OBZOR ke stažení

Řekl na jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC v Praze 25. ledna člen PV Libor Šimůnek, předseda ZO OSŽ a Výboru OSŽ při OŘ SŽDC Praha. V úvodu své řeči poděkoval za zevrubné vysvětlení předsedy OSŽ a kolektivního vyjednavače Martina Malého, jak se situace vyvíjela a proč došlo ke změně termínu kolektivního vyjednávání z původně 16. ledna na 11. Ledna, a dále řekl: „Měli jsme jednání obou Republikových rad, ze kterých vyšlo doporučující stanovisko dosáhnout desetiprocentního nárůstu, a pak na následujícím jednání PV bylo přijato usnesení, které zavazovalo kolektivní vyjednavače usilovat o desetiprocentní navýšení s tím, že však musí dosáhnout minimálně cca osmiprocentního nárůstu mezd.“ Podle jeho názoru tak bylo splněno to, co PV vyjednavačům jako minimální přijatelný výsledek uložil, což ale samozřejmě neznamená, že budou všichni zaměstnanci spokojeni, dodal Šimůnek.

27. prosince 2017, kdy se uskutečnilo mimořádné jednání PV a na kolektivním vyjednávání nedošlo k dohodě mezi odborovými centrálami a zaměstnavatelem a nebyla podepsána PKS na rok 2018, ještě nebyla známa nabídka hospodářského vedení, která se dostala na stůl při vyjednávání až 11. ledna 2018. Proto byli členové PV až následně obesláni elektronickou poštou, aby dali do 11. ledna své stanovisko, jestli zaměstnavatelem avizovanou novou nabídku mimořádné odměny ze mzdových prostředků zúčtovatelných do nákladů roku 2017 akceptovat a PKS podepsat, či nikoliv. Z technických důvodů (poslední možnost zapracování mimořádné odměny do mezd za měsíc prosinec 2017) byl časový prostor pro rozhodnutí limitován právě datem 11. ledna, vysvětlil Martin Malý. „Z důvodů, které jsem zde již vysvětlil, jsme vás nechtěli opět svolávat do Prahy, ale rozhodli jsme se vás požádat o vaše stanovisko elektronickou poštou, proto nedošlo i vzhledem k časové tísni k další změně termínu jednání PV,“ odpověděl Martin Malý na námitku Libora Šimůnka, proč nebylo svoláno jednání PV na 11. ledna 2018.

Spolu s předsedou PV Petrem Štěpánkem se Martin Malý také ohradil proti výrokům, které se objevily na webových stránkách SOSaD, že byli nuceni k podpisu PKS. Samozřejmě, není žádným tajemstvím, že nejvíc nespokojenosti s dosaženým mzdovým nárůstem, a tedy podepsanou PKS SŽDC na rok 2018, zaznívá z pražské oblasti a na webových diskusních stránkách všetatské ZO, kde se objevily i urážky a vyhrožování kolektivním vyjednavačům, či výzvy k odchodu z OSŽ. Nutné říci, že členové PV přijali komentář předsedy OSŽ - k tomu, jaká byla cesta k podpisu PKS - s pochopením, kvitují i skutečnost, že PKS a příloha č.1 má platnost dva roky a nezazněl žádný hlas, který by řekl, že s podpisem PKS v této podobě nesouhlasí.

Je nutné se ale vrátit na začátek jednání podnikového výboru, ve kterém jeho předseda Petr Štěpánek popřál všem členům na začátku roku pevné zdraví s vírou, že PV zůstane i nadále funkční a bude ku prospěchu všem zaměstnancům. Pak přivítal předsedu OSŽ, Mgr. Martina Malého, a také řadu hostů, zástupců odborných oddělení OSŽ, JUDr. Petra Večeře a JUDr. Petra Kožmína. Po kontrole plnění úkolů informoval předseda OSŽ o účasti na jednání tripartity 4. ledna, kde byl na programu i obsah programového prohlášení vlády, v němž podle jeho slov nebyla žádná zmínka o odborech, sociálních partnerech, což bylo předmětem připomínek, ale do parlamentu šlo již upraveno a doplněno o preambuli, ve které je důležitost sociálního dialogu zmíněna (celý obsah programového prohlášení vlády je na webu OSŽ ze dne 8. ledna 2018).

Dále se Martin Malý, jak už bylo výše zmíněno, věnoval podrobně průběhu a zejména finální části kolektivního vyjednávání, jak se vyvíjela situace poté, kdy 27. prosince nedošlo k podpisu PKS, jak se k návrhům zaměstnavatele stavěly další odborové centrály a jaké byly další možnosti.

Jednání PV pak přivítalo zástupce hospodářského vedení SŽDC, personálního ředitele GŘ SŽDC, Ing. Pavla Kouckého, Ing. Hanu Kohoutovou, Ing. Evžena Pospíšila a Bc. Jitku Dolejšovou. Ze strany zaměstnavatele jsme dokončili projednávání kolektivní smlouvy, podle našich možností se pak zúčastníme vašich jednání a aktivů k PKS, zásadních dotazů k podepsané PKS není mnoho, připravujeme opatření GŘ k aplikaci přílohy č. 5 k poskytování náborového příspěvku, zahájil blok informací Ing. Koucký. Řadu věcí bychom chtěli pak projednat na setkání 29. ledna s odborovými centrálami. Součástí našich školení je i agenda FKSP a personální portál STKR, pokračoval Ing. Koucký.

Týž den zasedala Správní rada SŽDC a jakékoli závěry a výstupy z jejího jednání budou obsahem schůzky s odborovými centrálami (OC) 29. února. K tématu prověrek BOZP na OJ dodal vysvětlení Ing. Pospíšil sdělením, že na OJ šel pokyn, aby s místně příslušnými odborovými organizacemi byl projednán do 15. 2. plán akcí BOZP. Dále zazněla informace k poskytování kondičních pobytů zaměstnanců, kdy podle průzkumu zájem o tento pobyt vyslovilo 2535 zaměstnanců. Připravuje se projekt na možnost čerpání evropských fondů, jehož součástí je i možnost využití těchto prostředků na školení návěstních techniků, současně se připravuje projekt zaměřený na správu majetku, sjednocení postupu obchodní činnosti, který se týká i využití prostor železničních nádraží. O nové nominální hodnotě stravenek, která platí od 1. února, možnosti dohody na výši příspěvku z FKSP OJ, pak hovořila Ing. Kohoutová. V tomto týdnu byla vydána informace Českých drah, týkající se jízdních výhod, a ta uvádí, co se chystá v oblasti časového příplatku na komerční vlaky. K této věci připravuje SŽDC databázi důchodců a v této souvislosti zmínil Ing. Koucký přijaté memorandum, ze kterého vyplývá, že se na rodinné příslušníky důchodců nevztahuje závazek zaměstnavatele dokupovat příplatky na používání komerčních vlaků. V této věci je připravována informace SŽDC, kde chceme informovat o tom, jakým způsobem bude prakticky aplikováno memorandum a v našem případě i závazek v PKS, ta informace zazní i na jednání s OC 29. února. O řadě dalších informací, které zazněly, dále jen heslovitě: hovořilo se o vykazování akcí v OJ pro zaměstnance, financovaných z FKSP přes personální portál STKR (k tomu PV přijal již na minulých jednáních nesouhlas s elektronickým způsobem administrace FKSP na tomto portále), technických problémech tohoto elektronického systému, ale i o postupu zapracování finanční spoluúčasti při využívání například permanentní vstupenky v OJ.

Na závěr jednání došlo k doplnění Podnikového výboru, kdy místo Miroslava Maincla, který se stal tajemníkem PV, byl svojí ZO a Výborem OSŽ OŘ Brno navržen na člena PV Josef Hlaváček (za řízení provozu) a dosavadního člena PV Jana Sekeru vystřídal z rozhodnutí konference ZO OSŽ a Výboru OSŽ OŘ Ústí nad Labem předseda ZO OSŽ Petr Pilník. Byla také potvrzena změna termínu jednání PV 19. 4. na 11. - 13. dubna, kdy se uskuteční společné jednání našeho a slovenského PV. Informací JUDr. Petra Večeře o nové úpravě ochrany osobních údajů, která vychází z nařízení EU a bude se vztahovat i na odborové orgány, skončilo letošní první jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 346 hostů a žádný gestor