Posledního zasedání Představenstva OSŽ před sjezdem, které se konalo v úterý 1. 3. 2022 a které tradičně řídil předseda OSŽ Mg. Martin Malý, se naposledy s hlasem poradním zúčastnil Štěpán Lev, který po sjezdu nahradí v čele Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislava Vokouna. Z důvodu nemoci (nepřítomnosti zástupců Revizní komise OSŽ) byl vypuštěn bod: Informace Revizní komise OSŽ.

Po kontrole plnění úkolů přišly na řadu jako vždy informace ze zásadních jednání, které naposledy ve funkci I. místopředsedy OSŽ načal Vladislav Vokoun: „Po 29 letech je to zřejmě naposledy,“ řekl Vladislav Vokoun na úvod a pokračoval: „Jak jistě víte, České dráhy se velmi rychle zapojily do humanitární pomoci občanům Ukrajiny, mimo jiné zajišťujeme ve svých speciálně vypravených vlacích zdarma přepravu všech potřebných, včera na jednání jsme za to pochválili vedení. Jinak 17. 2. proběhla Dozorčí rada (DR) ČD, měla standardní program, zvolili jsme nového předsedu (DR), kterým je všem dobře známý ekonom Miroslav Zámečník, takže DR je už plně funkční. Mimo jiné jsme schválili podnikatelský plán, což je významný dokument, a to i navenek,“ dodal Vladislav Vokoun, který dále připomněl, že 28. 2. ukončil své působení u ČD Ivan Bednárik: „Je vypsáno výběrové řízení, uzávěrka přihlášek je 7. 3., pak by mělo dojít k výběru nového generálního ředitele. To jsou asi nejdůležitější informace z Českých drah,“ řekl Vladislav Vokoun s tím, že v pondělí 28. 2. 2022 podepsal dohodu o příspěvku ČD na činnost OSŽ, i na kulturu, sport, či na činnost ZO (bývalý článek 9). „To jsou poslední dokumenty pro letošní rok, které jsem ve funkci I. místopředsedy OSŽ zřejmě podepsal,“ uzavřel.

Informací o nejdůležitější události u společnosti ČD Cargo (podpis PKS 2022/2023) pokračoval Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. Také on referoval o jednání Dozorčí rady ČD Cargo (24. 2.), které bylo rovněž pod vlivem personálních změn na ČD: „Nicméně byli jsme usnášeníschopní, měli jsme k dispozici uzávěrku roku 2021 s konstatováním, že podnikatelský plán byl splněn a překročen. Rok 2021 je rokem, kdy jsme odvrátili propad ve vozbě a díky zvýšené přepravě energetického uhlí se společnosti podařilo odvrátit výpadky v auto motive i dalších segmentech,“ řekl doslova. Radek Nekola dále mluvil o aktivitách dceřiných společností v rámci poboček, zejména o Adria Cargo, která působí v Chorvatsku (včetně nových obchodních případů na trase Adria – Německo). „Debatovali jsme i o dvou nepříjemných záležitostech, které vstupují do podnikatelského plánu pro letošní rok: tím prvním problémem je nejasnost ceny za silovou energii (odpuštění plateb za OZE obnovitelné zdroje energií). Přestože je tato sleva potvrzena v české legislativě, stát se brání ji uznávat! Je to zcela precedentní stav, který významně ztěžuje rovnost podmínek pro podnikání v dopravě. Dalším vlivem je pochopitelně válka na Ukrajině. Všichni jsme si vědomi, že část přeprav zboží, či substrátu, jde směrem Rusko/Ukrajina, a to je lokalita, kde se nyní válčí, a společnosti navázané na tuto trasu, včetně ČD Cargo, musí hledat cesty, jak udržet výrobu v těchto společnostech,“ řekl s tím, že i společnost ČD Cargo se významně podílí na humanitárních a vojenských kontingentech: „Právě dnes (1. 3. 2022) se připravuje jízda humanitárního vlaku s humanitární promocí a já jsem velmi rád, že i naše společnost se zapojila do pomoci těžce zkoušející Ukrajině.“
Závěr vystoupení Radka Nekoly patřil školením k PKS: „Spolu se zaměstnavatelem chystáme na duben školení, která budou probíhat standardně s prezentováním novinek a zároveň po dvou letech budeme mít konečně možnost, takzvaně face to face, upozorňovat i na chyby, které se dějí. A poslední informace se týká přípravy na ESC (jednotné osvědčení o bezpečnosti), která musí být dokončena do června příštího roku. Spolu se zaměstnavatelem se podílíme na změně interních dokumentů,“ dodal závěrem.

Za Petra Štěpánka, který čerpá řádnou dovolenou, informoval o dění u Správy železnic tajemník PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ) Miroslav Maincl, konkrétně o dvou jednáních odborových centrál se zaměstnavatelem, a o jednání PV OSŽ SŽ. „Organizační změnou k 1. 4. 2022 dojde ke zřízení nové organizační jednotky SŽT (Správa železničních informačních technologií) a je to v podstatě i příprava na příchod kolegů z ČD-Telematiky. Další důležitá věc, co nás trápí, je druhá změna PKS, konkrétně přepočet skutečně čerpané dovolené. 1330 lidí má díky tomu přečerpanou dovolenou za loňský rok. Je to paradox: člověku se 400 přesčasovými hodinami je krácen nárok na dovolenou, protože neodpracoval potřebné hodiny pro uznání celých 180 hodin dovolené. Nárok dovolené se totiž počítá v hodinách, skutečný nárok na konci roku se přepočítá na týdny, například 51,9 týdne, a zaokrouhluje se to dolů na odpracovaných 51 týdnů. Tím dojde k tzv. přečerpání a zaměstnancům je stržena částka za přečerpané 3 hodiny,“ řekl mimo jiné.
Pokud jde o KOP, stále není jasné, od kdy a ve kterých konkrétních lokalitách budou probíhat: „Podepsáno to mělo být v pondělí (28. 2.), ale údajně se to zase posunulo. Snad během tohoto týdne dojde k podpisu a ve druhé polovině března lidé na KOPky odjedou.“
Miroslav Maincl zmínil i upozornění zaměstnavatele na možné kybernetické útoky, zejména na CDP, dále informoval o změně v PV (u OŘ Ústí nad Labem Renata Míčková za Petra Máje, který z rodinných důvodů končí), i o jednání (v pátek 25. 2.) pracovní skupiny pro chystané zavedení Digitální zaměstnanecké karty: „Velká diskuse, všech devět centrál se v podstatě shodlo, že se to spustí od roku 2023 se startovací částkou cca 1000 Kč, ale zatím není jasné, z jakých prostředků se to bude financovat. Zůstává stále spousta otazníků, ale je zatím čas na to, abychom to doladili.“
V závěru pak Miroslav Maincl apeloval na zaměstnance, kteří mají účet u Sberbank, aby si co nejdříve změnili účet, aby jim měla kam dojít výplata. „Tlumočím upozornění zaměstnavatele, obecně se to týká všech zaměstnavatelů. Správa železnic informuje všechny zaměstnance, kteří mají účet u Sberbank. V oblasti covidových opatření stále dáváme možnost zaměstnancům dobrovolně se otestovat na COVID-19.“

Na závěr bloku věnovanému informacím ze zásadních jednání pak předseda OSŽ Mgr. Martin Malý referoval o jednání (které proběhne 8. 3.) dopravní tripartity, která bude řešit dopady rozpočtových škrtů ve státním rozpočtu na železnici: Návrh témat za OSŽ již Martin Malý odeslal na Ministerstvo dopravy ČR.

O jednání představenstva OSŽ Slovakia (23. 2.) hovořil poté Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, s tím, že od 1. 3. byl spuštěn provoz hotelu Skalka: „Pro letošní sezonu otevíráme Skalku, s nájezdem klientů počítáme na konci března.“

O jednání Řídícího výboru Železniční sekce ETF referovala vedoucí kanceláře předsedy OSŽ PhDr. Helena Svobodová. Řídící výbor mimo jiné řešil návrh kampaně na podporu servisního personálu (tj. nejen palubního personálu, ale také obsluhy v jídelních a lůžkových vozech). „Zástupce rakouských odborů G. Tauchner naopak zdůrazňoval jako prioritu sekce kampaň týkající se novelizace tzv. Směrnice o strojvedoucích,“ uvedla.

V další části Představenstvo OSŽ schválilo šest žádostí o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a jednu žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem. V této souvislosti byla zmíněna „podpojištěnost“ u některých členů: „Je potřeba vyslat výzvu k členům, že se připojišťují špatně,“ zdůraznil Miroslav Maincl.

Na programu jednání byla dále Předběžná informace o plnění rozpočtu OSŽ v roce 2021 (překvapivý nárůst členských příspěvků) a Návrh rozpočtu OSŽ na rok 2022 (předseda OSŽ představil rozpočet a okomentoval jednotlivé položky – schváleno).

Nejdůležitějším bodem programu byla Příprava VIII. sjezdu OSŽ
Vladislav Vokoun okomentoval konečnou verzi Zprávy o hospodaření OSŽ od VII. sjezdu OSŽ, kterou pod jeho vedením zpracovala pracovní skupina (schváleno). Radek Nekola představil Návrh Jednacího řádu VIII. sjezdu OSŽ (schváleno). Návrh Programu OSŽ na období do roku 2025 (pro jednání VIII. sjezdu OSŽ) předložil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (schváleno) a projednána a schválena byla i účast hostů na VIII. sjezdu OSŽ. Představenstvo OSŽ dále vzalo na vědomí seznam funkcionářů a členů OSŽ navržených k ocenění.

V rámci Organizačních záležitostí Představenstvo OSŽ mimo jiné schválilo: Návrh zahraniční pracovní cesty – Účast delegace OSŽ na 6. kongresu ETF 24. až 28. května 2022 v Maďarsku, Návrh zahraniční pracovní cesty – Účast delegace OSŽ na mezinárodním odborném železničním veletrhu Innotrans Berlín 2022, který se koná letos v září. Bez rozpravy vzalo Představenstvo OSŽ na vědomí vydání novelizované metodické příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Ondřej Šmehlík (vedoucí MO OSŽ) představil Návrh výpravy na mezinárodní výstavu modelové železnice FISAIC a prezentoval záměr (indikativní nabídka) na vytvoření sportovního portálu Railsport.cz (pracovní název). Představenstvo OSŽ navrhlo v projektu pokračovat.

Představenstvo OSŽ se zabývalo i pomocí lidem postiženým válkou na Ukrajině, a to především formou spolupráce s železničními společnostmi SŽ, ČD a ČD Cargo, případně formou spolupráce s tradičními neziskovými organizacemi, jako je Člověk v tísni.

V závěru pak předseda OSŽ Martin Malý představil nabídku partnerství OSŽ ve Věrnostním zákaznickém programu „Plná Peněženka“, kterou Představenstvo OSŽ odmítlo, a změnu systemizace OSŽ-Ú od 1. 4. 2022 (vedle stávajících oddělení OSŽ-Ú je navrženo zřízení nového Oddělení strategie a legislativy OSŽ-Ú a pracovní pozice vedoucího oddělení strategie a legislativy OSŽ-Ú); představenstvo na návrh Radka Nekoly přerušilo projednávání tohoto bodu do příštího jednání. Představenstvo OSŽ v závěru schválilo přejmenování Ekonomicko-sociálního oddělení (ESO OSŽ-Ú) na Sociálně právní oddělení (SPO OSŽ-Ú) k 1. 4. 2022.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 319 hostů a žádný gestor