OBZOR ke stažení

(DOPLNĚNO/AKTUALIZOVÁNO) Zahájení, kontrola plnění úkolů Představenstva OSŽ, schválení usnesení přijatých Poradou předsedy OSŽ, kontrola plnění úkolů z Porady předsedy OSŽ, těmto bodům patřil úvod jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 3. 11. 2020 a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Informace ze zásadních jednání proběhly i tentokrát obvyklým „kolečkem“. Jako první informoval o dění (u Českých drah) I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách Vladislav Vokoun. „Současná situace má dopady úplně na všechny, COVID-19 má pochopitelně negativní dopad i na České dráhy. Omezil se významně pohyb cestujících, zvýšil se i počet nakažených zaměstnanců, ty dopady jsou skutečně nepříjemné, máme už problémy i s personálním obsazováním,“ řekl Vladislav Vokoun s tím, že aktuální obsazenost vlaků se pohybuje kolem 30 %, což má pochopitelně dopady na tržby i výnosy. „…Čili od většiny objednatelů je reakcí požadavek na redukci vlaků. Jsem rád, že jsme přesto podepsali PKS a že jsme udrželi i rozumnou dohodu ohledně paragrafu 209,“ dodal s tím, že dopady nesmí být v konkrétním kalendářním měsíci vyšší než 15 % (pokud nedojde k dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem). „A zatím nemám zprávy, že by to nefungovalo. Zaměstnancům je přidělována práce rovnoměrně. Máme se zaměstnavatelem dohodu, že první dva měsíce (od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020) se poskytuje paragraf 209 - náhrada mezd ve výši 70 %, od 15. 12. 2020 pak 80 %.“
Vladislav Vokoun dále informoval o tom, že vedení ČD přehodnocuje politiku zaměstnanosti. „V tuto chvíli České dráhy projednávají institut hromadného propuštění – jedná se o několik desítek zaměstnanců, především o THP. Ke cti Českých drah je třeba říct, že se hledá cesta co nejmenších sociálních dopadů.“
Následně Vladislav Vokoun podal informace o dosavadním výsledku rozstřelu na linku R14. „Myslíme si, že celý postup MD ČR nebyl férový, ale ministr naše výhrady opakovaně neakceptoval,“ řekl s tím, že OSŽ i ostatní odborové centrály trvají na námitkách a plně podporují rozhodnutí ČD podat v duchu připomínek námitky k ÚOHS.
Telegraficky se pak Vladislav Vokoun zmínil o hospodaření Českých drah poznamenaným druhou vlnou epidemie COVID-19 s tím, že se v tuto chvíli - dle dostupných informací -propad tržeb pohybuje kolem 2 miliard korun. „To jsou ztráty, které ČD nemohly ovlivnit (děti nedojíždějí do škol, lidé do práce), a mohou se vyšplhat až ke třem miliardám.“ Kompenzace výpadků je podle Vokouna v jednání – „V dálkové dopravě to směřuje k dohodě, naopak u některých krajů jsou jednání velmi složitá. Ve hře je i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje – tam ta debata je asi nejdál,“ prohlásil s tím, že ve hře je i odpuštění poplatku za použití dopravní cesty, kde se vede debata o smysluplnosti a významu tohoto kroku. V závěru poznamenal, že na ČD už byl také podepsán Sociální fond ve stejném formátu jako v letošním roce.

Informace z dění u společnosti ČD Cargo přednesl Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo. Formou videokonference se vedení společnosti a odborové centrály seznámily s vyhodnocením paragrafu 209 a s jeho dopady v rámci celé společnosti. „Zabývali jsme se rovněž informací z jednání správní rady Nadace Železnice srdcem. Dostali jsme podrobný přehled konkrétních rozhodnutí o poskytnutí sociálních výpomocí, které obdržela správní rada na základě podnětů odborových organizací a zaměstnavatelů. Ocenili jsme, že se správní rada zabývala i případy, které se staly před založením Nadace, a které svým charakterem výrazně zasáhly do života našich zaměstnanců či jejich rodinných příslušníků. V tuto chvíli je naplnění fondu realizováno jednorázovými vklady, je však nutno zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost. V rámci společnosti ČD Cargo na toto téma budeme ještě jednat tak, abychom měli záruku udržitelnosti zdrojů,“ dodal Radek Nekola s tím, že činnost a transparentnost Nadace může každý sledovat v rámci volného přístupu k informacím o fungování Nadace.
Radek Nekola dále informoval o organizačních změnách ve společnosti ČD Cargo, o projektu snižování počtu zaměstnanců na úrovni THP: „Našim cílem je minimalizovat sociální dopady na zaměstnance, kteří budou muset ukončit pracovní poměr. Jedním z opatření je i prodloužení termín realizace až do února 2021,“ referoval Radek Nekola. Dále informoval i o nové organizační struktuře společnosti, která znamená útlum některých provozních pracovišť v rámci jednotlivých provozních jednotek.
V závěru pak Nekola informoval o rozhodnutí pozastavit vysílání zaměstnanců na KOPky: „Důvody zastavení KOP jsou asi všem jasné, pozastavení KOP bylo prodlouženo do prosince, tzn., že letos už nebudou zaměstnanci vysíláni na KOP. Hledá se vhodná kompenzace za KOP, můj názor je, aby všichni odjeli v roce 2021.“ V rámci bodu Různé na videokonferenci projednávali účastníci podle Radka Nekoly i zajišťování ochranných pomůcek (dezinfekce): „Nezaznamenali jsme žádné problémy, ve spolupráci s ČD se to daří plně zajišťovat, Skupina ČD toto zajišťuje komplexně.“
K fungování společnosti v době pandemie Radek Nekola poznamenal, že COVID v tuto chvíli nepůsobí úplně tak negativně, jako na ČD. „Díky tomu, že nejezdí ´osobka´, jezdí daleko pružněji nákladní doprava, nicméně ztrátu z jara nelze dohnat – propad tržeb v rámci nákladní dopravy budeme znát na konci roku.“ Ve čtvrtek (5. 11.) proběhne jednání DR ČD Cargo, které má standardní body (dokončení osazení lokomotiv ETCS, připravenost na ECM).
Radek Nekola v závěru svého vystoupení kritizoval účast předsedy OSŽ na schůzce ve společnosti TSS, pořádané bratry Šuškovými. Martin Malý opáčil, že pozvání obdržel od ZO OSŽ ve společnosti TSS a tudíž pozvání přijal.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic, informoval o opatřeních zaměstnavatele ke COVIDU. „Zaměstnavatel vydal opatření, ale ne v takovém rozsahu jako na jaře,“ prohlásil. Dále informoval o tom, že 23. 10. 2020 byla podepsána PKS, která je relativně podobná té letošní a jsou v ní zachovány veškeré instituty stávající PKS. „V rámci mzdového nárůstu jsme se dohodli na navýšení tarifních mezd o 2 % a na zvýšení zvláštní odměny (informace byla zaslána na všechny ZV ZO OSŽ). Do PKS se promítl Katalog zaměstnání (dohodnut 14. 10. s účinností od 1. 1. 2021),“ dodal s tím, že kolektivní vyjednávání pokračuje dále nad projednáváním Rámcových zásad FKSP a Zásad C-FKSP. „A pokud jde o Katalog zaměstnání, tak nikdo nebyl na tarifní mzdě krácen.“ Společná jednání na Správě železnic pokračují formou videokonferencí, naposledy v pátek 30. 10. 2020. „Další jednání bude v pátek 6. 11. 2020,“ dodal Petr Štěpánek.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ, informovala o dění u nedrážních organizací: u Dopravního zdravotnictví (jednání o úpravě tarifních mezd se protahovala vlivem nemoci COVID) došlo k úpravě tarifních tabulek. „Jednáme ještě o navyšování mezd, uvidíme s jakým výsledkem, zaměstnavatel se nepřiklání k navyšování tarifních mezd všem zaměstnancům stejně,“ řekla. U Dopravního podniku města Brna aktuálně probíhá následná kontrola BOZP a jednání se zaměstnavatelem o uplatnění paragrafu 209 ZP. U společnosti TSS byl ukončen přechod z konta pracovní doby do běžného provozu: „Zaměstnanci jsou odměňováni mzdou podle sjednaných výměrů,“ dodala Renata Dousková a na závěr poděkovala oddělení ESO OSŽ-Ú za pomoc při řízení před soudem. Jako pikantnost uvedla situaci ve společnosti SKANSKA, kdy COVID pozitivní zaměstnanci nemohli odjet na Slovensko, ani se vrátit na ubytovnu. „Během chvilky se z nich stali bezdomovci. Tento problém ale byl samozřejmě urychleně vyřešen.“

Aktuální situaci ohledně režijek v JMK a „několik informací ze zásadních jednání“ poté přednesl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Referoval například o návrhu řešení smíru s Jaromírem Duškem (návrh textu byl již protistraně odeslán), mluvil o jednání dopravní tripartity (23. 10.) týkající se i podpory elektrické trakce a programů obnovy elektrických a hybridních vozidel pro dopravce, i velké tripartity (videokonference dne 2. 11. 2020). „Důležitou informací z tripartity je, že se prodlužují programy jak Antivirus A, tak i B. Řešily se i plošné testy v domovech důchodců, daňová uznatelnost nákladů na testování zaměstnanců nebo připravované nařízení vlády prodlužující použitelnost odborných zkoušek v době zákazu konání školení. Došlo i na diskusi k minimální mzdě a zaručené mzdě.“
Martin Malý dále informoval o vývoji v oblasti režijních výhod v Jihomoravském kraji, informoval o aktuální podobě problému, kdy se v posledních týdnech rozběhlo jednání mezi ČD a krajem, mezi OSŽ a ČD a mezi Správou železnic a OSŽ. „Jediná cesta zřejmě bude řešit to přes ministerstvo dopravy doplněním tarifu ZJV – hlavní problém totiž je, že úředníci kraje nejsou přístupni myšlence jednat o změně smlouvy s ČD a noví politici mají ustavující shromáždění až 11. 11. 2020, což je vzhledem k nutnosti vydat včas prolongační pokyn už pozdě,“ uzavřel.

Na závěr bodu Informace ze zásadních jednání informoval Martin Vavrečka, místopředseda pro správu majetku, o rekreačních zařízeních v majetku OSŽ.

V další části jednání Představenstvo OSŽ projednalo přiznání jedné standardní dávky z Podpůrného fondu OSŽ a tři žádosti o jednorázové dávky z Podpůrného fondu OSŽ. Představenstvo OSŽ dále schválilo odložení fakturace nájemného pro nájemce rekreačních objektů Oddech a Lesní chata za měsíce říjen a listopad.

V rámci bodu Příprava VIII. sjezdu OSŽ Představenstvo OSŽ vzalo na vědomí Návrh personálního složení komisí pro přípravu VIII. sjezdu OSŽ v roce 2021, včetně gestorů jednotlivých komisí, a z důvodu vládního nařízení rozhodlo o zrušení zasedání Ústředí OSŽ, které bylo naplánováno na 18. 11. 2020 (veškeré hlasování proběhne formou per rollam.) Vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení JUDr. Petr Večeř v této souvislosti odkázal na stanovy OSŽ, které hlasování per rollam nevylučují.

Všechny akce ETF se do konce letošního roku uskuteční formou videokonference, jak bude vypadat příští rok, se teprve uvidí (informovala vedoucí kanceláře předsedy OSŽ PhDr. Helena Svobodová). Jak v závěru uvedla předsedkyně Revizní komise (RK) OSŽ Barunka Balažová, listopadové jednání RK OSŽ bylo zrušeno a další jednání bude v prosinci.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 130 hostů a žádný gestor