Poprvé o prázdninách se v sídle svazu, v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, sešli v úterý 13. 7. 2021 členové Představenstva Odborového sdružení železničářů, aby projednali aktuální dění na železnici i v OSŽ. Jednání moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Nejobsáhlejším bodem byly i tentokrát Informace ze zásadních jednání, které tradičně zahájil zástupce Českých drah: I. místopředsedu OSŽ Vladislava Vokouna, který je na dovolené, alternoval tajemník Podnikového výboru OSŽ při ČD Antonín Leitgeb. Ten se v úvodu věnoval poslednímu jednání Dozorčí rady (DR) Českých drah (24. 6.), které se mimo jiné zabývalo smlouvou mezi ČD a DPOV na opravy železničních vozů a lokomotiv. „Vyslechli jsme i informaci o zajištění regionální dopravy po roce 2020 a přehled situace při vyjednávání smluv s kraji, byla k tomu poměrně dlouhá rozprava,“ uvedl a dodal: „Zúčastnil jsem se i zasedání tripartity Jihomoravského kraje a podařilo se mně prosadit téma doprava na příští (14. 10. 2021) jednání.“
Antonín Leitgeb se vrátil i k organizačním změnám na Českých drahách: „Na stole podnikového výboru přistála další organizační změna v režimu hromadného propouštění k 1. 8. a 1. 9., nicméně zaměstnavatel se zřejmě rozhodl, že projednání s odbory je pouhou formalitou. Když se podívám do toho materiálu, tak drtivá část (z propouštěných) je tam provozních pracovníků. A navíc vznikají nové pozice na generálním ředitelství,“ poznamenal dále Antonín Leitgeb s tím, že na posledním jednání zaměstnavatele s odborovými centrálami upozornil předsedu Představenstva ČD Ivana Bednárika, že to nekoresponduje s články v novinách, kde generální ředitel ČD tvrdí, že provozních zaměstnanců se organizační změna nedotkne. „Zatím není vyčíslena žádná úspora a dle našeho názoru se ani žádná úspora nekoná, naopak jsou odborem deset najímáni externí poradci, kteří nenesou žádnou odpovědnost.“

V diskusi k tomuto tématu poznamenal Radek Nekola, že zaznamenal náznaky outsourcingu opravárenství a přechodu na full-servis: „Ano, na jednání 24. 6. jsme měli pozvaného Zdeňka Štěpánka (ředitel odboru 12 GŘ ČD), bavili jsme se mimo jiné o převodu budov z dep pod RSM, a tam se mluvilo i o vzniku nové dceřiné společnosti ČD Servis, s datem vzniku k 1. 1. 2022, respektive o sloučení OCÚ a DPOV, a do budoucna i o možném přičlenění SOKV,“ potvrdila tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová.

Dále se ujal slova Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, který začal informacemi z jednání vedení společnosti a odborových centrál: „První pololetí se plní, výhled na druhé pololetí dává předpoklad, že se podnikatelský plán podaří splnit i přesto, že covid stále ještě omezuje chod ekonomiky a některá odvětví se potýkají s problémy s dovozem surovin, či náhradních dílů,“ řekl a dále se zaměřil na "exkurz" do roku 2022: „Společnost musí citlivě reagovat na změny, které se avizují (možný nárůst cen za silovou energii až o 20 %), což by ve smyslu konkurenceschopnosti vůči kamionové dopravě mělo velmi negativní dopad,“ zdůraznil s tím, že se obává, že železnice je českou vládou tlačena do nekonkurenceschopnosti vůči dopravě silniční. „Jestli takhle si Česká vláda představuje převod zboží ze silnice na železnici podle Bílé knihy do roku 2030? Já to tak nevidím,“ nebral si servítky.
Pak pochválil vedení společnosti ČD Cargo za personální politiku: „Byli jsme vyslyšeni a vedení společnosti již zadalo úkol přípravy nové personální strategie, kterou bychom rádi měli na konci roku hotovou. Paní ředitelka nás bude pravidelně informovat o postupu práce nad tímto dokumentem. Musíme teď přejít od slov k činům, je třeba se vážně zabývat tím, co změnit, abychom přilákali nové zaměstnance (v této souvislosti zmínil dotazník zaměstnancům, kterým vedení firmy zjišťuje, jaké benefity zaměstnanci preferují).“
Zmínil se i o jednání ETF na téma fungování nadnárodních společností a problémech spojených se sociálním dumpingem. (Nekola: „Vždyť už dnes naše firma zaměstnává 250 zaměstnanců kteří pracují u dceřiných společností v zahraničí.“), a také o programu OPD3: „Máme velké problémy najít účinné vynaložení prostředků do smysluplných projektů. Železniční doprava těžko hledá, jak tyto prostředky využít, abychom mohli lépe konkurovat silniční dopravě a jak je využít ke zlepšení bezpečnosti železniční dopravy.“
Radek Nekola dále referoval o tom, že tornádem byli postiženi čtyři zaměstnanci ČD Cargo: „Zaměstnavatel zmonitoroval 4 postižené zaměstnance a zkoumali jsme možnost, jak povýšit jednorázovou rychlou pomoc. Zaměstnancům již byly vyplaceny finanční prostředky i z Nadačního fondu Železnice srdcem. Firma bude pomáhat i materiálně: zejména jde o dřevo, které chybí na trhu. Je k dispozici v SOKV, kde mohou postižení tornádem získat dřevo (prkna/latě) na zničené obydlí. Pomoc konkrétním zaměstnancům tedy běží a budeme ji sledovat. Vedení společnosti se chce zapojit (podalo již nabídku) i v rámci odvozu sutě ve vozech Innofreight (systém vagon/kamion), cena za službu bude pouze za úhrada nákladů.“
Radek Nekola informoval o počtu zaměstnanců, kteří jsou již očkovaní, a tedy nemusí absolvovat povinné testy, a dále o schválené normě o sociálním dialogu (aby byl veden v intencích legislativy) mezi zaměstnavatelem a sociálními partnery: „21. 7. si nad dohodou sedneme my a všichni ředitelé a řekneme si k tomu své. To je záležitost, která by měla vylepšit kolektivní vyjednávání a další vedení sociálního dialogu.“

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic, informoval o posledních jednáních odborových centrál se zaměstnavatelem (14. a 30. 6.), kde se řešil rozpočet FKSP (aby zaměstnanci mohli využít příspěvek na rekreaci): „Chceme navýšit rozpočet i na sociální výpomoc zaměstnancům postiženým tornádem,“ uvedl s tím, že postižených zaměstnanců Správy železnic (SŽ) je v oblasti Břeclavska a Hodonínska zhruba dvacet (se škodou od 150 000 Kč do několika milionů u těch, kterým tornádo vzalo střechu nad hlavou). Správa železnic zřídila transparentní účet, na který může kdokoliv přispívat postiženým zaměstnancům (i srážkou ze mzdy). Řeč byla i o slučování OŘ Olomouc a OŘ Ostrava, k němuž PV OSŽ při SŽ vydal zamítavé stanovisko.

Aktuálně OSŽ eviduje zhruba padesát členů, zaměstnanců ČD (27 zaměstnanců), ČD Cargo (4), a Správy železnic (20), kteří utrpěli majetkovou újmu při řádění tornáda. „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dárcům do Podpůrného fondu OSŽ za pomoc postiženým. Situaci budeme průběžně sledovat a pomáhat dál,“ uzavřel  předseda Martin Malý diskusi věnovanou pomoci postiženým tornádem.

A také závěr informací ze zásadních jednání patřil informaci o pomoci lidem zasaženým tornádem, respektive nedrážním a Bc. Renatě Douskové, místopředsedkyni OSŽ a předsedkyni Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ: „I naše stavební firmy posílají stavební materiály a komponenty na stavbu domů, v řadě případů jsou potřeba nejen peníze, ale i stavební materiál. Se stavebním materiálem jsou totiž obrovské problémy, zvedají se ceny materiálů a komponentů je nedostatek, stavební firmy poskytují především stavební stroje,“ řekla Renata Dousková na úvod a dále se věnovala společnostem Skanska a OHL ŽS: Skanska opouští velké sídlo v Karlíně a jde cestou úspor, k propouštění ale nedochází, a společnost OHL ŽS získala ocenění Nejlepší stavba Olomouckého kraje za rok 2020.
Renata Dousková referovala i o situaci v Hradci Králové (závod TSS), mluvila také o kompenzační vyhlášce (ambulantní sektor měl formou kompenzační vyhlášky získat peníze od pojišťoven): „Bohužel kvůli legislativní chybě peníze zatím nedorazily, probíhají další jednání, výsledek nedokáži v tuto chvíli predikovat.“

Představenstvo dále projednalo a schválilo: dvanáct návrhů na přiznání standardní dávky z Podpůrného fondu OSŽ (z toho 10 v důsledku řádění tornáda) a 1 návrh na přiznání jednorázové dávky (2000 Kč) z Podpůrného fondu OSŽ pro samoživitele s dítětem v souvislosti s COVID-19, a dvě Žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem. Představenstvo se také věnovalo přípravě VIII. sjezdu OSŽ (logo akce, základní nastavení obrazovky, bannery, výběr cateringové firmy) a volbám v ZO (protokoly přicházejí do 15. 7.).
Závěr patřil Organizačním záležitostem, Informaci Revizní komise OSŽ a bodu Různé.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 194 hostů a žádný gestor