11.00 h - Závěrečným vystoupením předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého byl VII. sjezd OSŽ ukončen.
Mgr. Martin Malý poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a organizačním zajištění sjezdu, poděkoval všem delegátům za velmi konstruktivní přístup, který umožnil, aby sjezd proběhl důstojně. „Přeji všem, aby se nám dařilo fungovat jako tým, protože jenom takto se podaří zrealizovat co nejvíce z programu, který jsme si na toto období uložili,“ řekl Mgr. Malý na závěr.

10.40 h - Předsedkyně návrhové komise Bc. Marta Urbancová čte návrh Usnesení delegátů VII. sjezdu OSŽ

Zdeněk Brada v technické poznámce navrhl doplnit úkol delegátům sjezdu, aby informovali ve svých organizacích o výsledcích sjezdu na nejbližších členských schůzích a konferencích OSŽ. Úkol byl doplněn do usnesení (přesné znění bude k dispozici na webových stránkách OSŽ a v tištěném Obzoru).

Hlasování o celkovém usnesení: usnesení bylo přijato, 1 delegát se zdržel hlasování.

10.20 h - Projednávání programu OSŽ na období do roku 2021. S programem podrobně seznamuje delegáty předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Radek Nekola vyzval delegáty k případnému doplnění návrhu Programu OSŽ na období do roku 2021. Diskutuje se o tom, zda doplnit jízdní výhody i pro rodinné příslušníky a důchodce (připomínka delegáta Vladimíra Kroupy). Mgr. Malý a Vladislav Vokoun vysvětlili, že nárokovost vychází ze zákona, tedy zahrnuje i rodinné příslušníky a důchodce.

Hlasování o programu OSŽ na období do roku 2021: návrh byl přijat, z přítomných delegátů se jeden zdržel

 

10.10 h - Pokračuje hlasování o usnesení sjezdu v bodu týkajícím se stávkové pohotovosti ve věci jízdních výhod. Byl předložen upravený text, jak jej navrhl Mgr. Malý: „Sjezd podporuje dosavadní postup Ústředí OSŽ při vyjednávání o jízdních výhodách a vyzývá Ministerstvo dopravy, ČD, a. s., ČD Cargo, a. s., a SŽDC, s. o., aby dále postupovaly v duchu dosavadních dohod. Současně uděluje Ústředí OSŽ mandát, aby v případě nepříznivého vývoje při dalším vyjednávání o jízdních výhodách použilo i krajních prostředků, včetně použití sociálního smíru.“

Hlasování o návrhu: Z 205 delegátů bylo 190 pro, 7 proti a 8 delegátů se zdrželo hlasování.

9.30 h - Návrh změn v usnesení sjezdu po jednotlivých bodech přednesla Bc Marta Urbancová, předsedkyně návrhové komise. K vyhlášení stávkové pohotovosti v souvislosti s ohrožením jízdních výhod (návrh Bc. J. Pejši), byla otevřena diskuse.

Martin Malý dal - vzhledem k tomu, jak se situace v režijních výhodách vyvíjí - protinávrh: Sjezd plně podporuje úsilí vedení OSŽ ve vyjednávání o jízdních výhodách a vyzývá ministerstvo dopravy, České dráhy, ČD Cargo a SŽDC, aby postupovaly v duchu dosavadních dohod, a v případě nepříznivého vývoje dává mandát Ústředí OSŽ, aby použilo i krajní prostředky. „V současné době reagovat aktem výhrůžky není zdvořilé,“ řekl Martin Malý. Bylo rozhodnuto, že návrh bude předložen delegátům v písemné podobě.

Dále byl předložen k diskusi další písemný návrh od Bc. Pejši: sjezd ukládá Ústředí OSŽ, aby v případě projednávání jakékoli novelizace zákona77/2002 bránilo benefity členů OSŽ, které tento zákon umožňuje, a aby k jejich obraně využilo případně i porušení sociálního smíru. (přesné znění najdou čtenáři v konečném znění usnesení).

Z přítomných 205 hlasů delegátů získal návrh 197 hlasů, 6 bylo proti, 2 se zdrželi.

Diskutovalo se rovněž o druhé části usnesení navrženého Bc. Pejšou ohledně ekonomického zajištění dalšího vydávání čtrnáctideníku Obzor v tištěné podobě; návrh dále ukládá Ústředí OSŽ zajistit jeho vydávání pracovním poměrem dvou zaměstnanců v redakci na plný pracovní úvazek.

Vladislav Vokoun podpořil tištěný Obzor, ale podle jeho názoru je nesmyslné ukládat jeho ekonomické zajištění sjezdu.

Tento návrh získal (z přítomných 208 delegátů) 202 hlasů, 4 byli proti, 2 se zdrželi hlasování. Sjezd tedy schválil další vydávání čtrnáctideníku Obzor v tištěné podobě.

K doplnění návrhu usnesení byla poté vyhlášena 15minutová přestávka.

9.25 h - Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý poděkoval končícím členům Ústředí OSŽ: jsou to Antonín Bartoš, Mgr. Josef Dolejší, Iva Holzknechtová, Adolf Hradílek Bohumír Reitmayer a Jaroslav Zajíček.

 

 

 

 

9.10 h - pokračování v diskusi - řídící Radek Nekola zahájil jednání druhého sjezdového dne (zahájení se opozdilo z technických důvodů - recepce nestíhala vyřídit odhlášení delegátů z hotelových pokojů.)

Předřazení pokračující diskuse před Vyhlášení výsledků volby místopředsedy/místopředsedkyně Revizní komise OSŽ; jako první vystoupil místopředseda Republikové rady seniorů Alois Malý.

Místopředseda Republikové rady seniorů Alois Malý reagoval na diskusní příspěvek Petra Sýkory z Mostu (z pátečního večera), který se zmínil o tom, že senioři by měli mít menší zastoupení na sjezdu i ve funkcích v základních organizacích. „Cítíme se dotčeni vystoupením Petra Sýkory, nemohu pochopit, co máte proti seniorům. My jsme zakládali svaz, utvářeli ho a zasloužili bychom si snad trochu úcty! Jsme plnohodnotní členové OSŽ s nezanedbatelným počtem členů v základně OSŽ, podíleli jsme se i na tvorbě majetku, kterým dnes OSŽ disponuje. Jsem rád, že vedení OSŽ si seniorů váží a je vůči nim vstřícné,“ řekl ve svém vystoupení Alois Malý.
 

Petr Sýkora reagoval na vystoupení Aloise Malého s krátkou technickou poznámkou: „Kdyby mě senioři poslouchali, tak s tímhle nikdy nemůžou vystoupit a napadat mě.“

Dalším diskutujícím byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se ve svém vystoupení zabýval třemi oblastmi. Zaprvé se zastal ČD travel a uvedl, že vždy je možno najít příklad, kdy je možné nabídnout rekreaci za výhodnějších podmínek. ČD travel podle jeho slov nepůsobí na principu zisku, ale tak, aby zajistila členům kvalitní rekreaci. „Jsme poloviční vlastníci (druhá polovina patří Českým drahám), a máme nad ČD travel kontrolu. Vedení cestovky je ochotno vysvětlit kterýkoli případ nebo nesrovnalost,“ řekl Mgr. Malý. Návrh, aby jízdní výhody platily na vlaky všech dopravců, označil jako možnou vizi budoucnosti, ale jak dále uvedl, nyní jde o to zachovat režijky u vlaků Českých drah a u komerčních vlaků. Tam, kde ČD nebudou působit, je třeba vyjednat výhodné jízdné. K otázce důchodců a snahám omezit jejich práva, což často zaznívalo v předsjezdovém období, poznamenal, že jde o otázku slušného jednání a při normálních lidských vztazích žádné problémy nehrozí. „Senioři jsou ti, kteří nám to vše vybudovali a mohou nám díky svému nadhledu přispět radou a pomocí,“ řekl Mgr. Malý.

Předseda mandátové komise informoval o počtu delegátů: přítomno je zatím 210 delegátů (nebylo dokončeno odhlašování z hotelových pokojů).

MUDr. Gabriela Ritterová, místopředsedkyně volební komise, informovala o volbě místopředsedy Revizní komise OSŽ: zvolen byl Miroslav Škota, 8 delegátů bylo pro, 1 se zdržel hlasování.

Předsedající Radek Nekola oznámil další smutnou zprávu: V minulých dnech zesnul Jan Pamánek, dlouholetý člen OSŽ.


 

Právě přítomno: 257 hostů a žádný gestor