Jednání Ústředí OSŽ se ve středu 20. 4. 2022 neslo ve slavnostnějším rázu, přece jenom šlo o první zasedání tohoto orgánu v novém složení v sídle svazu v pražských Vysočanech. Ú-OSŽ v rámci kontroly plnění úkolů mimo jiné upravilo své vlastní usnesení v tom smyslu, že nově ukládá předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, předsedovi PV OSŽ při ČD, a. s., Štěpánu Lvovi, a vedoucímu oddělení strategie a legislativy OSŽ-Ú Vladislavu Vokounovi, pokračovat v jednáních s příslušnými orgány veřejné správy a zaměstnavatelskými subjekty na železnici za účelem nalezení a prosazení systémového řešení jízdních výhod na železnici pro budoucí období. „Věřím, že posílený tým nalezne řešení. Budeme se o to snažit,“ slíbil předseda OSŽ Martin Malý (na snímku), který jednání Ústředí OSŽ moderoval.

„Nebudu dlouhý, svého předchůdce Vláďu Vokouna nepřekonám,“ řekl s úsměvem na úvod informací ze zásadních jednání Štěpán Lev, nově zvolený předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., který informoval o událostech posledních dnů, především o jednání PV za účasti nového generálního ředitele ČD Michala Krapince: „Generální ředitel spatřuje na prvním místě zaměstnance, což je pozitivní a jeho prioritou je zachování sociálního smíru s odborovými partnery,“ řekl na úvod Štěpán Lev s tím, že se na jednání PV mluvilo i o ekonomické situaci Českých drah, včetně vysokých nárůstů cen energií: „Projevila se nejen dvouletá přítomnost covidu, ale i nynější situace na Ukrajině. Podíl ČD na železničním trhu se může snížit v závislosti na výsledcích výběrových řízení v dálkové a regionální dopravě, které nás v následujících letech čekají,“ dodal Štěpán Lev.
Na jednání PV byla přítomna i Mgr. Blanka Havelková, členka představenstva ČD odpovědná za lidské zdroje, se kterou PV mimo jiné řešil i problém objednávek zaměstnanců na periodické prohlídky (po PV nastala změna: podařilo se totiž zajistit rozšíření ordinační doby lékařů a pro zlepšení situace byla na Polikliniku Agel v Italské ulici v Praze přidělena nová lékařka).
Řeč byla také o centralizaci MTZ pod Zásobovací centrum, jenž se týká pouze OCÚ, jak uvedla tajemnice Věra Nečasová: „V zaslaném materiálu, který jsme obdrželi, je podrobně vysvětlen záměr tohoto projektu: zvyšování efektivity a flexibility centralizovaného zásobování a využití synergických efektů. Centralizace se týká 132 zaměstnanců v OCÚ.“
Na závěr tajemník PV Antonín Leitgeb doplnil informaci o koupi společnosti VYDOS BUS (a vzniku divize autobusové dopravy ČD BUS) s cílem řešit vlastními silami nákladnou náhradní autobusovou dopravu při výlukách: „Jde o dobrý počin, jenom brněnská výluka obsáhne 80 autobusů,“ dodal.

O situaci v ČD Cargo stručně referoval člen PV OSŽ ČD Cargo Petr Doležal: „Od 1. 4. 2022 platí nová PKS, aktuálně probíhají školení, dnes a zítra v Ústí nad Labem. Dozorčí rada je kompletní, informace vám příště podá Radek Nekola, který se dnes účastní školení. Co vím, tak byly představeny projekty nových terminálů v Nymburce, v Bohumíně a v Mošnově, jinak standardní body (ČD Cargo jezdí na svoji licenci v Chorvatsku).“

Další část Informací ze zásadních jednání patřila Správě železnic (dále SŽ) a předsedovi PV OSŽ SŽ Petru Štěpánkovi, který informoval o jednání odborových centrál (31. 3.), kde byl projednán plán MOON na rok 2022 a zálohový příděl FKSP na jednotlivé organizační jednotky. „Součástí plánu MOON je rozpis prostředků na poskytování motivačních odměn zaměstnancům OŘ, Stavebních správ, Správy železniční geodezie a rezerva na výplatu odstupného,“ uvedl Petr Štěpánek, který dále informoval o organizační změně k 1. 4., o plnění PKS za rok 2021, i o tom, že 4. 5. zasedne pracovní skupina na téma nových možností čerpání FKSP v roce 2023 prostřednictvím zaměstnanecké digitální karty s tím, že nejpozději do konce srpna má být rozhodnuto o možnostech a způsobech čerpání FKSP v roce 2023. Tajemník PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl připojil informace o „perskách“ u SŽ.

O jednání NeRVu (Nedrážní republikový výbor) OSŽ informovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková: „V řadě firem se budou řešit dodatky k PKS formou navýšení benefitů a stravenek, aby zaměstnanci co nejméně pocítili dopady inflace,“ řekla v úvodu s tím, že intenzivně se jednalo zejména v AZ Servisu a STK Servisu v Brně. Zde se OSŽ nakonec podařilo dojednat kolektivní smlouvu k všeobecné spokojenosti. „Poměrně obsáhlou agendu jsme vedli ve společnosti Wagon Lostr Louny, což je poměrně velký zaměstnavatel v lounském regionu. U této společnosti v minulosti byly výrazně sníženy mzdové výměry u administrativních zaměstnanců, teď se to nově týká i dělníků. Odborům se to nelíbí, protože změny budou mít výrazný dopad do zaměstnanosti a tyto změny nebyly projednány s odborovou organizací. Výsledkem bude úbytek zaměstnanců,“ konstatovala Renata Dousková. V závěru pak informovala o jednání RSHD na téma zdravotnictví: „Řešila se finanční otázka, ve zdravotnictví zůstal určitý obnos peněz ve formě voucherů, který měl být použit pro zaměstnance lůžkové péče, kteří se starali o covidové pacienty. Z organizačních důvodů v nemocnicích nebyly vouchery vyčerpány a část se musela vrátit na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Řešilo se i začleňování Ukrajinců do našeho zdravotnictví.“

„Pár slov“ k jednání pléna Tripartity (12. 4.) a k jednání (14. 4.) o problematice novelizace NV 589 (nařízení vlády o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců v dopravě) poté přednesl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý: „Těch témat bylo několik, řešil se tam mimo jiné i dopad války na Ukrajině, 280 000 uprchlíkům bylo uděleno vízum a získali zdravotní pojištění, tzn., že přibylo 280 000 státních pojištěnců. Mluví se o potřebě valorizace plateb za státní pojištěnce, má vzniknout valorizační mechanismus, jehož kontury zatím nejsou známé,“ konstatoval v úvodu. Řeč byla i o rostoucích cenách energií a jak se k tomu postavit: „Když to shrnu, tak pozici současné vlády k této problematice lze zkráceně vyjádřit takto: minimální zásahy státu do ekonomiky, zvedne se sociální pomoc a možná se budou vydávat energetické vouchery,“ dodal a dále se věnoval jednání se zástupci MD a MPSV na téma pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců v dopravě (NV 589). „MPSV je rozhodně proti jakémukoliv vracení pravidel upravujících minimální doby odpočinku mezi směnami zpátky do stavu před 1. lednem 2022. Podle zástupců MPSV i MD by to mohlo vést k nežádoucímu zkracování odpočinku zaměstnanců, nicméně nabídli, že se budou našimi podněty zabývat. Rozhodně se jim ale nechce ustupovat z těch sedmi hodin,“ dodal předseda OSŽ. Zajímavou a dlouhou diskusi pak Martin Malý shrnul slovy: „Obecně platí, že jsou zástupci MPSV negativní ke zkracování doby odpočinku, jelikož hájí trošku jiné hodnoty než my: stojí si za tím, že zaměstnanec by měl být při nástupu na směnu odpočatý a rozhodně proto nejsou pro jakékoliv úpravy, které by umožňovaly zkracování minimální doby odpočinku. Na rozdíl od nás však nevnímají jako příliš podstatný problém případného navýšení času stráveného dojížděním do zaměstnání v důsledku zvýšení počtu směn.“

Následovala společná zpráva jednatele (Dr. Miroslava Kaprálka) a člena DR CK ČD travel, s. r. o. (JUDr. Petr Večeř) o činnosti společnosti v roce 2021. Za zpracovatele materiál uvedl JUDr. Petr Večeř: „Jako každoročně od roku 2007 vám materiál předkládáme ve stejném formátu.“
Komentář k materiálu poté doplnil Dr. Miroslav Kaprálek. „Pandemie v roce 2021 stejně jako v roce 2020 zasáhla cestovní ruch. Práce cestovky byla velice obtížná: koncepční a klidnou práci vystřídal stres a nejistota. Tady na tomto místě je třeba poděkovat všem zaměstnanců ČD travel včetně našich dvou zaměstnankyň na mezinárodním oddělení,“ řekl Miroslav Kaprálek a dodal: „Bylo to pro silné nervy. Poděkování stejně náleží i ředitelce Mgr. Blance Jíšové, která dokázala, že je ženou na svém místě. Nakonec jsou čísla příznivá, ze zisku a s pomocí rezervního fondu jsme vyrovnali celou ztrátu z roku 2020, takže pokračujeme s čistým štítem.“

Závěr jednání patřil Inventurám majetku OSŽ k 31. 12. 2021 (písemný materiál okomentoval Martin Vavrečka, místopředseda pro správu majetku; Ústředí OSŽ materiál schválilo) a organizačním záležitostem. Pro lepší informovanost nově zvolených členů Ú-OSŽ předložil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý Termínový plán zasedání Představenstva a Ústředí OSŽ i Obsahový plán zasedání Ú-OSŽ v roce 2022.

Svazová inspektorka BOZP Monika Časarová poté informovala o činnosti oddělení BOZP (o prověrkách BOZP u všech zaměstnavatelů: „Spolupráce probíhá na dobré úrovni!“), Barunka Balážová, předsedkyně RK OSŽ, o činnosti Revizní komise OSŽ v uplynulém období a plánech do budoucna.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor