Ve středu 7. dubna 2021 se konalo další pravidelné zasedání Představenstva OSŽ, opět formou videokonference, které tradičně moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po schválení zapisovatele, ověřovatelů a programu (a jeho doplnění) přišla na řadu kontrola plnění úkolů a „kolečko“ informací ze zásadních jednání.

Ty tradičně zahájil I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun slovy: „Pokusím se být stručný.“ I. místopředseda OSŽ poté shrnul veškerá jednání, kterých se zúčastnil od posledního jednání představenstva, včetně jednání s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD Ivanem Bednárikem: „Předně plníme všechna vládní nařízení včetně testování. Aktuálně se pohybujeme kolem půl procenta pozitivních případů, takže relativně to není špatné,“ uvedl s tím, že na mediální informace týkající se změn v organizační struktuře a soutěží o dálkové linky si tentokrát „dovolí nereagovat“. „Ponechal bych to na příště, protože zítra (8. 4. 2021) máme videokonferenci, kde se teprve dozvíme, co skutečně ČD chystají v reakci na aktuální epidemickou situaci a soutěže,“ řekl a dále informoval například o kondičních pobytech (KOP): „Bojujeme, jako všechny firmy s restrikcemi i v oblasti KOP. Zatím jsme na značkách, snažíme se to odkládat. Pouze tam, kde to nešlo, mohou zaměstnanci čerpat KOP tak, že jsou doma, nebo si mohou požádat o relaxační pobyty, abychom splnili závazky vyplývající z PKS. Myslím si, že to zvládáme relativně dobře.“
Vladislav Vokoun minulý týden absolvoval také videokonferenci se zástupci MPSV (na téma plánované důchodové reformy s akcentem na problematiku uplatnění předčasných důchodů u rizikových profesí). „Zákon (o předčasném důchodu u rizikových profesí) jsme zkraje roku připomínkovali. Chtěli jsme uplatnit nejnáročnější profese z pohledu vyhlášky 101 o zdravotní způsobilosti, ale MPSV nám sdělilo, že vzhledem ke ´konstrukci zákona´ nemohou náš požadavek zapracovat,“ uvedl dále s tím, že schůzka (videokonference) ale byla jinak velmi přínosná. „Relativně jsem s jednáním spokojený, vysvětlil jsem naše očekávání (v rámci čtyř kategorií) a byl jsem ujištěn, že ten seznam (rizikových profesí), který byl otištěný v médiích, není úplný. Stejně tak lze u těch profesí (pracovišť), které tam nejsou, dodatečně zahájit řízení,“ řekl a dále konstatoval: „Zdůraznil jsem, že jsme měli jiný cíl, protože to není jenom o těch rizikových faktorech. V drážním prostoru trpí lidé větším opotřebením, máme profese, jako například posunovač, které ze zdravotních důvodů končí dřív, a nelze to zcela napasovat jenom na uvedené rizikové faktory. Diskutovali jsme i o tom, že do budoucna bychom chtěli otevřít větší prostor u předdůchodů.“
Na videokonferenci se mluvilo i o problematice pracovní doby zaměstnanců v dopravě (únava versus nehodovost), Vladislav Vokoun v této souvislosti upozornil na specifika dopravy. „Poslední verzi materiálu (nařízení vlády 588/2006 Sb.) dostaneme v nejbližších dnech k připomínkování. Věřím, že najdeme rozumnou cestu. Nařízení vlády by mohlo začít fungovat už od nového grafikonu (12/2021),“ uzavřel.

Také Radek Nekola (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo) shrnul události, které se udály od posledního jednání Představenstva OSŽ: „Od 1. 4. nám začala platit nová PKS, která byla podepsaná již minulý rok, takže jedeme podle nové PKS, která zaměstnancům zajišťuje některé nové benefity. Přestože se republika potýká s covidem, pozitivita se u zaměstnanců ČD Cargo nevymyká z běžných čísel. Musíme řešit ojedinělé zavírání části provozů, všechno se daří zajišťovat předislokací zaměstnanců,“ řekl Radek Nekola s tím, že ani hospodaření společnosti není zatím „ve velkém propadu“: „Jsme na korekci podnikatelského plánu. Dokonce, jak vypadají predikce, v rámci některých komodit (ruda, uhlí) se již projevuje růst, a očekáváme zvýšenou poptávku, která by se mohla pozitivně projevit i na hospodaření firmy.“
Také racionalizace pracovních postupů „běží“ podle podnikatelského plánu, na stole v tuto chvíli není žádné hromadné propouštění. „Stav zaměstnanců byl měl být stabilní. A co se týče notifikace poplatků (v rámci EU) za obnovitelné zdroje pro jednotlivé dopravce, proces probíhá, ale je zdlouhavý. Než se dopracujeme k podpoře, uběhne ještě hodně času a je proto tlak na hotové peníze. Doufám ale, že se ta podpora podaří ještě v roce 2021 na železnici realizovat. Myslím si, že zelená energie a dotace na ní jsou na místě a měly by být pravidelnou součástí ekonomiky u dopravců.“
Telegraficky pak Radek Nekola referoval o dceřiných společnostech v zahraničí (dceřiné společnosti ČD Cargo v zahraničí zaznamenávají významný růst) a o vypořádání pozemků v rámci prodeje zbytného majetku u ČD (jde o vyčlenění některých potřebných pozemků pro ČD Cargo, je to zhruba ve 460 lokalitách): „Jde vesměs o VNVK koleje, které jsou alfou a omegou pro jednotlivé vozové zásilky. Doufám, že se to dotáhne do konce a budeme moci začít využívat i tuto infrastrukturu.“
Podnikatelský plán je podle Radka Nekoly plněn a jak dodal, doufá, že po odeznění epidemie „se celá ekonomika zvedne a společnost bude moci fungovat běžným způsobem“. „Jinak i my čekáme na plné rozjetí KOP, jsme také připraveni, po uvolnění restrikcí, posílat zaměstnance na kondiční pobyty,“ uzavřel.

Události u Správy železnic poté shrnul i Petr Štěpánek (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic): „V rámci Správy železnic (dále SŽ) proběhla jednání na úrovni odborových centrál a vedení společnosti naposledy 30. 3., společnost SŽ do 30.3. provedla 51 797 testů, z toho bylo 166 pozitivních zaměstnanců, 147 bylo potvrzeno PCR testy. V současnosti probíhá očkování zaměstnanců zařazených do kritické infrastruktury státu, jedná se o cca 550 zaměstnanců, kteří už dostávají kódy na možnou registraci, proběhlo očkování 164 hasičů,“ řekl s tím, že odbory se zabývaly i organizační změnou na úrovni OŘ: „Tato organizační změna je účinná od 1. 4.,“ dodal Petr Štěpánek s tím, že Správní rada SŽ schválila (26. 3.) sloučení dvou organizačních jednotek (OŘ Ostrava a OŘ Olomouc): „…a do 30. 6. bude vydán pokyn k realizaci, od 1. 7. do 31. 12. budou probíhat potřebné úkony k realizace této změny tak, aby od 1. 1. 2022 bylo zajištěno plnohodnotné fungování sloučeného OŘ. Na posledním jednání (30. 3.) jsme projednali i zahájení procesu účasti zaměstnanců na KOP (Darkov, Jeseník v ČR, Skalka a Brusno na Slovensku). Zatím se bude jezdit do lokalit v Čechách, uvidíme, kdy se začne jezdit na Slovensko. V současné chvíli se zaměstnanci rozhodují, jakou variantu poskytování stravování budou využívat (s termínem do 15. 4.),“ dodal.

Nedrážními organizacemi „hýbe“ především stravenkový paušál. Jak uvedla místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV (Nedrážní republikový výbor) OSŽ Bc. Renata Dousková, na Dopravním zdravotnictví nakonec došlo ke shodě: „Zaměstnavatel přistoupil na navýšení stravenek s tím, že o stravenkovém paušálu budeme jednat až při novém kolektivním vyjednávání. Pokud jde o nárůst tarifních mezd (u Dopravního zdravotnictví), u vytipovaných profesí, odměňovaných tarifní mzdou, bude finanční nárůst řešen formou navýšení osobního ohodnocení. Všichni zaměstnanci Dopravního zdravotnictví budou mít při vyplácení pololetních odměn nárůst až 2 % z vyplacených odměn za rok 2020. Tento balík změn je řešen v dodatku platném od 1. 4. 2021 a na konci letošního roku začneme jednat o tvorbě nové PKS na další období,“ uvedla. Renata Dousková dále informovala o jednáních u Dopravního podniku města Brna (pracovní řád – zatím není shoda) a společnosti Trilex, mimo jiné o platnosti nové PKS, kde dochází k navýšení mzdového tarifu cca o 6,5 % u strojvedoucích a průvodčích s platností na dva roky; stejně tak dochází k finančnímu navýšení příplatků za práci v sobotu a v neděli a k navýšení benefitů. „Tato společnost se o své zaměstnance stará velice dobře,“ dodala.

Členové Představenstva OSŽ poté schválili tří dávky z Podpůrného fondu OSŽ, vzali na vědomí Informaci o čerpání rozpočtu za I. až III. 2021, která bude předložena na nejbližším zasedání Ústředí OSŽ, a zabývali se i Přípravou VIII. sjezdu OSŽ (smlouva s Kongresovým centrem je již podepsána, „ladí“ se smlouva na ubytování). Petr Štěpánek jako gestor komise pro strukturu informoval o posledním jednání této komise (30. 3.); na otázku, jak by měla vypadat struktura OSŽ po VIII. sjezdu OSŽ, ještě nepadla definitivní odpověď.

V rámci Organizačních záležitostí se členové Představenstva OSŽ zabývaly přípravou materiálů pro jednání valné hromady společnosti ČD travel (schváleno snížení počtu zástupců OSŽ ze dvou na jednoho – bude jím JUDr. Večeř), i obsazením tripartity v Jihomoravském kraji (za Petra Příkazského byl navržen Antonín Leitgeb). Dlouhá diskuse se vedla kolem aplikace Moje OSŽ a jejího rozšíření (tato aplikace by měla v budoucnu obsahovat i prémiovou část ve vazbě na členství v OSŽ): bylo řečeno, že je hlavním cílem je propagace OSŽ a snaha jít aktivně za členem (představenstvo schválilo záměr zadání).

V další části členové Představenstva OSŽ schválili návrh participace OSŽ na uspořádání společné regionální konference OSŽ a členských svazů ETF v rámci Evropského roku železnice (viz Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU 2020/2228 ze dne 23. 12. 2020 o Evropském roku železnice 2021) ve druhé polovině měsíce října 2021 v Praze. Realizace akce ovšem předpokládá odpovídající epidemiologickou situaci, která umožní i příjezd zahraničních hostů.

P-OSŽ dále schválilo výměnu Elektronického požárního systému na objektu hotelu Lesní chata a projednalo složitou situaci u nájemců rekreačních objektů v majetku OSŽ. Radek Nekola zdůraznil, že je potřeba nájemce ujišťovat, že snahou OSŽ je nájemce udržet: „Jejich krach není naše výhra! Věřím, že ten hlad po našich zařízeních bude tady ve zbytku sezony velký. Proto musíme být připraveni v rámci našeho rozpočtu vytvořit finanční saturaci pomoci rozhodně lépe, než to dělá stát, který hodně slibuje, ale skutečná pomoc je v nedohlednu.“

Na závěr Organizačních záležitostí vedoucí Mezinárodního oddělení Ing. Ondřej Šmehlík krátce seznámil členy Představenstva OSŽ se situací ohledně rekreací a sportu. „Věřím, že až se budou termíny dovolených blížit a budou ta opatření opadávat, – byť titulek, který jsem včera četl v novinách ´S koupí dovolené v Řecku bych počkal´, není zrovna optimistický - že poptávka poroste.“

Závěr pak tradičně patřil Informaci RK OSŽ a bodu Různé, v němž členové Představenstva OSŽ projednali (a vzali na vědomí) několik písemných materiálů, včetně Informace z jednání o výměnných pobytech ČR – Francie, přednesené Vladislavem Vokounem a Ing. Ondřejem Šmehlíkem. Obě strany totiž stojí o obnovení spolupráce v oblasti výměny pro dospělé. Bylo dohodnuto, že do konce dubna bude připravena předběžná nabídka programů a lokalit, kde by se pobyty mohly konat. ČR projevilo zájem o letní pobyty u moře a zimní lyžování v Alpách. V ČR je předběžně počítáno s nabídkou ubytování v Praze nebo Berouně, případně se OSŽ pokusí zařadit i možnost pobytu v Rajeckých Teplicích. Sociální útvar podnikového výboru SNCF by chtěl zveřejnit plán pobytů v ČR ve svém katalogu na rok 2022, jeho uzávěrku mají stanovenou na červenec 2021. „Předpokládáme tudíž, že první výměnný zájezd by mohl proběhnout v zimě 2021/22,“ dodal Ondřej Šmehlík.

V samotném závěru pak vzali členové Představenstva OSŽ na vědomí Zprávu ze zasedání pracovní skupiny Evropského sociálního dialogu na železnici (4. března 2021 formou videokonference) a vyslechli informaci Vladislava Vokouna ke změně počtu členů (z 9 na 6) a novému personálnímu složení v Dozorčí radě Českých drah, která začne platit od 6. 5. 2021.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 303 hostů a žádný gestor