Jednání se uskutečnilo v sídle OSŽ (Dům Bohemika) a několik členů se z důvodu nemožnosti osobní účasti připojilo pomocí elektronických médií. Před samotným zahájením se účastníci dozvěděli o tragické železniční nehodě u Domažlic, která má prozatím za následek tři mrtvé a desítky zraněných. Vyjádřili hlubokou lítost a účast. S povděkem byla přijata informace o rychlé reakci zaměstnavatele při pomoci postiženým. Rovněž OSŽ je samozřejmě připraveno pomoci našim členům a jejich rodinným příslušníkům.

Hlavním tématem jednání bylo (za přítomnosti zástupců zaměstnavatele) dokončení procesu projednání organizačních změn předložených zaměstnavatelem k 1. 8. a 1. 9. 2021. K prodloužení celého procesu došlo z důvodu našeho požadavku na doplnění, zdůvodnění a vysvětlení některých kroků uvedených v zaměstnavatelem zaslaných materiálech.

Především se jednalo o následující výhrady:

První odstavec
- Poslední větu lze aplikovat pouze v případě bodu III. tohoto dokumentu, pro předchozí dva body
postrádá smysl a není pravdivá
Zaměstnavatel výhradu uznává a materiál upraví.

Bod I.
- U všech zamýšlených převodů zcela postrádáme výčet případných dopadů na mzdy, místo výkonu práce a budoucí pracovní náplň.
- S ohledem na příslušná ustanovení ZP, PKS a Pracovní řád ČD, a. s., je nutné tyto skutečnosti
doložit i v případě, že žádné změny nebudou – toto nám není známo.
- Pokud však avizovaný převod zaměstnanců bude mít za následek některou z námi výše uvedených skutečností, nejste oprávněni tyto kroky činit bez dohody s dotčenými zaměstnanci (viz § 40 ZP) –
ani zde nemáme žádné informace.
Zaměstnavatel v průběhu jednání deklaroval, že přeložením nedojde k žádným námi uvedeným dopadům.

Bod III.
- Zde postrádáme vyjádření zaměstnavatele ohledně reálných dopadů do zaměstnanosti, například
způsob a počty ukončených pracovních poměrů, případné dopady na množství práce zbývajících
Zaměstnanců, a zda dojde k naplnění všech ustanovení platné PKS (např. kapitola 4)
V průběhu jednání zaměstnavatel doložil námi požadované údaje, včetně zdůvodnění a rovněž deklaroval závazek dodržení všech ustanovení PKS a ZP.

Na základě výše uvedeného PV OSŽ:
I. Považuje předložené organizační změny za projednané
II. Žádá zaměstnavatele, aby všechny organizační změny mající dopad do zaměstnanosti neprováděl bez důkladného zvážení personálních potřeb zaměstnanců po skončení probíhající pandemie. Za takové rozhodně nepovažujeme jednání na základě blíže nespecifikované a prakticky nedokazatelné analýzy, kterou se zaměstnavatel zaštiťoval na jednání.
III. Rovněž žádáme zaměstnavatele k projednání případných konkrétních dopadů s příslušnými odborovými organizacemi na místní úrovni, s využitím všech možností ke zmírnění následků.

V dalším průběhu byla předmětem jednání příprava Podnikové konference a sjezdu OSŽ. Členům byl předložen návrh kandidátů do nového PV OSŽ, nových členů Ú OSŽ, klíč rozdělení delegátů a náhradníků na sjezd a kandidátů do RK Ú OSŽ. Po krátké diskusi byly všechny návrhy akceptovány. Všechny návrhy budou zveřejněny po vypořádání nutných náležitostí ze strany příslušných Výborů PV OSŽ při ČD, a. s., a ZO OSŽ.

Podnikový výbor se rovněž důkladně zabýval zamýšlenou redukcí regionální železniční osobní dopravy (celkem na 12 tratích) ze strany vedení Středočeského kraje. Po diskusi přijal stanovisko a doporučuje P Ú OSŽ jeho přijetí a následné seznámení zainteresovaných subjektů a naší členské základny.

V rámci bodu Různé proběhla diskuse o vyhodnocení účinnosti a pozitivních ohlasech při poskytování sociální výpomoci členům OSŽ během živelní pohromy (tornáda) na území Břeclavi a okolí. Na základě všech dostupných informací máme velmi kladné ohlasy na pružnost a rychlost při poskytování pomoci postiženým, jak z OSŽ, tak zaměstnavatele. Předseda ZO OSŽ Břeclav Karel Tomeček poděkoval celému vedení OSŽ a zástupcům zaměstnavatele.

V Praze dne 5. 8. 2021
Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s.

Právě přítomno: 230 hostů a žádný gestor