OBZOR ke stažení

Ve dnech 16. až 18. října 2019 se v hotelu OSŽ Lesní chata v Kořenově (na snímku) konalo společné výjezdní zasedání PV OSŽ při ČD a PV OSŽ ČD Cargo. Jednání PV OSŽ při ČD zahájil jeho předseda Vladislav Vokoun, který v úvodu přivítal hosty – Martinu Maričovou a Lucii Bauerovou z personálního odboru GŘ ČD a tlumočil pozdrav Předsedy představenstva ČD, a. s., který se z důvodu pracovního vytížení nemohl jednání účastnit. Pokračoval dále informacemi ze zásadních jednání, přičemž upozornil zejména na obsah osobní schůzky s novým předsedou představenstva ČD Bc. Václavem Nebeským, kterou vyhodnotil jako velmi konstruktivní a hodnotnou. Jednalo se o dalším směřování společnosti, investičních záměrů, kolektivního vyjednávání a o dalších důležitých otázkách, včetně jízdních výhod.

V otázce jízdních výhod Vladislav Vokoun předeslal, že na podobě „Tarifu“ má OSŽ shodné stanovisko se zaměstnavatelem a sbližují se i stanoviska s MD ČR. „Zásadní problém máme bohužel s dosavadním přístupem Jihomoravského kraje. Doufáme, že ve spolupráci se zaměstnavatelem, a i s přispěním MD ČR a zástupci kraje najdeme přijatelné řešení. Ostatní kraje si zjevně uvědomily, že jejich návrhy nejsou dostatečně promyšlené a začínají v této záležitosti více komunikovat s ministerstvem dopravy a ČD, “ připomněl.
Informoval dále přítomné o průběhu kolektivního vyjednávání s vedením Českých drah. Do 21. října by měl zaměstnavatel předložit svůj návrh na novou kolektivní smlouvu a do konce měsíce října by mělo být k tomuto návrhu předloženo společné stanovisko odborových centrál. Jak v této souvislosti Vladislav Vokoun dodal, v letošním roce se počet odborových centrál rozrostl o další OC s názvem Odborová organizace odpovědných zaměstnanců státu, z. s. „Ta čítá dle našich informací pouhé tři členy.“
V další části jednání vystoupily pracovnice personálního odboru ČD Martina Maričová a Lucie Bauerová, které budou účastny kolektivního vyjednávání. K záležitosti, týkající se omezení pracovních míst v osobních pokladnách, které požaduje především Jihomoravský kraj, Martina Maričová sdělila, že podnik (ČD) má snahu zachovat pracovní místa v co nejvyšším rozsahu. „Nemáme zájem zbavovat se zkušených zaměstnanců, naší snahou je nabídnout jim odpovídající nové uplatnění, i když někdy to může být problém, například vzhledem k dojíždění. S každým zaměstnancem však jednáme,“ zdůraznila. Jak dále dodala, původní dopady do zaměstnanosti u ZAP nebudou tak velké, jak se zpočátku zdálo. Martina Maričová dále odpověděla na dotazy členů Podnikového výboru, týkající se zvyšující se fluktuace (zejména v pražské oblasti), nevhodným postojem některých vedoucích pracovníků vůči zaměstnancům (oblast Vysočiny) a také potřebnosti změn v posuzování zdravotní způsobilosti.
O změnách v sociálním fondu ČD hovořila Lucie Bauerová. Sociální fond byl schválen 7. října 2019, přičemž jeho znění nedoznalo větších změn oproti letošnímu roku. Za významnější změny, především v centrálním přídělu, označila navýšení příspěvku zaměstnavatele do penzijního připojištění o 100 korun měsíčně, takže nejnižší příspěvek bude činit v součtu (ŽP+PP) 1650 Kč. Zvýšen je také příděl prostředků na sportovní činnost (Multisportkarta) a příspěvky na sociální výpomoc, především v případě dlouhodobé nemoci. Po vzájemném jednání s odbory byl také zvýšen příspěvek na stravování, který nyní bude činit 50% (dosud 45%).
Po přestávce vystoupil v další části jednání ředitel odboru obchodu osobní dopravy Jiří Ješeta, který informoval o jednáních s kraji, týkajících se smluv o dopravní obslužnosti. Podle jeho slov je letošní vyjednávání neobyčejně náročné, zejména vzhledem k rozdílnosti požadavků jednotlivých krajů. „Šest krajů má s ČD uzavřeno tzv. brutto smlouvy, kde riziko podnikání přechází na objednatele (kraje). Část těchto krajů (zejména kraj Jihomoravský) se snaží prosadit ve vlacích krajské tarify, avšak některé již začínají své požadavky přehodnocovat,“ zmínil Ješeta. Jak dále dodal, velkým problémem se jeví obnova vozového parku ČD, kdy kraje požadují nové, či modernizované soupravy, což ve svém důsledku znamená enormní požadavky na financování v tomto směru. „V současné době je uzavřeno celkem 31 smluv z celkem 45, někde se dosud jedná, přičemž například Plzeňský kraj nepředložil dosud ani návrh smlouvy.“
Jednání PV OSŽ při ČD krátce navštívil také generální ředitel ČD Cargo Ivan Bednárik, který se se členy výboru podělil o své zkušenosti a názory na situaci v podniku ČD Cargo. Pochvalně se přitom zmínil o setkávání vedoucích představitelů podniku s odboráři, která označil za velice důležitou zpětnou vazbu.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 436 hostů a žádný gestor