Na svém prvním letošním jednání 29. ledna v Praze přijal Podnikový výbor (PV) OSŽ SŽDC, (zatím nedošlo ke změně názvu PV) výše uvedené stanovisko a také úkol pro členy PV. Z jednání byli omluveni zástupci zaměstnavatele a tak zůstal větší prostor pro diskusi právě ke Katalogu zaměstnání, zásadám použití centralizovaných prostředků FKSP a jejich rozdělování. Na začátku jednání, které vedl předseda PV a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, dostal slovo po kontrole plnění úkolů z minulých jednání předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Ten opět zrekapituloval průběh jednání, která se týkala zejména situace v Jihomoravském kraji a neuznávání jízdních výhod zaměstnanců. Ta vyústila v ustavení stávkového výboru a následně i v diskusi na jednání Ústředí OSŽ 22. ledna a v přijetí společného stanoviska odborových svazů na železnici dne 27. ledna, kterým odborové centrály (OC) požádaly o jednání premiéra ČR ve věci aktuální situace na železnici.
Ve stanovisku OC se hovoří mimo jiné i o tom, že „...Současné pojetí regionalizace veřejné dopravy ze strany některých krajů představuje zhoršení fungování služeb železniční dopravy jako celku a postupný rozklad síťových služeb železnice, který nemá v Evropě obdoby.“ (zveřejněno na webových stránkách OSŽ). Tady Martin Malý poznamenal, že je potřeba apelovat také na posílení činnosti Drážního úřadu a na ministerské úředníky. Na dotaz Libora Šimůnka, proč se na jednání OC už nehovořilo o dalším společném postupu v případě stávky, řekl Martin Malý, že odborovým centrálám jde o celkovou situaci na železnici, o potřebu řešení kompetencí krajů, o systémové řešení jízdních výhod, i o větší kontrolu soukromých dopravců. Společný zájem odborových centrál je na řešení globálních věcí. Proto také Ústředí OSŽ přijalo závěr, že pokud se do konce května nebude rýsovat, jak se budou věci řešit, bude na stole i možné vyhlášení stávky.

Tajemník PV Miroslav Maincl uvedl, že doplatek 1500 Kč se v pokladnách ČD v JMK prodává, jde o doplatek k režijce, který držitele režijky opravňuje používat vlaky ČD objednané Jihomoravským krajem. Petr Štěpánek není také spokojen s přístupem některých členů Ú OSŽ, kteří odchází z jednání před jeho ukončením a přijetím usnesení.

PV se pak podrobně zabýval obsahem stanoviska PV ke Katalogu zaměstnání a jednotlivými návrhy a připomínkami vzešlými z jednání pracovní komise při PV. Ty se týkají zejména rozpětí tarifních stupňů u některých povolání v infrastruktuře a v řízení provozu. Většinou jde u těchto zaměstnání o návrhy na zrušení některých názvů zaměstnání, zrušení nízkých TS, nebo naopak jejich rozšíření do vyšších TS. V závěru stanoviska pak PV uvedl, že by nemělo dojít k poklesu mzdy zaměstnanců, kterou měli před účinností novelizace Katalogu zaměstnání. PV se shodl i na několika připomínkách členů, jejich zapracování do stanoviska a hlasováním byl tento materiál PV přijat a bude zaslán zaměstnavateli.

Další téma se týkalo zásad použití prostředků FKSP, jejich čerpání a limitů pro zaměstnance a rodinné příslušníky. Tady seznámil Petr Štěpánek přítomné s dopisem organizace ADP, která působí při CDP Praha. Je neshoda odborových organizací ve stanovení limitu na kulturní a sportovní akce. Celou záležitost objasňoval Pavel Lněnička, člen výboru OSŽ při CDP Praha, který PV seznámil s usnesením výboru při CDP Praha. Celý spor se, stručně řečeno, týká rozdělování centralizovaných prostředků fondu. K tomu se vyjádřil Petr Štěpánek, že je připraven diskutovat na společném jednání odborových centrál (následující den) o čerpání prostředků centralizovaných prostředků FKSP, které mají jednotlivé OC možnost čerpat na akce, které si naplánují. „Budeme jasně na centrálách prosazovat, aby nebyly schvalovány akce jednotlivých OC dříve, než budeme vidět čerpání prostředků za minulý rok a plán akcí na rok 2020 a také, aby byly tyto prostředky rozpočtovány podle počtu zastupovaných členů,“ dodal Štěpánek.

PV přijal usnesení, které mimo jiné požaduje u centralizovaných prostředků FKSP „prosazovat přidělování rozpočtovaných částek odborovým centrálám podle skutečného počtu členů zastoupených u Správy železnic, státní organizace.“ Členové PV byli pak seznámeni s tím, jaké kulturní a sportovní akce jsou v letošním roce v rámci PV naplánovány. Určeno už je datum setkání se slovenskými kolegy z PV OZŽ ŽSR v Kutné Hoře 27. dubna a termíny všech kol v kopané. O využití práva kontroly na úseku bezpečnosti práce v OJ dobrovolnými inspektory BOZP ZO na pracovištích, kde mají své členy, hovořil vedoucí oddělení BOZP OSŽ-Ú JUDr. Petr Kožmín. Apeloval na větší potřebu aktivního přístupu členů OSŽ k této věci a nabídl možnost účasti jejich inspektora při prověrkách BOZP v OJ na požádání příslušného ZV OSŽ.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 303 hostů a žádný gestor