OBZOR ke stažení

To byla jedna z mnoha informací, které sdělil členům Podnikového výboru SŽDC na jejich jednání v Praze 27. června vedoucí personálního oddělení GŘ SŽDC Ing. Evžen Pospíšil (na snímku). Ten se na jednání dostavil s Ing. Hanou Kohoutovou (vedoucí mzdového oddělení) a Bc. Jitkou Dolejšovou (odbor personální GŘ SŽDC). Ing. Kohoutová opět sdělila řadu čísel za období 1. - 5. 2019, zejména o objemu vyplacených mezd, vývoji zaměstnanosti (evidenční počet zaměstnanců SŽDC nyní činí 17 142 zaměstnanců), vývoji průměrné mzdy u SŽDC, nárůstu reálné mzdy (+7,3 %), průměrné výši výkonové odměny (6,67 % tarifní mzdy) a vyplaceném odstupném (16,3 mil. Kč 74 zaměstnancům). Současně porovnala poslední údaje zveřejněné ČSÚ o výši průměrné mzdy v ČR a v odvětví dopravy a indexech nominálního i reálného nárůstu s hodnotami dosaženými ve stejném období u SŽDC.

Pospíšil informoval o personálních změnách u OJ a uvedl čísla k poskytnutému náborovému příspěvku. „K 30. 6. 2019, bráno od začátku února 2018, kdy byl tento příspěvek vyplácen, bylo podáno 198 žádostí, letos to bylo 137. Pokud jde o zaměstnání, je to 39 elektromontérů, 21 návěstních techniků, 12 osob s licencí strojvedoucího a 94 výpravčích, u 32 zaměstnanců došlo k ukončení pracovního poměru,“ uvedl Pospíšil. Dále hovořil o investičních akcích sociálně bezpečnostního charakteru, kdy bylo na investicích rozděleno 67 milionů 744 tisíc korun, což je nad rámec uzavřené PKS. Krátce se zmínil o termínu roku 2020, kdy by si SŽDC mělo zajišťovat školení zaměstnanců. „Očekáváme, že v průběhu léta bude zahájeno připomínkové řízení k novelizaci předpisu Bp 1 (předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) ve variantě rozdělení současného předpisu na tři předpisy.“
Podrobné vysvětlení k poskytování stravenky nebo stravného v režimu přesčasové práce podala Ing. Kohoutová a upozornila na změnu legislativy, která se týká změny limitu pro srážkovou daň u dohody o pracovní činnosti, změně v oblasti srážek ze mzdy u zaměstnanců v exekuci a v insolvenci. Od 1. 7. pak dochází k výrazné změně, která se týká zrušení karenční doby a poskytování náhrady mzdy od počátku dočasné pracovní neschopnosti, kdy rozhodné bude datum počátku pracovní neschopnosti. Opět následovala řada dotazů členů PV, mimo jiné na termín ukončení prodeje jízdních dokladů a možného řešení převzetí zaměstnanců osobních pokladen, ukončení činnosti DVI a dalšího školení zaměstnanců, termínu vykonání odborné zkoušky požadované zaměstnavatelem a jeho uvedení v pracovní smlouvě v souvislosti s vyplacením náborového příspěvku.
Na začátku jednání PV, které řídil její předseda Petr Štěpánek, nechyběla samozřejmě kontrola plnění úkolů z minulých jednání a informace z jednání Ústředí OSŽ. Diskutovalo se opět o nároku na uniformu pro zaměstnance CDP. Převažuje názor, že zaměstnanci CDP by mohli mít stanoven jakýsi dress code. Definitivně byla doplněna jména členů pracovních skupin organizačních jednotek, (HZS, TUDC, SS, SŽG, GŘ) které se rovněž chtějí podílet na připomínkování Katalogu prací navrženého zaměstnavatelem.
Závěru jednání PV se už účastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který hovořil o průběhu jednání tripartity, kde se hovořilo o představě ministryně financí Aleny Schillerové o mzdovém vývoji v ČR, požadovaných 10 % úsporách v jednotlivých resortech a o plánovaném jednání zástupců OSŽ s ministrem dopravy 30. července.
Závěrečné slovo patřilo inspektorovi BOZP Ú Jaroslavu Leštinovi, který informoval o ukončení tematických kontrol zjištěných nedostatcích s tím, že budou pokračovat kontroly na venkovních pracovištích a také uvedl termíny školení BOZP pro funkcionáře ZO OSŽ.
Miroslav Gloss

 

 

Právě přítomno: 313 hostů a žádný gestor