Kontrolou plnění úkolů začalo ve středu 16. 2. 2022 únorové zasedání Ústředí OSŽ. V rámci kontroly plnění úkolů (respektive v bodu, kterým se ukládá předsedovi a I. místopředsedovi OSŽ jednat s příslušnými orgány veřejné správy a zaměstnavatelskými subjekty na železnici za účelem nalezení a prosazení systémového řešení problematiky jízdních výhod na železnici pro budoucí období) informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání moderoval, o modelu „zaměstnaneckého jízdného“ aplikovaného v Plzeňském kraji.

Jedná se o nabídku zaměstnaneckého jízdného pro zaměstnance a rodinné příslušníky všech dopravců, kteří zajišťují závazkovou dopravu pro Plzeňský kraj, a také pro zaměstnance Správy železnic a jejich rodinné příslušníky, kteří v Plzeňském kraji pracují, nebo tam mají bydliště, za jednotnou cenu 500 Kč ročně, přičemž se to vztahuje na veškerou závazkovou dopravu – železniční i autobusovou – objednávanou tímto krajem. „Je to z mého pohledu asi zatím nejpovedenější varianta, co se týče poskytování zaměstnaneckých jízdních výhod dopravním zaměstnancům v rámci regionální závazkové dopravy. Vymýšlejí se různé modely, ale tento kraj zřejmě našel a realizoval řešení, které by pravděpodobně mohlo být inspirací při hledání systémového řešení použitelného v rámci celé ČR,“ řekl předseda OSŽ.

Martin Vavrečka (místopředseda OSŽ pro správu majetku) poté (v rámci kontroly plnění úkolů) okomentoval materiál týkající se investiční akce v hotelu Ostrý a přípravných prací v souvislosti se získáním platného stavebního povolení na rekonstrukci nemovitosti ve vlastnictví OSŽ Slovakia, a. s. (hotel Skalka). „Jinak rozjezd Skalky (KOP) je plánován od 1. 3. 2022, děláme pro to maximum,“ řekl mimo jiné.

Klasickým kolečkem podle jednotlivých společností poté přišly na řadu Informace ze zásadních jednání. „Dopředu říkám, že nebudu komentovat různé mediální výstupy a odpovídat na dotazy, proč se tak různí lidé rozhodli, je to jejich svaté právo. Stalo se to, co jsme avizovali,“ řekl v úvodu Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách. Podrobně poté referoval o personálních změnách v Dozorčí radě (DR) ČD a v představenstvu Českých drah s tím, že od 1. 3. povede České dráhy dočasně místopředseda představenstva Michal Kraus: „V tuto chvíli je tedy představenstvo čtyřčlenné (Bednárik, Ješeta, Kraus, Havelková), zítra (17. 2. 2022) nás čeká standardní zasedání Dozorčí rady ČD se standardními body: investiční a majetkové záměry a také podnikatelský plán - otázkou je, zda bude převzat, nebo dojde k úpravám,“ dodal.
Vladislav Vokoun se dále zmínil o schůzce s ministrem dopravy Martinem Kupkou, která se konala v úterý 1. 2. 2022 vpodvečer na ministerstvu dopravy a které se zúčastnili oba zástupci zvolení z řad zaměstnanců: Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a Antonín Leitgeb, tajemník PV OSŽ při ČD. „Schůzka splnila pozitivně svoji roli, je to jasný vzkaz, že ministr uznává sociální dialog a ctí sociální partnery.“ Ministr dopravy mimo jiné na schůzce řekl, jak si představuje fungování ministerstva dopravy a zástupcům zaměstnanců slíbil, že železnici chce preferovat. „Ujistil nás, že to bude on, kdo bude hlídat, aby železnice, včetně státem vlastněných firem, měla rovné podmínky s ostatními druhy doprav, a speciálně u železnice zmínil, že jí chce rozvíjet včetně infrastruktury,“ uvedl Vladislav Vokoun s tím, že ministr dopravy Martin Kupka přislíbil svolat dopravní tripartitu a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými subjekty (ČD, SŽ a ČDC): „Komunikace nebyla úplně ideální, vznikla řada věcí, které vyvolávají napětí; například i ohledně pozemků pod kolejemi. Donekonečna se nemůžeme vymlouvat na EU. Myslím si, že ten proces by se měl co nejdříve dokončit,“ řekl Vladislav Vokoun a dále poznamenal: „Jinak běží standardní provoz, podniku se i přes obavy hrozby omikronu zatím daří.“ Referoval i o podepsané novele Katalogu prací a jednáních ohledně cestovních náhrad: „Jinak jezdíme, děláme, co můžeme…,“ uzavřel.

Na slova I. místopředsedy poté navázal Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, který krátce okomentoval personální změny ve vedení dozorových orgánů Českých drah: „Bude to mít dopad i na naši společnost. Společnost ČD Cargo je ve Skupině ČD, máme společné dozorové orgány, a budeme se s tím muset vypořádat. Věřím tomu, že ta náhrada proběhne velice rychle, protože trh je turbulentní a dokumenty musí rychle procházet orgány ČD Cargo, aby společnost mohla na turbulentním trhu standardně fungovat,“ řekl doslova.
Poté se věnoval kolektivnímu vyjednávání a nově podepsané (dne 2. 2. 2022) PKS: „Není to vítězství, ani prohra, ale kompromis. Výsledek je smysluplný, má svoje pozitiva, ale samozřejmě pro některé zaměstnance i negativa. Nakonec jsme přesvědčili jak zaměstnavatele, tak i ostatní odborové centrály, že půjdeme cestou nominálního nárůstu (více v článku zde),“ uvedl s tím, že mezi novinky patří povýšení tarifních stupňů dvakrát za období platnosti PKS (podruhé o 1 %, má se tak stát od 1. 1. 2023). „Vrátili jsme do hry i ´Koncepci´, která znamená ochranu pro zaměstnance ohrožené ztrátou zdravotní způsobilosti. Novum je i úprava interní normy KOP: tato norma se stává nástrojem, jak udržet zdravotní způsobilost zaměstnanců. Novum je i to, že jsme prolomili magickou hranici 20 let, respektive i to, že účastníci MU (mimořádných událostí) budou mít nově možnost jet na mimořádnou KOPku stejně jako zaměstnanci, kteří dovršili věku 60 let.“
Radek Nekola také mluvil o stravném („Ceny jsou tak turbulentní, že jsme pro co největší spoluúčast zaměstnavatele.“), i o úpravě interní normy o Sociálním fondu (jeho tvorba je nově upravena a řídí se novými evropskými standardy: „Společnost nemusí tvořit zisk, ale může Sociální fond naplňovat i prostřednictví Rezervních fondů, což dává větší stabilitu a udržitelnost fondu v budoucích letech. Na závěr, co ještě říci? Že nás v tuto chvíli trápí legislativa (například jednotné osvědčení o bezpečnosti SSC). Chceme být při tom, a věřím, že společnost ČD Cargo v tomto obstojí.“

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ) informoval o společných jednáních odborových centrál se zaměstnavatelem během měsíců ledna a února, mimo jiné i o uzavření roku 2021 v oblasti čerpání finančních prostředků FKSP a rozdělení zůstatků FKSP, na základě rozhodnutí statutárního auditora SŽ, do organizačních jednotek Správy železnic. „Co se týče KOP, tak je to ve fázi přípravy podpisu smlouvy s poskytovateli; pokud se nestane nic zvláštního, měli by v polovině března odjet první účastníci na KOP,“ uvedl s tím, že zaměstnavatel zatím neprozradil lokality, kam se bude na KOP jezdit, nechce tak učinit dřív, než bude podepsaná smlouva. Dále Petr Štěpánek referoval o zahájení projednávání organizační změny u SŽ s účinností od 1. 4. 2022, a tou je vznik nové organizační jednotky Správy železničních informačních technologií: „Tato organizační změna nebude mít dopad do zaměstnanosti,“ konstatoval. Odborové centrály 28. 1. podepsaly druhou změnu PKS, která reagovala na novelizaci Zákoníku práce (měnilo se vyrovnávací období, příspěvek na stravenkový paušál a ustanovení k nároku a čerpání dovolené).

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ, se ve svém vystoupení zaměřila na společnost RYKO Děčín (kde byla uzavřena PKS s platností jeden rok; PKS garantuje pět týdnů dovolené, navýšení penzijního připojištění až na 2000 Kč od zaměstnavatele). „Dalším benefitem u společnosti RYKO Děčín je poměrně zásadní příspěvek na životní výročí, při pracovním jubileu až ve výši tří měsíčních platů, což jsou poměrně vysoké částky a je to důkaz, že společnost se dobře etabluje nejen na trhu, ale i ve sféře sociální.“ U Střední školy technické a obchodní v Olomouci byla rovněž PKS podepsána (i tady dochází k navyšování mezd i osobních odměn). „Zaměstnanci jsou relativně spokojeni,“ dodala a dále informovala o dění ve společnostech Skanska (PKS má dlouhodobější charakter, každoročně se navyšuje nejen tarifní mzda, ale i benefity pro zaměstnance). „Tato společnost, jejíž sídlo je ve Švédsku, jde cestou udržitelné, zelené energie, takže některé parametry jsou trošičku odlišné, například při účasti na akci ´Podej ruku´, mají zaměstnanci nárok na placené pracovní volno. V ostatních společnostech máme podepsané PKS s platností od 1 roku až po dobu neurčitou (TSS). O Dopravním zdravotnictví jsem informovala minule, jen bych chtěla připomenout, že vývoj ve zdravotnictví je neutěšený, zdravotnictví se bude zřejmě ubírat cestou doplatků na péči.“

Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, referoval o jednání tzv. Velké tripartity (9.2.): „Mělo kultivovaný průběh, bylo to vedeno ve slušné rovině,“ řekl a vypíchl nosná témata debaty sociálních partnerů: zdůvodnění a obhajoba navržené podoby rozpočtu v souvislosti s maximální výší deficitu 280 mld. Kč, kompenzace spojené s covidovou situací, růst cen emisních povolenek a v neposlední řadě i růst cen energií. „Zásadním tématem diskuse byly také záležitosti spojené s dopadem do oblasti zdravotnictví, jako je například nenavýšení úhrad ze strany státu za státní pojištěnce. Jako příklad rozdílnosti ekonomického přístupu k řešení dopadů pandemie na hospodářství byl zmíněn příklad Polska, které v rámci snížení negativních dopadů rostoucí inflace spotřebitelských cen zavedlo kompenzační opatření v oblasti DPH, které paradoxně způsobuje problémy podnikatelskému prostředí v česko-polském pohraničí z důvodu preference výhodnějších nákupů v Polsku, což vede k poklesu tržeb českých subjektů.“

Vedoucí kanceláře předsedy OSŽ, PhDr. Helena Svobodová, informovala o dokumentech, které obdrželi členové Řídícího výboru Železniční sekce ETF k připomínkování (k revizi interpretačních pokynů k Nařízení ES č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, a k revizi Směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství). „OSŽ zaslalo své stanovisko k oběma dokumentům, neboť se dotýkají velmi zásadních věcí. V případě směrnice o strojvedoucích se diskutuje o mimo jiné o výcviku strojvedoucích a požadavcích na jazykovou vybavenost strojvedoucích vykonávajících přeshraniční jízdy,“ zmínila.

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), člen Ústředí OSŽ a Správní rady ZPMV (Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra) připomenul, že dnes (16. 2. 2022) bude jednat na Správě železnic ohledně tzv. „malých kopek“, zítra (17. 2.) se pak zúčastní jednání Správní rady ZPMV: „Vláda se bude snažit, aby některé úkony ve zdravotnictví byly zpoplatněny. Měli bychom více apelovat na lidi, kteří nechtějí jezdit na KOP, a dát to do kontextu se situací ve zdravotnictví, respektive tlaku na zdravotní pojišťovny: kdo nebude jezdit na KOP, nemá nárok na ztrátu zdravotní způsobilosti, jak to bylo dřív v kolektivní smlouvě,“ uvedl.

Dále následovaly tyto body: Informace o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za druhé pololetí roku 2021 (písemný dokument ve tradičním formátu: Ú-OSŽ vzalo na vědomí), Zpráva o činnosti oddělení BOZP v roce 2021 (písemný dokument, který byl rovněž vzat na vědomí), kterou okomentoval JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, vedoucí oddělení BOZP: „Materiál je zveřejněn vždy na webu v plném znění, každý si jej tedy může přečíst. Je pravda, že nikde se již delší dobu nemusel dávat podnět na oblastní inspektorát práce nebo na krajskou hygienickou stanici. Všude, kam přijdeme, nás berou vážně. V této oblasti má již OSŽ své jméno, už delší dobu jsem se nesetkal ani s náznakem jakéhosi ´pohrdání´ nebo podceňování,“ poznamenal.

Řeč byla i o organizování sportovních a kulturních akcí železničářů v roce 2022 (oba předložené materiály vzalo Ústředí OSŽ na vědomí.

Podstatnou část programu zabrala Příprava VIII. sjezdu OSŽ: Ústředí OSŽ vzalo například na vědomí Návrh volebního řádu VIII. sjezdu OSŽ (ten se uskuteční 25. a 26. 3. 2022), Návrh programu jednání VIII. sjezdu OSŽ (Ú-OSŽ souhlasilo s návrhem programu jednání VIII. sjezdu OSŽ a doporučilo VIII. sjezdu OSŽ tento dokument schválit).

Ústředí OSŽ rovněž vyjádřilo souhlas s Návrhem personálního složení pracovních komisí VIII. sjezdu OSŽ a vyslechlo Zprávu komise pro Stanovy OSŽ (Ústředí OSŽ vzalo tuto zprávu na vědomí). Zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VII. sjezdu OSŽ prezentoval JUDr. Petr Večeř, vedoucí ESO OSŽ-Ú, a ke Zprávě o hospodaření OSŽ Vladislav Vokoun dodal: „Je hotová, předložíme ji představenstvu a na Ústředí OSŽ v březnu vám bude předložena písemně.“

Závěr patřil Informacím Revizní komise OSŽ, Organizačním záležitostem a bodu Různé. Příští zasedání, poslední před sjezdem, proběhne ve středu 16. 3. 2022.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 254 hostů a žádný gestor