 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období 2016 – 2017.

Vladislav Vokoun poté přidal stručnou informaci o kolektivním vyjednávání u dceřiných společností ČD, které probíhá podle jeho slov korektně a v souladu s kolektivním vyjednáváním u „matky“, tedy Českých drah.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý poté zrekapituloval vývoj ve věci jízdních výhod, kde panoval rozpor ve vymezení pojmu komerčních vlaků, kde by zaměstnanecké jízdné nebylo stanoveno tarifem MD, resp. nesouhlas s návrhem MD na rozšíření této skupiny vlaků také o vlaky zajišťované v režimu veřejné služby na základě nabídkového řízení. Předseda OSŽ proto absolvoval řadu jednání a jak uvedl, situace se aktuálně vyvíjí tak, že ministerstvo dopravy i vedení ČD a SŽDC námitku odborových centrál vzaly v úvahu a lze očekávat návrh úpravy memoranda v tom smyslu, že režijní výhody budou poskytovány i v těchto vlacích na základě časového příplatku na komerční vlaky, který zaměstnancům, rodinným příslušníkům i důchodcům, uhradí na základě jejich požadavku příslušný zaměstnavatel. Toto řešení zaměstnaneckých jízdních výhod nebude do budoucna znevýhodňovat ČD v nabídkových řízeních na zajišťování osobní dopravy vlaky v závazku veřejné služby. Ústředí poté schválilo usnesení, v němž potvrdilo mandát Představenstva OSŽ ohledně jízdních výhod pro příští období v souladu s usnesením Ústředí OSŽ z 25. 10. 2017 s doplněním ve smyslu akceptace řešení zaměstnaneckých jízdních výhod u vlaků v závazku veřejné služby na základě nabídkového řízení formou časového příplatku na komerční vlaky, který bude držitelům jízdních výhod hradit příslušný zaměstnavatel.

Dalším bodem jednání byla informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2017, přednesená JUDr. Petrem Kožmínem, vedoucím oddělení BOZP OSŽ-Ú. JUDr. Kožmín shrnul, že v letošním roce inspektoři BOZP provedli 94 kontrol nad prověrkami BOZP. Podrobnější informace bude uveřejněna na webových stránkách OSŽ a v dalším čísle Obzoru. Ústředí OSŽ poté vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu za tři čtvrtletí 2017 a konstatovalo, že výdaje jsou dosud nižší než plánované, naopak příjmy jsou vyšší. Hospodaření OSŽ lze proto hodnotit pozitivně.

Předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová informovala o kontrole hospodaření v ZO OSŽ u SDC Jihlava, kde nebyly zjištěny nedostatky, a také o tom, že v první polovině prosince provede RK kontrolu u devíti organizací OSŽ.

V rámci bodu „různé“ mimo jiné přednesl místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka návrh na uskutečnění výjezdního zasedání Ústředí OSŽ v hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, neboť by bylo vhodné, aby se i noví členové Ústředí seznámili s tímto zařízením, které je v majetku OSŽ. Ústředí OSŽ vyjádřilo souhlas a jednání by mělo proběhnout ve druhé polovině ledna 2018.
V závěru Bc. Petr Toman, BA (Hons) informoval o zasedání Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, které se uskutečnilo 20. 11. a které schválilo zdravotně pojistný plán. Jak dále uvedl, byly schváleny určité změny ve způsobu přispívání na kondiční pobyty pro pojištěnce ZPMV. Bližší informace uvedeme v některém z příštích čísel Obzoru.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 206 hostů a žádný gestor