Výluková činnost na tratích SŽDC je v zimním období poněkud utlumena, práce na údržbě železniční infrastruktury nicméně pokračují. Největší koncentrace výluk je v současné době soustředěna do uzlu Brno, kde probíhá rok trvající nepřetržitá výluka na hlavním brněnském nádraží. Další oblastí, kde probíhá rozsáhlá výluková činnost, je oblast Ostravy s velkou akcí Český Těšín – Dětmarovice, trojici vybraných oblastí pak uzavírá oblast Prahy. Jak sděluje tisková mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová, na celé síti SŽDC proběhlo v závěru roku 2018, konkrétně během 49. týdne, celkem 371 výluk (přesněji řečeno etap) a to jak nepřetržitých (výluky delší než 24 hodin), tak krátkodobých.

Zimní období je tradičním obdobím pro udržování vegetace podél tratí, což je dáno obdobím vegetačního klidu, pokračují však i práce na investičních akcích a akcích v rámci oprav a údržby. „V zimním období jsme v tomto směru poněkud omezeni technologickými přestávkami z důvodu klimatických podmínek, pokud jsou však příznivé, pokračují i tyto akce,“ konstatuje Pistoriusová. Jak dále dodává, nejčastějším důvodem předpokládaných výluk jsou investiční akce a dále opravné a údržbové práce. „SŽDC jako správce železniční infrastruktury na drahách celostátních a regionálních je povinna ze zákona udržovat a opravovat dráhu v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost.“ V praxi to znamená, že SŽDC musí pečovat o rozvoj a modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti území jednotlivých krajů.
Na stavební činnost, obnovu a údržbu železniční infrastruktury bude v následujícím roce 2019 poprvé přiděleno ze státního rozpočtu více finančních prostředků, než na infrastrukturu silniční. Z toho lze vyvodit, že stát si je vědom důležitosti železniční dopravy a věnuje na údržbu železniční infrastruktury stále větší podíl financí. To je určitě potěšitelné zjištění, na druhé straně však tato skutečnost znamená, že je nutné v příštím roce očekávat nárůst výlukové činnosti, což bude logicky znamenat negativní dopady na provozování drážní dopravy. „Výlukové akce budou probíhat podle schváleného ročního plánu výluk, který byl řádně projednán s dopravci i objednateli dopravy,“ připomíná Pistoriusová. „Dalším důležitým prvkem, který bude ovlivňovat výlukovou činnost, a to nejenom v roce příštím, je možnost financování staveb z fondu Connecting Europe Facility (CEF), který umožňuje čerpat prostředky EU do dopravní infrastruktury České republiky,“ dodává na závěr.
Miroslav Čáslavský

 

 

Právě přítomno: 293 hostů a žádný gestor