OBZOR ke stažení

Ve středu 24. 10. 2018 se od 13 hodin ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží uskutečnilo historicky první pracovní setkání a diskusní fórum s názvem: „Železniční nostalgie v době liberalizace železničního trhu v ČR 2018“. Toto historicky první pracovní setkání a diskusní fórum, pořádané Nadací Okřídlené kolo (NOK), proběhlo ve výjimečném formátu, a to jak co do účasti a zastoupení klíčových institucí a jejich vrcholných představitelů (ministerstvo dopravy, ministerstvo kultury) či hlavních partnerů NOK (SŽDC, s. o., a ČD, a. s., národního dopravce), tak i co do přítomnosti dalších významných partnerů NOK na české železnici. Toto pracovní setkání navázalo na historickou snahu NOK v rámci primární činnosti v její čtrnáctileté historii a především pak na aktivity NOK v posledním období roku a půl pod vedením předsedy Správní rady Nadace Okřídlené kolo Martina Vavrečky.

Po přivítání všech přítomných hostů a účastníků ředitelem NOK Zdeňkem Vysloužilem následovalo úvodní slovo a vystoupení předsedy Správní rady Nadace Okřídlené kolo Martina Vavrečky, který zároveň zahájil oficiální část bloku příspěvků pracovního setkání. Samotná účast a slovní podpora Nadaci (NOK), která zazněla od významných představitelů všech klíčových institucí, především pak od náměstků ministra dopravy ČR Ladislava Němce a ministra kultury ČR Aloise Mačáka, ale i od dalších hlavních partnerů NOK, jako například od generálního ředitele SŽDC, s. o., Jiřího Svobody, či ředitele odboru 12 GŘ ČD Rostislava Nováka, dala celé akci jistý punc výjimečnosti.

Nechyběla ani slova podpory od zástupce jednoho se zakladatelů NOK a partnera – Národního technického muzea - v osobě generálního ředitele Karla Ksandra; z pohledu spolupráce v oblasti „železniční nostalgie“ přímo v regionech ČR, které zastupoval II. náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen dopravní komise Asociace krajů ČR Jan Zahradníček, zazněla podpora i od něj. Všechny příspěvky jasně potvrdily důležitost a význam tohoto historického odborného setkání.

Následná vystoupení a věcná diskuse dalších představitelů NOK, jako například člena Správní rady NOK Pavla Švagra („Je to vskutku mimořádná záležitost,“ zdůraznil Pavel Švagr ve svém vystoupení a dodal: „Aby vedle sebe seděli náměstek ministerstva kultury a náměstek ministerstva dopravy, no to je prostě něco úžasného! Pojďme tuto historickou možnost využít.“), ještě více umocnily význam tohoto historického setkání.

Přítomny byly ale i další osobnosti české železnice. Namátkou jmenujme předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, senátora Mgr. Miroslava Adámka, či představitele společností, jako například Škoda Transportation Plzeň, ČMŽO, JLV, RANKENEN, a. s., a další.

Celá diskuse vedla účastníky fóra k jednomu jedinému cíli: připravit za součinnosti NOK a všech zúčastněných systémové řešení pro oblast „Železniční nostalgie v ČR“, a to jak v podobě hledání systémového modelu financování pro železniční nostalgii v ČR a také pro zachování kulturního železničního dědictví v ČR, například prostřednictvím možné úpravy a změny v připravované novele zákona 77, jak ostatně ve svém vystoupení připomněl náměstek ministra dopravy Ladislav Němec. Zároveň ale existuje i možnost prověření stávajících dotačních titulů, včetně možnosti prověření vypsání nových dotačních titulů pro tuto oblast i v rámci resortu ministerstva kultury ČR, což ve svém vystoupení zmínil i námětek ministra kultury Alois Mačák, a to opět v úzké spolupráci s NOK a jejími partnery (NTM, ČD a SŽDC) v ČR pro všechny oblasti železniční nostalgie a zachování historických kolejových vozidel, historických drážních budov, drážní techniky, včetně podpory železničního muzejnictví, ale i marketingových aktivit a prezentace české železnice, její historie a jejích partnerů, bez kterých se oblast železniční nostalgie neobejde.

Pro současnost a budoucnost NOK platí: „Železniční nostalgie v ČR aneb Spojení historie s budoucností“, jak doslova uvedl ředitel NOK Zdeněk Vysloužil, který zároveň celý průběh pracovního setkání a diskusního fóra moderoval. Příjemným a milým překvapením byla účast skvělého českého grafika, ilustrátora a malíře Petra Ptáčka, který svůj grafický návrh „Stříbrného šípu“, včetně vydaných známkových aršíků (Stříbrný šíp a parní lokomotiva 365.0) na památku přítomným podepsal, aby touto cestou společně s předsedou SR Nadace Okřídlené kolo Martinem Vavrečkou všem vzácným hostům, vystupujícím a partnerům, a dalším představitelům NOK poděkoval za jejich názory, čas, podporu a spolupráci.

Na závěr celé akce předseda Správní rady NOK Martin Vavrečka prezentoval přání, aby na toto historické setkání navázaly v budoucnu i další akce na toto téma a v tomto formátu, i za účasti všech zainteresovaných stran s možnosti prezentace konkrétních výsledků v této oblasti.

Po ukončení pracovní části akce měli všichni účastníci možnost absolvovat společnou historickou jízdu jedinečným motorovým vozem „Stříbrný šíp“ po tzv. „Pražském okruhu“. Už jen samotný Stříbrný šíp, natož pak historická jízda Prahou s vyhlídkou například na Pražský hrad či Vltavu byly opravdovým zážitkem pro všechny zúčastněné a skvělým završením celé akce NOK a celého přátelského setkání.

Závěrem pak ředitel NOK Zdeněk Vysloužil jménem Nadace Okřídlené kolo poděkoval všem, kteří se na přípravách této akce podíleli a všem partnerům a osobnostem za stálou podporu Nadace. Za dlouhodobou spolupráci a podporu poděkoval Zdeněk Vysloužil i personálnímu řediteli GŘ ČD, a. s., JUDr. Ivo Veselému a v případě příprav a organizace této akce i členovi SR NOK Ing. Petru Tauberovi (SŽDC, s. o.).

Michael Mareš s využitím informací Nadace Okřídlené kolo
 

Právě přítomno: 384 hostů a žádný gestor