Celkem 200 delegátů se ve dnech 25. a 26. března 2022 účastní VIII. sjezdu OSŽ v Kongresovém centru v Praze na Pankráci. Hned první den sjezd zvolí vedení na další čtyři roky: předsedu OSŽ, I. místopředsedu OSŽ, místopředsedu OSŽ pro správu majetku, a předsedu Revizní komise OSŽ. Sledujete on-line zpravodajství z VIII. sjezdu OSŽ v Praze. Informace jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším.

18.28 h Radek Nekola všem poděkoval za pozornost a konstruktivní jednání a ukončil první sjezdový den.

18.26 h
Řídící jednání Radek Nekola uvedl, že program prvního dne jednání byl vyčerpán. Ve večerních hodinách proběhne první zasedání Ústředí OSŽ a Revizní komise OSŽ, kde proběhne volba místopředsedů.

18.21 h Petr Sýkora požádal, aby jednotliví členové Ústředí OSŽ vystoupili a řekli, jak budou v ústředí vystupovat, neboť je osobně nezná. Řídící Radek Nekola jej vyzval, aby jednotlivé členy případně kontaktoval v předsálí. Předseda OSŽ Martin Malý tazateli vysvětlil, že kandidáti byli zvoleni na jednání jednotlivých podnikových konferencí a výborů, kde je znají. „Můžeme si snad důvěřovat v tom, že je jednotlivé konference zvolily zodpovědně,“ poznamenal.

18.16 h Volba členů Revizní komise OSŽ. Navrženi byli: Linda Lišková, Lenka Lopraisová, Ivana Malounová, Pavel Ploc, Milena Onderková, Tomáš Sopko, Věra Šachová a Miroslav Škota. O kandidátech se hlasovalo en bloc, delegáti volbu potvrdili (ze 188 přítomných delegátů bylo 187 pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování).

18.11 h Volba předsedy Revizní komise OSŽ. Na základě návrhu konferencí byla navržena Barunka Balážová. Ústředí tento návrh schválilo 16. 3. Delegáti volbu potvrdili (ze 186 přítomných bylo 178 pro, proti nikdo, 8 se zdrželo hlasování).

18.04 h Potvrzení volby 21 členů ústředí OSŽ: volební komise na základě usnesení podnikových výborů a konference nedrážních předložila sjezdu kandidáty na členy Ústředí. Jsou jimi: Petr Doležal, Petr Dvořák, Stanislav Hlouch, Pavel Hronovský, Martin Janeček, Monika Koleszárová, Tomáš Kolovratník, Zbyněk Kovář, Petr Kubička, Bc. Blanka Lomnančiková, Pavel Lněnička, Radek Novák, Jan Rychnovský, Jan Slováček, Magdalena Stránská, Karel Šimáček, Tomáš Šlachta, Marie Štusáková, Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), František Vopátek a Martin Zatloukal.
Delegáti volbu potvrdili (ze 188 přítomných delegátů byli dva proti a čtyři se zdrželi hlasování).18.00 h Po prezentaci Martina Vavrečky proběhla volba místopředsedy OSŽ pro správu majetku (na návrh ústředí OSŽ ze 16. 3. 2022). Z přítomných 188 delegátů se vyjádřilo 187 pro, proti nebyl nikdo, 1 se zdržel hlasování.
17.30 h Martin Vavrečka představuje vizi správy majetku OSŽ v letech 2022 – 2025. Současný model rekreačních objektů by měl zůstat zachován, měly by se ale rozšířit možnosti rekreací. Klíčovými otázkami zůstává udržitelnost a efektivita rekreací. „Pokud se týká využití současných rekreačních zařízení – zde neblaze zasáhl v minulém období covid a s tím spojený pokles počtu rekreantů,“ konstatoval Vavrečka. „Po provedené analýze jsme dospěli k názoru, že neuspokojivé využití kapacit OSŽ ze strany členské základny je způsobeno mimo jiné také malou cenovou atraktivitou,“ dodal. Pokud se týká dotací, využívány jsou především dotace na zahraniční rekreaci. V současné době má OSŽ k dispozici cca 500 lůžek, což je více, než může obsadit. „Ke zvýšení atraktivity jsme se zaměřili na budování apartmánů, kde bude možné využít kuchyňské zázemí,“ informoval Vavrečka. Týká se to apartmánu Gočár v areálu Lesní chaty v Kořenově, v současné době probíhá přestavba hotelu Ostrý na Šumavě na apartmány.

17.24 h Volba I. místopředsedy OSŽ – volí se z řad zvolených místopředsedů OSŽ. Předseda volební komise požádal místopředsedy, aby se vyjádřili, zda chtějí na tuto funkci kandidovat. Kromě Radka Nekoly se všichni vzdali kandidatury. Volba probíhá veřejně: Radek Nekola byl zvolen do funkce I. místopředsedy OSŽ. Získal 184 hlasů (ze 188 přítomných delegátů), 2 se zdrželi a 2 byli proti.

17.05 h Vyhlášena krátká přestávka16.58 h Předseda OSŽ reagoval na podněty z diskuse. Ke kritice ASO uvedl, že naše účast v ČMKOS by byla spíše nevýhodou, neboť v tripartitě je obvyklé, že mluví zástupce největší organizace, což je v případě odborů ČMKOS. „Jako členové ASO se můžeme zúčastnit pracovních týmů podle potřeby. V ASO jsme nejsilnější svaz, což bychom v ČMKOS nebyli,“ připomněl. K problematice stávky poznamenal, že by musela mít jasný a splnitelný cíl. K otázce Kooperativy a pojištění odpovědnosti za škodu uvedl, že zde existují různé názory. Otázkou je, zda v případě, že by odpadla povinnost každý rok podepisovat smlouvu, by to lidé nevnímali jako automatismus a ani by o tomto benefitu nevěděli. Podle jeho slov některé organizace jsou rády, že odboráře alespoň jednou za rok osobně vidí, pro jiné je to zátěž. „Uvidíme, k čemu se přikloníme,“ uzavřel.

16.56 h Jiřina Lovásová se vrátila k problematice pojištění odpovědnosti za škodu a podpořila názor delegáta Karla Zemana. Podle jejího názoru by se v době digitalizace měla tato agenda řešit jednodušeji. „Platba by mohla probíhat na účet, pojistka by přišla do mailu a nemuselo by se čekat, jestli mi ten dokument dotyčný přiveze, nebo ne,“ poznamenala.

16.54 h Alois Malý hovořil k problematice všeobecného zdražování. „Chci požádat předsedu OSŽ, který se účastní jednání tripartity, aby na tripartitě tlačil na to, aby naše vláda konečně udělala něco pro střední třídu. Zapomnělo se na ni.“

16.52 h Karel Zeman hovořil o problematice spojené s pojištěním za škodu. Podle jeho slov je toto pojištění výborným benefitem, ale někteří členové nejsou ochotni někam chodit a něco podepisovat. „Naše organizace by preferovala, aby pojištění bylo automatické pro každého člena, stačil by k tomu jeden podpis při nástupu zaměstnance. Ulehčilo by se agendě u základních organizací,“ dodal.

16.50 h Petr Sýkora se kriticky vyjádřil k členství OSŽ v Asociaci samostatných odborů. „ASO je vzduchoprázdno, není vidět, ani slyšet,“ řekl a dodal, že postrádá razantní postup. Podle jeho dalších slov by se OSŽ mělo zabývat i tím, kam s funkcionářem, který případně nebude zvolen. Dalším tématem jeho krátkého vystoupení byla stávka. „OSŽ zapomnělo stávkovat,“ podotkl a dodal: „Stát si s námi dělá, co chce, neměli bychom se toho bát.“

16.47 h
Bc. Renata Dousková krátce informovala o činnosti Nedrážního republikového výboru OSŽ „V tuto chvíli uzavíráme zhruba 20 kolektivních smluv, zaměření zaměstnavatelů je velice různorodé,“ řekla a dodala, že NeRV má zaměstnavatele nejen v ČR, ale i na Slovensku či v Německu. Kladně kvitovala, že přes covidovou pandemii nedošlo u nedrážních organizací k zásadnímu propouštění.16.42 h Zahájena diskuse. Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), člen správní rady Zdravotní pojišťovny MV 211, vystoupil s informacemi pro pojištěnce. Uvedl mimo jiné, že ZP MV přispívá na jedenáctidenní KOPky částkou 1500 Kč na hlavu u Správy železnic, Českých drah i u ČD Cargo (u ČD Cargo účastníci muset zaplatit procedury a pak je vyúčtovat na ZPMV). Připravují se „malé kopky“, na letošní rok se přihlásilo 5 středisek. Dále uvedl, že by se tento svaz měl zajímat i o lidi, kteří mají problémy se všeobecným zdražováním.

16.40 h Novelizace stanov OSŽ. „Podrobná diskuse k této záležitosti proběhne zítra,“ oznámil předsedající Petr Štěpánek.

16.37 h Volba předsedy OSŽ. Jediným kandidátem byl dosavadní předseda OSŽ Martin Malý. Po sečtení hlasů oznámil předseda volební komise následující rezultát: „Hlasovalo 186 delegátů, pro Martina Malého hlasovalo 177 delegátů, proti byli 4, hlasování se zdrželo 5 delegátů.“ Předsedou OSŽ se tak stává Martin Malý.16.26 h
Ondřej Šmehlík, vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ prezentuje nový informační systém sportu. „V současné době je informační systém sportu poněkud roztříštěný, záměrem Railsportu, což je pracovní název, je digitalizace všech informací, týkající se sportu,“ vysvětlil Šmehlík. Veškeré informace o sportu by měly být sjednoceny na společném webovém portálu, které zrychlí a zpohodlní práci sportovních komisí. Úspora času s papírováním pak vytvoří prostor pro samotnou organizaci sportu. „Pro sportovce samotné to přinese výhodu především v jednoduchém přihlášení se na akci – stačí dva kliky na počítači,“ přiblížil Šmehlík záměr systému.

16.12 h Aleš Vyka ze společnosti AstroumQ Interactive představil delegátům nabídku vytvoření webových stránek pro jednotlivé ZO OSŽ. Měl by to být moderní, rychlý a bezpracný web pro ty ZO OSŽ, které dosud webové stránky nemají. „Bezpracný je v tom, že technicky by vás neměl moc zatěžovat. Veškeré technické záležitosti s tím spojené by zajistila firma,“ vysvětlil Vyka. Výhodou tohoto webu by byl jednotný vizuální styl, který by přispěl mimo jiné i k lepší prezentaci OSŽ. Na stránkách ZO by se tak mohly objevit stránky Obzoru, články z ústředí, kontakty na předsedy jednotlivých ZO, různé akce, kalendáře, jakož i fotogalerie. To vše by mohly ZO na stránky zadávat samy podle své úvahy. Cena pořízených stránek by podle Vitáska činila cca 5000 Kč plus poplatky za servis cca 500 Kč měsíčně. Jak v diskusi připomněl Petr Štěpánek, na instalaci těchto webových stránek by bylo možno čerpat prostředky ze sociálního fondu, rep. FKSP.

15.54 h Předložení návrhu na předsedu OSŽ. Ústředí OSŽ dne 16. 3. 2022 navrhlo na předsedu Odborového sdružení železničářů Mgr. Martina Malého. I tento návrh byl podán na základě výsledků konferencí OSŽ. Martin Malý vystoupil k obhajobě své kandidatury s krátkým projevem. Řekl, že hlavní priority jmenoval již ve svém úvodním komentáři ke zprávě o činnosti OSŽ. „Vzhledem k tomu, jak se proměňuje situace, některé úkoly získávají větší důležitost než dříve,“ řekl a pokračoval: „Naše hospodářství se ještě nenadechlo po covidové krizi, když přišla válka na Ukrajině, jejíž hospodářské důsledky jsou nepředvídatelné.“ Jak dále uvedl, je téměř jisté, že se zaměstnavatelé budou potýkat s velkými potížemi, porostou jim veškeré náklady. A v takové situaci budou mít tendenci snižovat nebo zmrazovat mzdové náklady. „Mezi největší priority bude tedy patřit kolektivní vyjednávání,“ zdůraznil Martin Malý. Podle jeho dalších slov bude druhou prioritou, opět v souvislosti s válkou na Ukrajině, posílení činnosti v rámci odborových struktur Evropy. Kromě těchto dvou aktuálních priorit budou pokračovat dlouhodobé úkoly, jako je mimo jiné rozšiřování členských benefitů. Poznamenal, že OSŽ bude připravovat novinky pro mladou generaci, která „má ráda vše, co je v mobilu“, ale vzpomněl i na kategorii lidí, kteří naopak elektronická média nemají v oblibě. „Proto bude nutno udržet i tištěný Obzor,“ dodal. Jako čtvrtou prioritu uvedl předseda OSŽ digitalizaci (podrobnosti v následné prezentaci) a v neposlední řadě je to řešení jízdních výhod. „Vidíme dvě možnosti řešení: zaprvé dohodnout zapracování něčeho jako je zaměstnanecké jízdné do jednotného státního tarifu, druhé řešení je kombinací stávajících režijních jízdenek s tím, že by platily na vlacích objednávaných ministerstvem; v regionech bychom chtěli zaměstnanecké regionální jízdné (jako je v Plzeňském kraji). Toto je směr, který chceme zkusit vyjednat a kde si myslíme, že by mohla šance být.“ Na závěr předseda OSŽ zdůraznil, že je zastáncem týmové práce. „Jsem přesvědčen, že toto je nejlepší cesta,“ dodal.

15.50 h Sjezdu bylo předloženo ke schválení potvrzení volby místopředsedů, tajemníků a člena Ú-OSŽ za seniory. Funkcionáře zvolily příslušné konference OSŽ. Na funkci místopředsedů OSŽ byli zvoleni: Petr Štěpánek (Správa železnic), Štěpán Lev (České dráhy), Radek Nekola (ČD Cargo), Bc. Renata Dousková (nedrážní). Delegáti navržené funkcionáře potvrdili (nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti). Zvolení funkcionáři se touto volbou stávají členy Představenstva OSŽ a členy Ústředí OSŽ
Bez připomínek byla rovněž potvrzena ve funkci předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ Danuše Polášková, dále tajemníci podnikových výborů Miroslav Maincl, Miloš Paleček, Dušan Richter (Správa železnic), Antonín Leitgeb, Věra Nečasová (České dráhy) a Marta Urbancová (ČD Cargo) - nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Zvolení funkcionáři se stávají členy Představenstva OSŽ a členy Ústředí OSŽ.

15.48 h Předložení a schválení volebního řádu VIII. sjezdu OSŽ (volební řád byl schválený Ústředím OSŽ 16. 2. 2022). Připomínky z řad delegátů nejsou, hlasováním byl volební řád schválen (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování).

15.46 h Další část jednání zahájil druhý moderující sjezdu, Petr Štěpánek (předseda PV OSŽ Správy železnic). Předal slovo předsedkyni mandátové komise Marii Štusákové, která uvedla, že na sjezd bylo pozváno 200 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno je 190 delegátů, to znamená 95% účast. 10 delegátů se omluvilo. Jednání je usnášeníschopné. Jednání se dále účastní 7 hostů.14.29 h vyhlášena přestávka (do cca 15.45 h). Přestávka je určena pro dokončení ubytování delegátů a pro práci komisí.14.21 h zprávu revizní komise (RK) OSŽ o činnosti po VII. sjezdu OSŽ přednesla předsedkyně RK OSŽ Barunka Balážová. Nejprve informovala o složení komise, které od minulého sjezdu doznalo určitých změn. Uvedla, že se RK schází na pravidelných jednáních, zpravidla jednou měsíčně. Jejich hlavním úkolem je kontrolní činnost na OSŽ-ústředí a v základních organizacích OSŽ. Členové RK se zaměřují na věcnost a správnost dokladů, smluv, kontrolují pohyb na účtech. Kontroluje se dodržování zákona č. 563/91 Sb. a 568/92 Sb., a dodržování vnitřních předpisů OSŽ včetně vedení účetnictví. V minulém období bylo provedeno 80 kontrol v základních organizacích OSŽ. „Tento počet byl ovlivněn dopadem covidu, v jehož důsledku bylo třeba některé kontroly odvolat,“ vysvětlila Barunka Balážová. Revizní komise podle jejích slov zjistila v některých případech i závažné nedostatky, u nichž se následně snaží zjednat nápravu. Revizní komise se dále podílí na slučování nebo ukončení činnosti ZO, na školení hospodářů a předsedů OSŽ. Člen RK OSŽ Tomáš Šlachta vytvořil ve spolupráci se sociálně právním oddělením nové webové stránky (www.rkosz.cz), na kterých mohou členové OSŽ získat informace týkající se hospodaření a vedení účetnictví. Delegáti poté hlasováním zprávu Revizní komise OSŽ schválili.14.13 h V diskusi k tomuto bodu (Zpráva o hospodaření) vystoupil Jožka Matůšů, předseda ZO OSŽ Slovácko, který připomněl loňskou katastrofu na jižní Moravě (tornádo), kde by stálo za uváženou, aby postižení dostali více peněz, než stanoví předpis. Na to zareagoval předseda OSŽ Martin Malý, který připomněl vícezdrojové financování této katastrofy, přičemž však je možné v případě potřeby požádat i o navýšení částky.

14.07 h Vladislav Vokoun přednáší zprávu o hospodaření OSŽ za uplynulé období. Konstatuje, že všechny uplynulé roky bylo hospodaření OSŽ v přebytku, také loňský rok, který se v současné době zúčtovává, bude v přebytku. „OSŽ má založeno také několik fondů – mj. stávkový, rezervní, či podpůrný, které slouží v případě potřeby,“ připomněl Vokoun. Příjmy do rozpočtu plynou z příspěvků členů a příspěvků zaměstnavatele. Převážnou část výdajů tvoří výdaje na schůzovou činnost, nájemné za byty funkcionářů a zaměstnanců, či údržba majetku. Mezi majetek OSŽ patří zejména šest rekreačních hotelů, 49% podíl ve společnosti ČD travel a také dluhopisy, které dosahují dobrého zhodnocení.

13.56 h Bc. Marta Urbancová seznamuje delegáty sjezdu s novou aplikací Moje OSŽ, kterou má v současné době na svých mobilních telefonech staženo cca 3800 uživatelů. Výhodou je rychlost předávání informací, které se týkají jak seznamu všech ZO OSŽ, kalendáře akcí, možnosti rekreací, informace z BOZP, právní poradny a pojištění. Aplikace zahrnuje také sportovní propozice, přehled benefitů členů OSŽ a také přímé kontakty na vedení OSŽ. „Prostřednictvím aplikace Moje OSŽ lze rovněž přímo oslovit jednotlivé členy vedení OSŽ se svými dotazy, připomínkami či náměty v činnosti OSŽ,“ připomněla Urbancová.

13.32 h Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý okomentoval zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VII. sjezdu OSŽ. „Zpráva má přes 120 stran, proto se pokusím shrnout to nejdůležitější, co se nám podařilo, ale zmíním i to, na čem musíme ještě zapracovat,“ poznamenal předseda OSŽ. „Přestože více než polovina období od VII. do VIII. sjezdu byla poznamenána koronavirovou pandemií, můžeme konstatovat, že se kolektivním vyjednavačům podařilo vyjednat dobré kolektivní smlouvy,“ řekl dále a dodal, že k slušným výdělkům napomohlo i usnesení předchozí vlády o zrušení superhrubé mzdy. „Nechat peníze lidem bylo v té době to nejlepší řešení,“ poznamenal k tomu. Připomněl, že se dařilo zlepšovat i nemzdové benefity pro členy OSŽ a dále zmínil agendy jednotlivých oddělení OSŽ-ústředí, mimo jiné dobrý informační servis, postup v digitalizaci, nový koncept zvýhodněné členské rekreace, sportovní akce ve spolupráce s největšími zaměstnavateli, či akce pro seniory. Dotknul se i investičních projektů. „Po celou dobu jsme pracovali s vyrovnanými rozpočty,“ zdůraznil dále Martin Malý. K některým ze jmenovaných okruhů vystoupí funkcionáři OSŽ následně samostatně.Dále se Martin Malý podrobně věnoval obhajobě jízdních výhod železničářů, přičemž poznamenal, že OSŽ čelilo třem pokusům o jejich likvidaci. Co se týká dalšího úkolu uloženého minulým sjezdem, tj. rozšiřování působení OSŽ a stabilizace členské základny, tento úkol se podle předsedových slov daří plnit částečně (dochází k poklesu počtu zaměstnanců, často odchodem do důchodů, a zaměstnavatelé přibírají málo nových zaměstnanců). Daří se však rozšiřovat působení OSŽ u nových organizací (např. Metrans, Arriva, dopravní podnik města Brna a dalších).13.28 h Za přítomné hosty vystoupil předseda OZŽ František Zaparanik. V úvodu svého krátkého projevu poděkoval za pozvání a vyřídil pozdrav od slovenských kolegů. „Jsem rád, že nyní již začneme komunikovat osobně a ne přes obrazovky,“ zdůraznil a ocenil dobrou spolupráci OSŽ a OZŽ na úrovni podnikových výborů či revizních komisí. „Chci vám jménem OZŽ popřát, abyste na tomto jednání vybrali dobré vedení na další období a abyste mu dali silný mandát,“ řekl dále a vyjádřil naději, že nová česká vláda bude nakloněna železnici, aby se dráha opět dostala na piedestal, kam si zaslouží. V závěru svého vystoupení popřál všem úspěšné jednání a hlavně pevné zdraví.13.20 h Dalším předloženým dokumentem byl návrh složení mandátové, návrhové a volební komise sjezdu. Delegáti o jednotlivých navržených jménech hlasovali jednotlivě.

13.13 h Delegáti poté odhlasovali schválení předloženého návrhu Jednacího řádu VIII. sjezdu OSŽ, složení pracovního předsednictva, zapisovatelů, ověřovatelů zápisu, řídících jednání a program VIII. sjezdu. Program sjezdu, stejně jako ostatní předložené dokumenty, byly schváleny.

13.11 h Radek Nekola, a s ním i všichni delegáti sjezdu, vzdali formou minuty ticha hold funkcionářům, kteří se dnešního jednání nedožili.13.10 h Řídící sjezdu přivítal hosty jednání, jimiž jsou: Mgr. František Zaparanik, předseda OZŽ, Ľudovít Mikloš, místopředseda OZŽ, Peter Pikna, místopředseda OZŽ, a Zdeněk Vysloužil, ředitel Nadace Okřídlené kolo. Pozvaný Bohumír Dufek, předseda ASO, se z účasti na sjezdu omluvil (kontakt s nakaženým covidem).

13.08 h Radek Nekola jménem představenstva OSŽ oficiálně zahájil VIII. sjezd OSŽ. Vysvětlil, že sjezd se koná v náhradním termínu (původní termín byl 5. a 6. listopadu 2021), k posunu termínu došlo v důsledku koronavirové pandemie.

13.01 h K mikrofonu přistoupil Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, který je řídícím první části jednání, a poté, co pozdravil delegáty, předal slovo operační pořadatelce PhDr. Heleně Svobodové. Ta delegáty ještě před oficiálním zahájením sjezdu seznámila s některými organizačními pokyny (stravování, ubytování apod.).

On-line zpravodajství zajišťují: Zdeňka Sládková, Miroslav Čáslavský, Filip Houdek
 

Právě přítomno: 336 hostů a žádný gestor