Představenstvo OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 4. června, za řízení místopředsedy OSŽ Petra Štěpánka (na snímku), mělo klasický průběh. Po podrobné kontrole plnění úkolů z minulých jednání následovalo „kolečko“ informací ze zásadních jednání. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý hovořil o dvou akcích. První z nich, plenárního zasedání tripartity, se zúčastnil spolu s místopředsedou OSŽ Martinem Vavrečkou dne 27. 5. Toto jednání bylo věnováno především zvyšování platů ve státní sféře.

Jak uvedl Martin Malý, ministryně financí předložila vizi nárůstu mezd ve státní sféře na rok 2020 ve výši 2 %, vyjma učitelů, u nichž se počítá s 10% růstem platů. Z jednání vyplynulo, že názory na mzdový nárůst se různí: jiné představy má ministerstvo práce a sociálních věcí, Svaz průmyslu a dopravy považuje 2 % za maximum a odbory naopak předpokládají nárůst vyšší.
Druhé jednání, o němž předseda OSŽ referoval, bylo zasedání poradního týmu tripartity pro dopravní infrastrukturu, jehož se zúčastnil 30. 5. spolu s I. místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem. Hlavním bodem tohoto jednání byly prioritní dopravní stavby (do 300 mil. Kč). Účastníci si vyslechli informaci o tom, že došlo k mírnému navýšení v počtu dokončovaných staveb, přičemž výsledek vyznívá lépe pro železnici než pro silnici. Vladislav Vokoun na tomto jednání navrhl zorganizovat schůzku zástupců SŽDC, velkých dopravců a ministerstva dopravy, na níž by mělo dojít ke sladění požadavků na investice do ETCS (zabezpečovací zařízení) pro infrastrukturu a kolejová vozidla.
Tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Antonín Leitgeb informoval o personálních změnách v představenstvu ČD a o posledním jednání Dozorčí rady ČD (21. 5.), tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Marta Urbancová referovala o DR ČDC z 30. 5., kde bylo konstatováno mj., že finanční plán je plněn a z komodit je nejúspěšnější přeprava uhlí, nižší výsledky jsou u přepravy dřeva. V červnu by podle jejích slov mělo dojít k prvnímu jednání o katalogu zaměstnání ČD Cargo.
Tajemník PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček se zmínil mj. o pravidelném jednání zástupců odborových centrál a GŘ SŽDC, na němž se hovořilo mj. o organizačních změnách a také o možných změnách v organizaci rekreace pro zaměstnance. Předseda PV Petr Štěpánek uvedl, že se OSŽ nebrání rozšíření rekreací o nabídky z jiných cestovních kanceláří. Vybrané zájezdy by ČD travel mohl překoupit (bez navýšení ceny). Souhlas s tímto řešením vyjádřily všechny odborové centrály kromě ADP.
Představenstvo se dále zabývalo žádostmi o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ, konkrétně šlo o pět žádostí. Byly schváleny podle návrhů ekonomicko-sociálního oddělení, které přednesl JUDr. Petr Večeř. Uvedl rovněž, že někteří členové OSŽ dosud nevědí, že mohou v případě těžké životní situace požádat o dávku z Podpůrného fondu OSŽ, a někteří nerozlišují tento fond od fondů zaměstnavatele.
Představenstvo OSŽ se dále zabývalo řadou organizačních záležitostí: schválilo návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí 2019 (školení na počítačích), výrobu diářů a kalendářů na rok 2020, zahraniční pracovní cestu na jednání řídícího týmu poradní skupiny pro opravárenství Železniční sekce ETF, návrh složení delegace na Letní filmovou školu FISAIC na Slovensku, složení delegace na prezidium FISAIC v Polsku, návrh výpravy na Mezinárodní mistrovství USIC v orientačním běhu v Bělorusku a návrh výpravy na Mezinárodní mistrovství USIC ve volejbale v Bulharsku.
Představenstvo OSŽ poté vyslechlo prezentaci zástupce České spořitelny zaměřenou na zhodnocování volných finančních prostředků a nabídku ZPF realitního fondu ohledně možnosti investic OSŽ do tohoto fondu. Nabídka bude konkretizována a projednána na mimořádném Představenstvu OSŽ dne 10. 6. a návrh bude dne 26. 6. předložen na jednání Ústředí OSŽ.
Člen Revizní komise OSŽ Miroslav Škota informoval o výjezdním zasedání RK, společném se slovenskými kolegy, a na závěr, v bodu „různé“, se Představenstvo OSŽ seznámilo s výsledky zasedání poradní skupiny pro opravárenství z 30. 4., se zprávou z regionálního USIC ve stolním tenise konaného v britském Draycottu 17. – 19. 5., a se zprávou ze 71. kongresu IFEF, konaném 3. – 9. 5. ve Španělsku.
Příští zasedání Představenstva OSŽ bude svoláno mimořádně na 10. 6. a bude věnováno především problematice nedrážních organizací.
Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 245 hostů a žádný gestor