Ve středu 4. prosince se v kongresovém centru Jezerka u Seče na Chrudimsku konal aktiv předsedů a zástupců ZO OSŽ SŽDC. Před zhruba stovkou předsedů z celé republiky zasedli za jednacím stolem (na snímku) předseda PV Petr Štěpánek spolu s tajemníky Milošem Palečkem, Miroslavem Mainclem a Dušanem Richterem, který jednání řídil. V průběhu jednání se dostavili i pozvaní hosté – generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda MBA se svými náměstky (Ing. Miroslav Jasenčák a Ing. Marcela Pernicová) a ředitelem personálního odboru Ing. Pavlem Kouckým. Jednání se zúčastnil rovněž předseda OSŽ Martin Malý a další zaměstnanci OSŽ-Ú.

Na pořadu jednání byly změny ve složení zástupců základních organizací republikové rady infrastruktury a republikové rady řízení provozu, informace z jednání orgánů OSŽ a vystoupení zaměstnavatele. Největší pozornost byla věnována informacím z průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC a zásad FKSP na rok 2020.
Miloš Paleček seznámil přítomné se změnami a složením RR řízení provozu, totéž pak učinil Dušan Richter za RR infrastruktury. Plénum změny schválilo.
Petr Štěpánek poté podal informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC na rok 2020, které bylo zahájeno 28. 8. 2019 předložením návrhu zaměstnavatele. Při hodnocení kolektivního vyjednávání zdůraznil Štěpánek vstřícnost zaměstnavatele, která se projevila v návrhu PKS na rok 2020, kde byly mimo jiné zachovány kondiční ozdravné pobyty a jedinou restrikcí v návrhu se tak stalo zrušení odměny za komerční odbavení cestujících - prodej jízdenek výpravčími v menších stanicích (od 1. 12. již výpravčí SŽDC jízdenky neprodávají). Při vyjednávání se podařilo dohodnout navýšení řady příplatků a odměn (např. za sobotu a neděli, za pohotovost), poskytování nového příspěvku na dopravu a zvýšení výkonové odměny. Dojednány byly rovněž některé změny v délce pracovní doby u některých profesí. V současné době se jedná o navýšení tarifních mezd, výši výkonové odměny, výši příspěvku na dopravu, či výši zvláštní odměny k posílení motivace. Dojednává se rovněž zvýšení současného příplatku ke mzdě za práci v noci.
Miroslav Maincl doplnil slova Petra Štěpánka upozorněním na webové stránky PV OSŽ SŽDC, kde jsou veškeré informace o průběhu kolektivního vyjednávání průběžně zveřejňovány. V diskusi o tomto bodu byly vedením PV vysvětleny dotazy a připomínky přítomných předsedů, které se převážně týkaly nárůstu mezd a problematiky s tím spojené. „V některých věcech zatím nejsme schopni prolomit dohody, učiněné v minulosti,“ odpověděl na jeden z dotazů Petr Štěpánek. „Zásadní je pro nás navýšení tarifních stupňů,“ doplnil vysvětlení Miloš Paleček.
Po přestávce pokračovalo jednání za přítomnosti předsedy OSŽ a vedení SŽDC. V úvodu vystoupil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, který poděkoval všem zaměstnancům SŽDC za práci odvedenou v roce 2019 a nastínil změny, které SŽDC čekají v příštím roce. Mimo jiné se jedná o vytvoření vlastní Telematiky – nejprve v rámci TUDC. „Jsem přesvědčen, že Telematika patří do SŽDC,“ zdůraznil. Za jednu z priorit označil Svoboda také nutnost omlazování současné zaměstnanecké struktury, neboť průměrný věk zaměstnanců SŽDC se blíží padesátce. „Motivovat mladé je mnohdy obtížné, musíme se stát lukrativnější i v odměňování,“ prohlásil generální ředitel.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý ve svém vystoupení podrobně vysvětlil problematiku jízdních výhod železničářů (režijky), přičemž konstatoval, že dohoda s Jihomoravským krajem se pomalu, ale jistě blíží k řešení, které uspokojí obě strany. Závisí přitom ale také na postoji vedení SŽDC, jejíž zaměstnanci zatím v tomto kraji postrádají přijatelné řešení. Jiří Svoboda v reakci na to konstatoval, že současný stav v této oblasti postrádá systém a budoucnost režijek je proto za současné situace nepředvídatelná. „Udělám ale všechno pro to, aby zaměstnanci SŽDC byli spokojeni,“ slíbil.
V další části vystoupili další zástupci zaměstnavatele. Ing. Pavel Koucký přiblížil současný stav v odměňování zaměstnanců SŽDC, přičemž zdůraznil, že do této oblasti je nutné zahrnout také příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, KOP, stravenky a další benefity. „To vše zvyšuje celkovou úroveň příjmů zaměstnanců SŽDC,“ dodal. Ing. Marcela Pernicová vysvětlila situaci v provozuschopnosti dráhy, kde se každoročně navyšují finanční zdroje, díky čemuž se daří nejen snižovat počet pomalých jízd a zvyšovat rychlost vlaků, ale díky údržbě drážních budov se postupně zlepšuje i reprezentace dráhy jako takové. Zmínila se rovněž o nutnosti efektivních výluk a obnově vozového parku SŽDC (především měřicí vozy). Ing. Miroslav Jasenčák nastínil výhled řízení provozu v následujícím roce, přičemž vyzvedl nutnost jednotné koncepce dálkového řízení, kde by neměly vítězit lokální zájmy. Zmínil se i o připravovaných změnách v předpise D1, který by měl být srozumitelnější a předpisu D7/2, který pojednává o výlukách. „Pracuje se i na úpravách tabulek traťových poměrů,“ dodal závěrem.
Po přestávce pokračovalo jednání diskusí mezi přítomnými předsedy ZO OSŽ a vedením SŽDC, kde zástupci vedení odpovídali na otázky, týkající se mimo jiné výše mezd, stárnutí zaměstnanců a nezájmu mladých lidí o práci (nejen) na dráze, náročnosti práce jednotlivých odvětví SŽDC, jakož i o budoucnosti podniku.
Miroslav Čáslavský   

Právě přítomno: 318 hostů a žádný gestor