První zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách po VIII. sjezdu OSŽ se konalo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 13. dubna za účasti nově zvoleného předsedy představenstva a generálního ředitele Českých drah Mgr. Michala Krapince (na snímku).

Jednání začalo standardně – kontrolou plnění úkolů a informacemi ze zásadních jednání. Předseda PV Štěpán Lev nejprve informoval o jednání odborových centrál ze dne 15. 3., na němž se probíral mimo jiné návrh 1. změny PKS (týkající se úpravy cestovních náhrad či výše stravenek). Zmínil se o inflaci, na kterou pamatuje ustanovení PKS pro rok 2022 s tím, že zaměstnavatel musí po 30. 6. 2022 vyvolat kolektivní jednaní a kompenzovat výši inflace formou mimořádné odměny (možné jsou i další varianty řešení).

Tajemník PV Antonín Leitgeb, který celé jednání moderoval, informoval o jednání jedné řádné a dvou mimořádných dozorčích radách ČD, které se zabývaly mimo jiné problematikou chybějících náhradních dílů a odstupováním některých firem od smluv, což působí Českým drahám problémy při plánované revitalizaci vozů; a dále informoval o koupi dopravce Vydos BUS, kterou ČD přejmenují na ČD BUS a budou tímto zajišťovat autobusovou dopravu v době výluk na železnici.

Na další část jednání se dostavila Ing. Zuzana Ajgrmanová, ředitelka Zásobovacího centra Česká Třebová, aby členy PV podrobněji informovala o záměru centralizace materiálně technického zásobování (MTZ v OCÚ) na ČD. „Ze systémového hlediska je to krok správným směrem a navazuje na již centralizované servisní činnosti Českých drah,“ uvedla v úvodu. Dále odpověděla na dotazy a připomínky a zdůraznila tím, že se jedná pouze o organizační záležitost, tedy nikoli o fyzický přesun zaměstnanců na jiné místo. Vysvětlila, že centralizované zásobování je výhodnější jak z organizačního, tak ekonomického hlediska, neboť i objednávky pak mohou probíhat centrálně. Nad předloženým záměrem centralizace MTZ v OCÚ se znovu členové PV za účasti ředitelky ZC, ředitelů OCÚ a zástupce O8 GŘ ČD, a. s., sejdou, uvedla tajemnice PV Věra Nečasová.

Jak jsme uvedli v úvodu, část jednání se zúčastnil nově zvolený předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Mgr. Michal Krapinec (ve funkci od 4. 4. 2022), který řekl, že směr daný minulým vedením nebude třeba v zásadě měnit (dílčí úpravy jsou možné). „Pro mě jsou nejdůležitější zaměstnanci,“ zdůraznil a dodal, že spokojenost zaměstnanců se přenese i na zákazníky. „Udělám vše pro zachování sociálního smíru,“ řekl dále. Zmínil se i o hlavních problémech, kterým budou v blízké budoucnosti České dráhy čelit. Je to především neutěšená finanční situace, způsobená bezprecedentním nárůstem všech vstupů. Do budoucna je podle jeho slov potřeba také počítat s tím, že konkurenční tlak v železniční dopravě bude enormní a podíl Českých drah na osobní dopravě může tak být nižší. Poté odpověděl na některé dotazy z pléna týkající se opravárenství a situace týkající se převodu pozemků pod kolejemi.

Po odchodu generálního ředitele pokračovalo jednání PV za přítomnosti dalších hostů – personální náměstkyně GŘ a členky představenstva ČD, a. s., Mgr. Blanky Havelkové, a Ing. Lucie Bauerové z odboru 10 GŘ ČD.

Ing. Bauerová členům PV zopakovala již projednané organizační změny (od 1. 5. a od 1. 7. 2022), u nichž jde o převod činností či převod obsazeného pracovního místa na jiné pracoviště, a dále informovala o vytvoření úseku lidských zdrojů na GŘ ČD.

Ing. Havelková informovala o doplnění představenstva Českých drah, které je již nyní kompletní a tvoří ho: Mgr. Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel ČD, Mgr. Michal Kraus, MSc., místopředseda představenstva a náměstek GŘ pro servis, a dále členové představenstva a zároveň náměstci GŘ Ing. Jiří Ješeta, zodpovědný za obchod, Mgr. Blanka Havelková, zodpovědná za lidské zdroje, a Ing. Mgr. Lukáš Svoboda, zodpovědný za ekonomiku.

Dále se diskutovalo o metodickém pokynu k odměňování zaměstnanců údržby, který byl upraven na základě připomínek odborů. Bylo zdůrazněno, že odměnu by neměli dostávat automaticky všichni, ale pouze ti, kdo se skutečně podílejí na opravách.

Ing. Havelková odpověděla na dotazy z minulého zasedání PV, například ke školení zaměstnanců, kde je problém s termíny řádných i opravných zkoušek. Zmínila se i o odměnách pro vlakové čety, které doprovázely humanitární vlaky z Ukrajiny. Mimořádné odměny již byly vyplaceny a finance se poskytnou i zaměstnancům do některých exponovaných stanic.

Zdeňka Sládková, snímky Michael Mareš


 

Právě přítomno: 213 hostů a žádný gestor