OBZOR ke stažení

Program jednání Představenstva OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, v úterý 7. července, v úvodu doznal změn, co se týká pořadí jednotlivých bodů, a to vzhledem k časovým možnostem či dopravním problémům některých členů.
Úvod jednání, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), nicméně patřil jako obvykle kontrole plnění úkolů z minulých jednání. Následovalo projednání a schvalování žádostí o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ, a to jak standardních (4 žádosti), tak jednorázových pro samoživitele s dětmi do 15 let v souvislosti s koronavirem (12 žádostí).
Představenstvo dále schválilo celkem pět žádostí o právní pomoc v řízení před soudem.

Následoval předřazený bod – informace Revizní komise OSŽ. Její předsedkyně Barunka Balážová uvedla, že Revizní komise OSŽ, jejíž jednání proběhne dne 9. 7., bude mimo jiné vytipovávat ZO OSŽ, v nichž provede kontroly, a to tentokrát z oblasti Liberecka a Pardubicka.
V rámci organizačních záležitostí byla schválena zahraniční pracovní cesta na jednání řídícího týmu poradní skupiny Železniční sekce ETF pro opravárenství, které se bude konat ve dnech 6. – 9. září v Norsku.
Představenstvo dále projednalo a schválilo výrobu diářů, stolních, nástěnných a plánovacích (čtvrtletních) kalendářů OSŽ na rok 2021 a jejich cenovou kalkulaci. Dále posoudilo a schválilo pořízení reklamních předmětů OSŽ u příležitosti 30 let OSŽ. Nabídka bude rozeslána do základních organizací OSŽ.
Nejobsáhlejším bodem jednání byly informace ze zásadních jednání. Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., zopakoval, že České dráhy stále čekají, jak se ke ztrátám, způsobeným koronavirem, postaví stát. „Dosud jsme na naši žádost nedostali z ministerstva odpověď,“ poznamenal. Jak dále uvedl, vlivem situace způsobené koronavirem bude zasedat Dozorčí rada Českých drah i v době prázdnin. Její jednání jsou nyní naplánována na 28. 7. (oficiální) a 3. 8. (seminář) a budou se zabývat především podnikatelským plánem, neboť firma se musí vypořádat s výpadkem tržeb. Vladislav Vokoun dále seznámil členy představenstva s organizačními změnami, které na ČD nastaly od 1. 7. 2020. Týkají se nového způsobu řízení organizačních složek ČD, které nyní budou v přímém řízení příslušných náměstků (pro provoz, pro obchod a pro majetek). „Tato organizační změna sice nemá dopad na zaměstnanost, přesto jsme k ní měli výhrady,“ řekl Vladislav Vokoun. Podle odborů se totiž oběh dokumentů a rozhodovací procesy mohou při nově zavedené centralizaci zpomalit. Zároveň s touto reorganizací došlo k restrukturalizaci u některých úseků (odborů) GŘ, kde již k dopadům do zaměstnanosti došlo. Tyto změny byly projednány na úrovni místních odborových organizací.
Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, informoval mimo jiné o jednání se zaměstnavatelem, konaném dne 24. 6., kde se řešilo možné pokračování § 290 (částečná nezaměstnanost). Odboráři podmínili využití tohoto institutu otevřením změny č. 1 KS, z níž vyplývá výše náhrady ve výši 80 % mzdy (platnost opatření je do 31. 8.). Radek Nekola dále hovořil mimo jiné o tom, že se rozjíždějí komplexní ozdravné pobyty (čerpání nároku na KOP za letošní rok je reálné splnit) a zmínil se i o jednání Dozorčí rady z 25. 6., které se zabývalo dopadem koronaviru na podnikatelský plán. „V nákladní dopravě vypadlo 30 % poptávky,“ řekl Radek Nekola a dodal, že rozběh průmyslu v ČR je zatím pomalý.
Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic (SŽ), informoval o tom, že u SŽ bylo zahájeno kolektivní vyjednávání, když dne 30. 6. předal zaměstnavatel odborům návrh Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2021. Odborové centrály k němu zašlou do 17. 8. připomínky a první faktické jednání k PKS 2021 proběhne 1. 9. „Zároveň dne 31. 8. pokračuje jednání o katalogu zaměstnání,“ řekl Petr Štěpánek a informoval i o návrhu 3. změny PKS, týkající se kondičních pobytů 2020, kterou zaměstnavatel předložil ve třech variantách. „Jednání k tomu proběhne dnes odpoledne,“ dodal.
Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ, hovořila o kolektivních jednáních, která probíhají v některých nedrážních organizacích – u Drážního úřadu, u Dopravního podniku města Brna či u Dopravního zdravotnictví, kde začíná pracovat skupina k navýšení mezd. Dále uvedla mimo jiné, že u TSS Louny zaměstnanci, kteří byli na překážkách, přecházejí na 14denní nařízenou dovolenou (změna byla projednána se závodním výborem).
Závěr informací ze zásadních jednání patřil předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému. Ten uvedl, že ministerstvo dopravy zpracovalo koncepci veřejné dopravy, kterou předloží vládě. „V této koncepci je také navrženo několik možných variant systémového řešení jízdních výhod,“ připomněl Mgr. Malý. Jednání k těmto záležitostem proběhne na ministerstvu dopravy za účasti zástupců odborů v nejbližších dnech. Předseda OSŽ uvedl, že na tomto jednání hodlají zástupci OSŽ diskutovat i o pomoci vlády dopravcům v souvislosti s koronavirem.
Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, informoval o obsazenosti rekreačních zařízení ve vlastnictví OSŽ.
V bodě „různé“ byla předložena zpráva ze zasedání Železniční sekce ETF, které se uskutečnilo 24. 6. formou videokonference. Zapojilo se do ní 66 účastníků z 21 zemí. Konference měla jediný bod – dopady koronaviru na železniční sektor. Jak je uvedeno ve zprávě, ve většině evropských zemí je situace obdobná (propad osobní dopravy kolem 80 %, propad nákladní dopravy kolem 25 – 30 %).
V rámci bodu „různé“ informoval Mgr. Martin Malý o tom, že valná hromada ČD travel, která se měla uskutečnit 25. 6., bude přeložena na jiný termín.
V závěru požádal vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ JUDr. Petr Večeř o administrativní zjednodušení žádosti o příspěvek z Podpůrného fondu OSŽ pro členy postižené povodněmi. Představenstvo po diskusi rozhodlo o tom, že žadatelům (za stávajících podmínek i schvalovacích kompetencí) bude navýšena možnost poskytnutí příspěvku z 5000 Kč na 6000 Kč a současně bude zrušen samostatný příspěvek ve výši 1000 Kč.
Zdeňka Sládková

 

 

Právě přítomno: 227 hostů a žádný gestor