OBZOR ke stažení

Podnikový výbor OSŽ při Českých drahách, a. s., dne 10. února jednal opět formou videokonference. V sídle OSŽ byli přítomni předseda PV Vladislav Vokoun, tajemník PV Antonín Leitgeb (ten jednání řídil), tajemnice PV Věra Nečasová a organizační pracovnice PV Magda Kopecká. Ostatní členové podnikového výboru a poté i hosté byli připojeni on-line.

Úvod jednání, po nezbytné kontrole minulých usnesení, patřil informacím ze zásadních jednání, kterých se ujal předseda podnikového výboru Vladislav Vokoun. Ten nejprve informoval o návrhu Představenstva OSŽ přesunout – v důsledku pandemie covidu – termín sjezdu OSŽ na březen 2022 (navrhované datum je 26. 3.). Návrh projedná Ústředí OSŽ na svém zasedání 17. února. „Navržený posun utvoří potřebný prostor pro uskutečnění schůzí či konferencí v základních organizacích i následných podnikových konferencí, voleb a dalších jednání,“ řekl Vladislav Vokoun a dodal, že je kvůli této změně nezbytné změnit organizační řád, k čemuž Ústředí OSŽ má pravomoc. „Nenašli jsme proti tomu zásadní odpor, většina lidí to považuje za rozumné,“ poznamenal Vladislav Vokoun.

Předseda PV se dále věnoval hospodaření Českých drah. „Tržby nepřitékají, všichni to vnímáme, generální ředitel dal proto úkol managementu hledat úspory,“ řekl Vladislav Vokoun a dodal, že mnozí manažeři tento úkol uchopili po svém. „Požádal jsem generálního ředitele, aby byly tyto kroky urychleně dokončeny, prodlužovat dusno není dobré,“ zdůraznil a dodal, že OSŽ požaduje, aby případné personální úspory nebyly na úkor přetěžování ostatních zaměstnanců. Zároveň vyzval členy podnikového výboru, aby nahlásili případy, kdy došlo k nesprávnému postupu.
Vladislav Vokoun poté přidal prozatím pozitivní zprávy z Ústeckého a Královéhradeckého kraje, kde se budoucnost železnice jeví příznivě. Nejspíš nedojde ani k uvažovanému omezení železniční dopravy ve Středočeském kraji, což by byl vážný dopad na zaměstnance dojíždějící do Prahy za prací. „Podle posledních zpráv to vypadá, že tato hrozba je zažehnaná,“ řekl Vokoun.

Dále se předseda PV věnoval otázce tzv. stravenkového paušálu navrhovaného místo stravenek. „Sdělil jsem generálnímu řediteli, že nejsme a priori proti, ale minimálně tento rok by se tato změna dělat neměla,“ řekl Vladislav Vokoun a dodal, že proti překotnému zavedení stravenkovému paušálu je většina. Jeho zavedení by mohlo znamenat mimo jiné likvidaci výdejen stravy, ale i finanční tlak na dovybavení pracovišť s ohledem na možnost ohřátí přineseného jídla apod.

„Včera jsme dojednali centrální akce BOZP,“ řekl dále předseda PV a označil toto jednání za jedno z nejkonstruktivnějších za posledních deset let. Z požadavků ze ZO vyčíslených na 52 milionů Kč byly vybrány akce v celkové výši 37 milionů. Podle jeho slov se vycházelo z priorit ZO a většina požadavků byla podpořena. Základní organizace OSŽ budou s výsledkem v blízké době seznámeny.

Vladislav Vokoun informoval i o plánu střednědobé strategie do roku 2030, kterou chystají České dráhy. „Pro nás je podstatné, že podnik deklaruje, že chce udržet maximum výkonů, a je tam i vize dalšího rozvoje, což je důležité pro zaměstnanost a prosperitu firmy,“ uvedl Vokoun a dodal, že vnímá jako pozitivní, že si je zaměstnavatel vědom lidského potenciálu a hodlá také prohlubovat spolupráci se sociálními partnery.

Vladislav Vokoun se zmínil i o stále nedořešené problematice režijek v Jihomoravském kraji (bude se řešit na úrovni ministerstva dopravy), o problematice nečerpaných „kopek“ (shoda panuje v hledání optimálního řešení, které nepoškodí dotčené zaměstnance).

Na půl hodiny se do jednání připojil generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik. Ten se se členy PV od svého zvolení do funkce viděl poprvé, i když jen prostřednictvím obrazovky počítače. Zmínil se o připravované strategii Českých drah na 10 let, která zahrnuje i investice ve výši 130 mld. korun, především do technického vybavení. „Věřím, že nebudeme prohrávat soutěže proto, že jsme dražší nebo neefektivní,“ poznamenal dále a zodpověděl některé dotazy členů podnikového výboru, například ohledně problémů, které mají jednotky řady 471 s prachovým sněhem. Zmínil se i o stále nevyřešené problematice režijek v Jihomoravském kraji. „Jednal jsem s hejtmanem Jihomoravského kraje, vysvětlil jsem svůj úhel pohledu, budeme společně řešit režijní výhody, zapojíme do toho stát, aby kupon byl za přiměřenou cenu,“ řekl Ivan Bednárik.

Dalšími hosty jednání byly tři zaměstnankyně odboru 10 GŘ ČD. První z nich, Ing. Lucie Bauerová, seznámila členy PV s organizačními změnami, které se týkají rušení některých pracovních pozic ke dni 1. březnu, 1. dubnu a k 1. květnu. Celkem jde o rušení 14 obsazených a 5 neobsazených míst zaměstnanců zařazených pod Generálním ředitelstvím ČD. Členové PV měli ke způsobu seznámení pracovníků s rozvázáním pracovního poměru zásadní připomínky – změna nebyla předem projednána s příslušným závodním výborem a zaměstnancům byl přímo předložen návrh rozvázání pracovního poměru. Někteří dokument v rozrušení ihned podepsali, aniž se o tomto kroku poradili.

Antonín Leitgeb uvedl jeden příklad: „Hovořil jsem s jednou propouštěnou zaměstnankyní. Její vedoucí a jedna zaměstnankyně z GŘ ji vyzvali ke schůzce s tím, že jí vezou stravenky a kartu ke služebnímu autu, a když přijeli, předložili jí zároveň výpověď. Osobně se domnívám, že to tedy moc etické nebylo. Máme jistou firemní kulturu, byli jsme zvyklí na jiný způsob jednání,“ zdůraznil Antonín Leitgeb.

Rovněž člen PV Martin Janeček dodal, že je v pořádku, že za zaměstnancem jedou jeho nadřízení osobně, ale mají mu dát čas, aby se poradil s odbory, s právníkem, dostat čas na rozmyšlenou.

Zaměstnankyně personálního odboru argumentovaly tím, že neznají, kdo ze zaměstnanců je odborově organizován, proto nemohly věc projednat s odborovou organizací. Požádaly proto o seznam členů OSŽ na GŘ. Uvedly, že zvolený postup považují za správný.

Další zástupkyně odboru 10 GŘ ČD, Ing. Julie Bartoňová, seznámila podnikový výbor s řešením nečerpaných komplexních ozdravných pobytů. Uvedla, že platí opatření z listopadu 2020, podle kterého se přiděluje volno za „kopku“. Těm, kteří jej dosud nečerpali, by měl být do konce února vypořádán závazek, než se rozběhnou termíny dalších ozdravných pobytů. „Současně probíhá výběrové řízení na lázeňská zařízení pro kopky v letošním roce,“ uvedla Ing. Bartoňová. Ke konci roku bylo podle jejích slov 570 lidí, kteří nečerpali volno za kopku a měli si jej vybrat v lednu či únoru. Pokud by to ze zdravotních důvodů nestihli, mělo jim být čerpání umožněno i v březnu.

Tajemnice PV Věra Nečasová připomněla, že již před Vánoci měl být podnikovému výboru předložen Katalog prací, dosud se tak nestalo. Ředitelka odboru 10 GŘ ČD Ing. Monika Horáková tazatelku ujistila, že katalog je připraven a v nejbližší době bude předložen.

V diskusi se dále hovořilo mimo jiné o nemocnosti zaměstnanců ČD na Covid-19 (v současné době je 262 zaměstnanců ve stavu nemocných, z toho dva těžce), či o řešení zůstatků sociálního fondu (bylo rozhodnuto o přidělení 50 % zůstatků do rezervního fondu, 50 % do organizační jednotky).

Podnikový výbor se dále zabýval organizačními záležitostmi, mimo jiné volbami do Dozorčí rady ČD, či přípravou podnikové konference. K těmto záležitostem bude nejpozději do 3. března svolán mimořádný podnikový výbor, který podle pandemické situace proběhne buď „klasicky“, nebo opět formou videokonference.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 265 hostů a žádný gestor