Dvacáté šesté jednání Podnikového výboru SŽDC mělo standardní průběh. Konalo se 26. září, tedy ve stejný den, kdy o patro výše probíhalo jednání Republikové rady seniorů a náročnější bylo pro předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, který se na jednání PV dostavil v jeho závěru s omluvou, že byl na jednání s předsedy odborových organizací AŽD a po svém vystoupení na jednání PV se ještě několik hodin účastnil jednání RRS. Jednání PV také tentokrát řídil tajemník PV Miloš Paleček (na snímku), když omluvil neúčast předsedy PV Petra Štěpánka a také, že se dnešního jednání neúčastní nikdo ze zástupců zaměstnavatele.

Vítanými hosty jednání pak byl vedoucí oddělení ESO OSŽ JUDr. Petr Večeř s ním pak pracovník ESO Luděk Šebrle a inspektor BOZP Ú Jaroslav Leština. Následovala kontrola plnění úkolů, kde bylo konstatováno, že je stále čas do 15. 10. pro zaslání připomínek k návrhu novelizace předpisu Bp 1, stanovisko PV k plnění akcí BOZP a k vyhodnocení plnění PKS za I. pololetí, bylo zasláno zaměstnavateli.
Dalším bodem jednání byla podrobná informace o společném jednání OC se zaměstnavatelem 28. 8. a předloženém návrhu zaměstnavatelem na 3. Změnu PKS. (tyto informace už byly na webu OSŽ zveřejněny) Miloš Paleček pak zopakoval některá čísla o zaměstnanosti, mzdovém vývoji, očekávání výše finančních prostředků na činnost SŽDC ze SFDI v příštím roce, tak jak o nich informoval OC zaměstnavatel. Na SŽDC se také připravuje nové oddělení, které by se zabývalo přípravou VRT. Zmínil se také o řadě návrhů, zejména v příplatkové oblasti, které budou spolu s ostatními OC předkládat při vyjednávání o nové PKS.
Další slovo v jednání dostal JUDr. Petr Večeř, který komentoval některé materiály, které oddělení ESO připomínkovalo. Předložil dále nový materiál, který připravilo oddělení ESO s názvem „Právní poradenství, právní pomoc členům OSŽ v občanském (soukromém) životě“ (již schválený Ústředím OSŽ). Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je „posílit a rozšířit benefity členů a vytvoření objektivních podmínek pro další možné poskytování právních služeb pro členy OSŽ.“ Materiál specifikuje, komu konkrétně je možné tuto právní pomoc poskytnout. Jde o zcela novou formu poskytnutí právní pomoci, která se kromě dnes již poskytovaného pracovně právního poradenství rozšiřuje na oblast rodinného práva, vlastnického práva, (k nemovitostem a movitým věcem) a vztahuje se i na dopravní (silniční) nehody a dědické právo.
Organizačního zabezpečení výjezdu členů PV na Slovensko ke společnému jednání s členy PV ŽSR ve dnech 29. - 31. října se týkal další bod jednání. Plánováno je také společné jednání managementu SŽDC a ŽSR. Tady byly upřesněny vlakové odjezdy a termín pro závazné přihlášení.
Do příchodu předsedy OSŽ byl prostor pro diskusi, kdy se opět přetřásaly nedostatky zavedeného systému STKR, zejména pro zaměstnance některé matoucí informace o dodatečném zdaňování při akcích organizovaných prostřednictvím FKSP, otázka výše finančních nákladů na přejmenování současné Správy železniční dopravní cesty na Správu železnic, ale i takové trochu kuriózní stížnosti na kvalitu matrací na RZ Skalka. K tomu všemu se nakonec vyjádřil i předseda OSŽ. Hovořil o financování SŽDC v příštím roce, možné půjčce od Evropské investiční banky na investice v SŽDC, důvodech přejmenování SŽDC na SŽ a také o všech jednání, která jsou vedena na úrovni MD a týkají se jízdních výhod a také postojů některých krajů, které již sdělily, že na některých tratích nebudou uznávat režijní výhody. Další informace předsedy OSŽ jsou shodné s těmi, které sdělil členům RRS na jejich jednání. (Jsou zaznamenány v textu z jednání RRS OSŽ 26. 9.)
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 273 hostů a žádný gestor