OBZOR ke stažení

(AKTUALIZOVÁNO, naposledy 2. 12. 2020 v 19 hodin) V úterý 1. 12. 2020 jednalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech Představenstvo OSŽ. Standardnímu programu tradičně dominovaly Informace ze zásadních jednání. V jejich úvodu informoval I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun například o prolongačnímu období.

„Žijeme v době covidové, zabýváme se věcmi, které by normálně fungovaly standardně, jako například prolongační období a realizace kondičních pobytů. Prolonguje se do 12. prosince včetně, přestože stále není pozitivní posun s Jihomoravským krajem. Nemůžeme zastavit prolongaci kvůli jednomu kraji,“ zdůraznil s tím, že podmínky prolongace jsou stejné jako letos.
Vladislav Vokoun krátce zmínil i kondiční pobyty (KOP), které jsou vinou epidemie (Vokoun: „Zaměstnavatel je závislý na tom, jestli provozy jedou.“) ve skluzu. „Máme rezervu do konce února příštího roku, můžeme diskutovat o prodloužení, ale moc vaty nemáme, od března zpravidla naplno běží nové KOP,“ poznamenal s tím, že ČD nabídnou těm, kteří nemohli (nebo nemohou) z důvodu epidemie na KOP odjet, v příštím roce alespoň relaxační pobyt (tzv. „pseudokopku“), „…což je velice solidní nabídka. Prostě nejdeme cestou úplného rušení KOP,“ dodal.
Telegraficky pak zmínil podání námitky na výběr dopravce u linky R14 (ČD podaly námitku k Úřadu pro hospodářskou soutěž, poznámka autora): „Nechceme zatím výsledek předjímat, a ani nemá smysl spekulovat,“ podotkl. Řeč byla i o hospodaření Českých drah: „Ztráty tržeb jsou nezpochybnitelné, ČD to ale nezpůsobily a nejsou v tom samy – od Ministerstva dopravy ČR očekáváme místo rozpačitého ticha a ´hraběcích rad´ účinnou pomoc,“ poznamenal a pokračoval. „Máme omezenou dopravu, stále používáme paragraf 209 a tento institut je zakotven jak ve stávající PKS, tak jsme ho přenesli i do nové PKS,“ poznamenal s tím, že vždycky se bohužel najde nějaký ten „úlet“, „…ale platí dohoda, aby zaměstnanec nebyl postižen větším úbytkem než 15 % na mzdě.“.
Dále Vladislav Vokoun referoval o aplikaci home office na ČD a některých organizačních změnách, které formou videokonference projednával Podnikový výbor OSŽ při Českých drahách (11. 11.): „Byl jsem překvapen, že byli všichni připojeni. Jinak rozklad jsme již poslali zaměstnavateli a měli bychom hledat průmět, dolaďuje se to,“ prohlásil. Ke spekulacím o odvolání generálního ředitele a předsedy představenstva Českých drah poznamenal: „Nejsme hluší ani slepí, ale oficiálně to na programu Dozorčí rady (ČD) nemáme, proto jsem ve vyjádřeních střídmý, ale samozřejmě lze očekávat debatu k tomuto tématu. Na rovinu říkám: my jsme nedostali žádnou relevantní informaci, abychom předjímali jakékoliv naše stanovisko. Jako profesionálové se musíme vyrovnat se vším. DR má standardní program, modernizace běží, a ČD musí i přes současnou situaci řešit řádný chod společnosti. Mrzí mě, že Ministerstvo dopravy ČR neumí ocenit, jak dobrou službu pro cestující veřejnost v současnosti poskytujeme.“
Podle Vladislava Vokouna se nyní finalizují závazky vyplývající z PKS, jako například finanční prostředky (z C-SF) na zlepšení pracovního prostředí: „Už to běží, přišel rozpis na organizační složky, teď vyzveme naše ZO, aby sepsali svoje představy. Samozřejmě vždycky ty požadavky převyšují dohodnutou částku, takže musíme najít nějaký rozumný kompromis. Covid, necovid, pro zajištění budoucnosti musíme pracovat na zlepšování pracovního prostředí,“ zdůraznil Vokoun dále.
Aktuálně finalizují práce na tisku kolektivní smlouvy. „Vytištění PKS se zbrzdilo o nějakou dobu z důvodu, se kterým budete mít co dočinění všichni – především kvůli změnám v zákoníku práce a výši minimální mzdy. Zaměstnavatel dolaďuje výklad k čerpání dovolené na příští rok, a to čekání bylo nutné i kvůli minimální mzdě – muselo dojít k úpravě tarifní mzdy u prvního a druhého tarifu,“ dodal.

Dozorčí rada ČD Cargo bude mít ve čtvrtek 3. 12. 2020 na programu návrh podnikatelského plánu na roky 2021/2022. „Rámcově je návrh postaven na aktuálním vývoji v českém průmyslu,“ řekl na jednání Představenstva OSŽ další řečník: místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Cílem je kladná nula, ambice na investice jsou ještě o něco vyšší než letos,“ dodal.
Dále Radek Nekola obšírně referoval o fungování Nadace Železnice srdcem: „Dostali jsme popis 16 případů, kterými se Nadace zabývala,“ řekl s tím, že ho těšilo, že v nejtěžších případech se šlo nad rámec toho, co se běžně dává ze Sociálního fondu: „A že jsme šli i zpátky k případům, které se udály před vznikem Nadace, že jsme mohli vylepšit život postižených zaměstnanců či jejich rodinných příslušníků. Budeme dostávat pravidelné informace, můžeme podávat i náměty,“ doplnil.
Dále se Radek Nekola věnoval racionalizaci pracovních míst (jejíž realizace byla prodloužena až do února 2021) a možnosti nabídnout nadbytečnému zaměstnanci zaměstnání u ČD či Správy železnic (Nekola: „Konkrétní příklady, že to funguje, jsou, ale v určitém místě a čase.“). „Snižování počtu zaměstnanců probíhá a vytýčený cíl pro rok 2021 by se měl dodržet,“ prohlásil. Radek Nekola také zmínil problém zvaný „KOP“: „Požádali jsme o analýzu dopadů, z ní vyplynulo, že celkem 524 zaměstnancům byla KOP poskytnuta, z toho 218 z první vlny epidemie. Dohodli jsme, že u těch zaměstnanců, kterým nebyla KOP umožněna, bude přenesena do roku 2021, a o to bychom měli navýšit KOP v příštím roce.“ Co se týče 3. změny PKS, ta vešla po hlasování per rollam 25. 11. 2020 v platnost. „A návrh PKS na roky 2021/2022 nám byl předán 20. listopadu (rozsah změn je minimalizován na minimum), zítra (2. 12.) se koná první jednání s odborovými centrálami, 10. 12. pak bude první jednání k PKS 2021/2022 se zaměstnavatelem.“
Také Radek Nekola nepřímo odmítl komentovat personální změny ve vedení ČD či ČD Cargo: „Pana Bednárika stále oslovuji pane předsedo,“ uzavřel.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic, shrnul poslední dění u Správy železnic, s. o., zejména shodu nad Katalogem zaměstnání, který byl 30. 11. 2020 zveřejněn na intranetu Správy železnic a dnes (1.12. ráno) byl rozeslán na všechny ZO OSŽ společně s Metodickým pokynem. „Je to materiál, na kterém jsme pracovali od roku 2018,“ doplnil.
Minulý týden v pátek (27. 11.) byla dohodnuta i 1. změna PKS 2021, která reaguje na zvýšení minimální mzdy, což se odrazilo v navýšení sazeb pracovníka dozoru (každá sazba o 3 koruny) a prvního tarifního stupně (o 100,- Kč). V současné době je již PKS v tisku. V pátek 27. 11. 2020 byl odsouhlasen i Pracovní řád Správy železnic: „Děkuji oddělení ESO-Ú a BOZP OSŽ za zpracování připomínek, které byly zapracovány do pracovního řádu (s platností k 1. 1.2021). Byla dohodnuta novelizace směrnice SŽ 29 k poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní, kapitálové pojištění zaměstnanců SŽ. V současné době zaměstnavatel analyzuje využitelnost KOP za rok 2020,“ uvedl Petr Štěpánek dále s tím, že pokračují (společná) jednání za účelem dohody zásad FKSP a C-FKSP na rok 2021, která se konají formou videokonference.

O dění v Nedrážním republikovém výboru OSŽ (NeRV) informovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková; první informace se týkala Dopravního podniku města Brna (DPMB), kde probíhalo jednání ohledně výše náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti (společný návrh na 70 % mzdy). „Zaměstnavatel se zavázal, že do konce roku nepropustí žádného zaměstnance DPMB. Projednávání pracovního řádu u společnosti se blíží ke konci a poté nás čeká kolektivní vyjednávání o nové PKS. Samozřejmě COVID má dopad i na kolektivní vyjednávání u DPMB,“ poznamenala.
Dále se Renata Dousková zaměřila na společnost SKANSKA, kde probíhá kolektivní vyjednávání ohledně navyšování mezd; odborové centrály se se zaměstnavatelem dohodly, že zaměstnavatel přispěje jednotlivým zaměstnancům 500 Kč do tarifu a nárůst mzdy bude 2 %.
A moje poslední informace se týká Dopravního zdravotnictví, kde došlo k dohodě zaměstnavatele a odborových centrál ohledně výše náhrady mzdy při částečné nezaměstnanosti. Opětovně jsme se dohodli na 80 % u zaměstnanců (na částečné nezaměstnanosti), a do konce roku 2020 nás čeká další ´kolečko jednání ohledně navýšení platů u nových tarifních tříd (zaměstnavatel se staví rezervovaně) a u tarifních tabulek (shoda),“ uzavřela.

O Preventivních programech z Fondu prevence Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra v roce 2021 informoval (po telefonu) Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) člen Správní rady zdravotní pojišťovny ZPMV (mimo jiné upozornil na to, že ČD podle údajů ZP MV nečerpaly položky schválené pro rok 2020).

V závěru Informací ze zásadních jednání se předseda OSŽ, Mgr. Martin Malý, který jednání představenstva moderoval, krátce vrátil k vystoupení předsedy ASO ve sdělovacích prostředcích k problematice pomoci podnikatelům v pohostinství v době epidemie Covid-19, které vnímá jako jeho osobní názor, případně jako stanovisko odborové organizace OSPZV – ASO ČR (Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR), nikoliv jako stanovisko orgánů ASO, jehož je OSŽ členem. „V pondělí na předsednictvu ASO mu budeme tlumočit, aby taková prohlášení, coby předseda ASO, nečinil bez předchozí dohody na příslušném orgánu ASO. My v OSŽ jeho názory na tuto problematiku nesdílíme,“ konstatoval. Dále pak Martin Malý předložil a představil dva materiály: „Zprávu o realizaci Národního programu reforem ČR 2020“ a „Návrh Směrnice evropského parlamentu a rady o přiměřených minimálních mzdách v EU“. „Pokud se týká návrhu evropské směrnice o minimálních mzdách, jedna věc je tady nová: aby stát, když zadává veřejné zakázky, si pohlídal, že firmy, které se o zakázky ucházejí, dodržují pravidla ohledně výše mezd daná platnou legislativou a kolektivními smlouvami, aby tak minimalizoval možnost vzniku nežádoucího sociálního dumpingu při realizaci veřejných zakázek. Jinak ale návrh nepřináší pro stát a zaměstnavatele žádné další významné povinnosti, tedy něco, co by se v České republice již dnes fakticky nedělo,“ dodal.

Poté krátkou informaci o jednání představenstva společnosti OSŽ Slovakia podal místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka.

Představenstvo OSŽ dále mimo jiné projednalo a schválilo dvě dávky z Podpůrného fondu OSŽ a čtyři žádosti o Poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem. Představenstvo také rozhodlo, že jednání Ústředí OSŽ proběhne 16. 12. 2020 formou videokonference.

V rámci Organizačních záležitostí projednalo představenstvo Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí roku 2021 (představenstvo vzalo materiál na vědomí a uložilo předsedovi OSŽ materiál předložit na jednání Ústředí OSŽ dne 16. 12. 2020) a Právní poradenství/pomoc členům OSŽ v občanském (soukromém) životě – pilotní projekt: „O tuto službu je mezi našimi členy zájem,“ sdělil JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení ESO OSŽ-Ú a dodal: „Dostává se do povědomí členů a je to hodnoceno velmi kladně, zatím nemáme žádnou negativní reakci.“ Představenstvo OSŽ materiál projednalo a schválilo poskytování právního poradenství/právní pomoci členům OSŽ v občanském (soukromém) životě od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Členové Představenstva OSŽ se zabývali i návrhem stanoviska ETF (Evropský rok železnice 2021, materiál vzali na vědomí) a písemným materiálem „Evropská federace pracovníků v dopravě“, a schválili posunutí termínu dořešení problematiky nájemného u RZ Oddech a Lesní chata na jednání P-OSŽ v lednu 2021.
V závěru pak přišly na řadu Informace RK OSŽ (RK zasedne 9. a 10. 12., projedná návrh zařazení svého člena do pozice školitele, dále termíny na jednání pro příští rok, i kontroly ZO, pokud to covidová situace dovolí)

V závěru zasedání Představenstva OSŽ (v bodu Různé) byla Martinem Vavrečkou, místopředsedou OSŽ pro správu majetku, coby hlavním gestorem, představena nová aplikace „Moje OSŽ“ (v období 2019/2020 probíhal ve spolupráci s firmou AstrumQ Interactive, s. r. o., vývoj aplikace „Moje OSŽ“, nyní byly práce dokončeny a aplikace bude pro členy OSŽ k volnému stažení prostřednictvím google play a app store.). „V této fázi jde o plně funkční aplikaci, která by se měla dále aktualizovat a doplňovat o další funkce. Aplikace Moje OSŽ získává data především z webu OSŽ, tudíž pro její plnou funkčnost je nutné internetové připojení,“ zdůraznila závěrem Bc. Marta Urbancová, tajemnice PV OSŽ ČD Cargo, která se na přípravě aplikace rovněž podílela.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 194 hostů a žádný gestor