V kompletním složení se v úterý 3. 5. 2022 sešlo v sídle svazu v pražských Vysočanech ke svému pravidelnému zasedání Představenstvo OSŽ, které tradičně moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Informacemi ze zásadních jednání načal Štěpán Lev, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., rekapitulaci dubnových událostí: ČD má od 7. 4. 2022 kompletní představenstvo, na jednaní PV (13. 4.) se mimo jiné řešilo i téma záměru centralizace MTZ (Lev: „Další jednání na toto téma je naplánováno na 10. 5.“). V pondělí 25. 4. 2022 pak proběhlo jednání odborových centrál s novým představenstvem ČD za účasti ministra dopravy Mgr. Martina Kupky a předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, a I. místopředsedy OSŽ Radka Nekoly, kde ministr dopravy nastínil svoje vize (ČD by měly zůstat silným hráčem a svoje nevýhody by měly obrátit ve své výhody): „Ministr pochválil ČD za to, jak se vyrovnaly s následky covidu (byla zajištěna dopravní obslužnost) a s přepravou uprchlíků z Ukrajiny.“ Na zmíněné schůzce také zaznělo, že ministr dopravy chce soutěžit linky i tzv. formou rozstřelů, a že do poloviny roku by ČD měly mít střednědobý plán a do konce října 2022 pak i střednědobý plán celé Skupiny ČD.
Dále Štěpán Lev informoval o tom, že proběhlo jednaní ke katalogu prací (28. 4.), kde debata v některých chvílích byla velice bouřlivá. Úpravou charakteristiky prací se mohou někteří z posunovačů dostat do vyššího tarifního stupně (TS), a to například v obvodu Praha-Jih. Zpřesnila se i charakteristika prací u vedoucích posunu a vozmistra kolejových vozidel. Navýšení o jeden TS dojde u dispečerů i komandujících. Rušná debata byla u profese strojmistr. Všechny změny v katalogu prací budou s účinností od 1. 7. 2022. Bohužel minulé vedení s bývalou ředitelkou Ing. Horákovou špatně zatřídilo 27 vedoucích posunu OŘOD Východ, kteří teď půjdou o jeden tarifní stupeň níž. OSŽ na jednaní zaměstnavatele upozornilo, že tato změna vnese do profese vedoucí posunu ještě větší neklid, než je tomu nyní a může dojít k dalšímu prohloubení nedostatku zaměstnanců. Zaměstnavatel chce vše zaměstnancům vysvětlit, proč k tomu došlo.
Závěrem Štěpán Lev informoval o včerejším (2. 5. 2022) jednání odborových centrál se zaměstnavatelem o 1. změně PKS v příloze 4 a 7, na kterém byla učiněna shoda. Od 1. 7. 2022 dojde k navýšení hodnoty stravenek ze 110 na 120 Kč (při zachování poměru: 50 % hradí zaměstnavatel, 50 % zaměstnanec), odborové centrály se dohodly i na navýšení u směny překračující 12 hodin: ze 40 na 44 Kč, u stravného došlo k navýšení u bodu 1 a) na nejvyšší možnou mez dle Vyhlášky č. 511 MPSV. V příloze 7 PKS dojde z důvodu snížení státní slevy na 50 % ke změně výpočtu koeficientu státního tarifu z 1,32 na 1,20.

Informací z proběhlých školení u společnosti ČD Cargo, která minulý týden skončila (celkem jich bylo 9), začal I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „OSŽ tato školení připravovala společně se zaměstnavatelem, konečně po dvou letech jsme se sešli a mohli si s lidmi popovídat, účast byla poměrně slušná a školení proběhla v pořádku,“ řekl na úvod a dále informoval o jednání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo (21. 4.), kde se mj. schvalovala účetní uzávěrka za rok 2021: „Podnikatelský plán byl plněn, vyjádření auditora bylo bez výhrad, což je důležitá informace, a to jak pro chod společnosti, tak i pro její věřitele, a také je to důležité pro rozdělení zisku a naplnění Sociálního fondu (SF), a to beze zbytku k jeho potřebám, které vyplývají z jeho obsahu. Upravili jsme i objem rezervního fondu, bohužel POZE (poplatek za obnovitelné zdroje energií) nám zatím nabourává podnikatelský plán na letošní rok, byť se počítalo s tím, že náklady spojené s POZE nebudou již jeho součástí,“ poznamenal Radek Nekola a dodal, že děkuje ministerstvu dopravy za to, že žádost odeslalo do Bruselu. Byť bude patrně kladně notifikováno, nebude zřejmě možné uplatnit žádost zpětně. „Uvidíme, jak se s tím společnost vypořádá, zvlášť v době dramaticky zvyšujících se vstupů cen energií a pohonných hmot. Ale první kvartál je vždycky chladnější, uvidíme jak se to bude dál rozbíhat.“
Také Radek Nekola se zúčastnil výše zmíněné schůzky s ministrem dopravy (25. 4.): „Chtěl jsem především od vedení společnosti a ministra dopravy slyšet, jak bude vypadat Skupina ČD pod vedením nového ministra, protože střednědobý plán se samozřejmě v průběhu let měnil v návaznosti na změny vedení v řadách akcionáře. Tedy: jaké jsou ambice a pozice, které budou jednotlivé dceřiné společnosti nadále zastávat,“ uvedl Radek Nekola s tím, že mu bylo ministrem Kupkou i generálním ředitelem ČD Krapincem přislíbeno, že materiál bude hotov do srpna letošního roku. „A poslední informace se týká naplňování novely předpisu D1, pro společnost to nebude jednoduché, i s ohledem na vysokou přesčasovou práci ve společnosti. Jsem na to sám zvědav, tak jak je časový plán nastaven, má být vše skončeno k 1. 7. To je moje poslední aktualita, která nám vytváří komplikace.“

Štafetu poté převzal Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic (SŽ): „Od posledního zasedání (Ústředí OSŽ) jsme (odborové centrály) neměli žádné jednání se zaměstnavatelem, nejbližší máme zítra. Minulý týden jsme měli společné jednání PV OSŽ a PV OZŽ v Kutné Hoře, kterého se zúčastnili i zástupci vedení SŽ a ŽSR,“ uvedl Petr Štěpánek s tím, že ve čtvrtek 28. 4. dopoledne jednaly nejprve PV samostatně, společného odpoledního zasedání se zúčastnili předsedové OSŽ Martin Malý a OZŽ František Zaparanik a vedení obou společností. „Bylo to po téměř dlouhých třech letech poprvé, kdy jsme se takhle tváří v tvář setkali. Doufám, že ta tradice se obnoví, bylo to přínosem pro obě strany,“ řekl a dále informoval i o aktivitách ve směru kompenzace za inflaci, tedy tématu, které bude určitě předmětem zítřejšího (4. 5. 2022) jednání odborových centrál se zaměstnavatelem.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ, referovala o probíhající reakreditaci ve společnosti Dopravní zdravotnictví, respektive na Poliklinice AGEL Praha, jejímž úspěšným závěrem je získání certifikátu. Ve společnosti Dopravní zdravotnictví se nyní řeší nový systém objednávání pracovně lékařských služeb. „Záměrem společnosti je, aby každá poliklinika v Dopravním zdravotnictví měla své vlastní call centrum, vlastní objednávkový systém pro preventivní prohlídky (persky) pro drážní společnosti. Tento systém by měl být funkční přibližně do měsíce,“ prohlásila s tím, že zaměstnavatel si je vědom problémů s preventivními prohlídkami. Dále informovala o jednání s Ministerstvem zdravotnictví na téma „zdravotní prohlídky“, které zřejmě spadnou do oblasti benefitů. Jedná se především o pracovně lékařské prohlídky v nerizikových profesích, zejména u zaměstnanců pracujících v administrativě. Dále mluvila o situaci ve společnosti Wagon Lostr v Lounech, kde zaměstnavatel na základě nižšího objemu zakázek některým provozním zaměstnancům snížil mzdové výměry. Po společném jednání s vedoucími pracovníky a zástupci odborů se okruh zaměstnanců se sníženým mzdovým výměrem zúžil. Ve společnosti Skanska působí velké problémy nedostatek železa, kolejnic a dalších prefabrikátů na trhu, což prodlužuje a prodražuje stavby. „Ve společnosti NYMWAG máme dlouhodobě rozjednanou PKS. Kolektivní vyjednávání zůstalo na mrtvém bodě pro nefunkčnost ZO OSŽ. U této společnosti mám plánované pracovní jednání,“ uzavřela.

V závěru Informací ze zásadních jednání se ještě předseda OSŽ Mgr. Martin Malý vrátil k jednání zástupců odborových centrál působících na železnici (25. 4.) s novým vedením ČD a ministrem dopravy: „Otevřel jsem na tomto jednání problematiku jízdních výhod s tím, že všechny zúčastněné odborové centrály mají silný zájem na nalezení vhodného systémového řešení jízdních výhod zaměstnanců v dopravě. Ve svém vystoupení jsem potom zdůraznil skutečnost, že nejen odborové centrály a skupina Českých drah a Správa železnic, ale také některé kraje, jako objednatelé závazkové veřejné dopravy, silně vnímají potřebu funkčního systému zvýhodněného zaměstnaneckého jízdného v dopravě a samy proto dokonce vytvářejí vlastní modely zvýhodněného zaměstnaneckého jízdného. Pana ministra jsem informoval, že jako nejpovedenější z pohledu OSŽ vnímáme model zaměstnaneckého jízdného v dopravě vytvořený Plzeňským krajem, který zahrnuje zaměstnance a rodinné příslušníky všech zúčastněných dopravců v závazku veřejné služby i Správy železnic, a navrhujeme proto, aby se ministerstvo dopravy pokusilo na podobných principech vytvořit celostátní model zaměstnaneckého jízdného v dopravě. Pan ministr v reakci uvedl, že se k návrhu vyjádří až po důkladném seznámení s tímto systémem Plzeňského kraje.“

PhDr. Helena Svobodová, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ, referovala o jednání Železniční sekce ETF, které proběhlo 27. 4. 2022 formou videokonference. Na programu jednání byla mj. i příprava společného evropského projektu sociálních partnerů, jehož cílem bude kontrola provádění Dohody uzavřené mezi CER a ETF v listopadu 2021 o začleňování žen do železničního sektoru. Dále se znovu diskutovalo o novelizaci směrnice o strojvedoucích (Směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství), byly prezentovány předběžné výstupy z výzvy Evropské komise k předložení faktických podkladů pro posouzení dopadů, do které se OSŽ prostřednictvím ETF rovněž zapojilo. Z materiálů Komise vyplývá, že problém týkající se kontroly pracovní doby strojvedoucích není považován za prioritní záležitost (za nejdůležitější problém je považován obsah výcviku strojvedoucích a dále jazykové vybavení strojvedoucích). V souvislosti s kontrolou pracovní doby strojvedoucích bude obnovena činnost pracovní skupiny ETF, která má za úkol doporučit nejvhodnější metodu pro kontrolu dodržování doby jízdy a odpočinku. ETF velmi uvítala informaci OSŽ o zákonné povinnosti kontroly doby jízdy strojvedoucích prostřednictvím čísla licence v ČR a požádala OSŽ o prezentaci na podzimním jednání sekce.

V další části Představenstvo OSŽ schválilo jednu dávku z Podpůrného fondu OSŽ a dvě žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem.

V rámci Organizačních záležitostí Představenstvo OSŽ vzalo na vědomí Zprávu o stavu členské základny k 1. 2. 2022 - bude předložena na zasedání Ú-OSŽ dne 18. 5. 2022, členská základna je více méně standardní, oproti loňskému roku OSŽ zaznamenalo podstatně nižší úbytek členské základny u aktivních zaměstnanců (368 členů), než za minulé období (806).

Představenstvo OSŽ dále vzalo na vědomí plnění Rozpočtu OSŽ za leden až březen 2022 a schválilo tři návrhy výprav a delegací (Návrh výpravy na přátelské utkání v kopané s Německem, Návrh výpravy na Mistrovství Rakouska v běhu, Návrh delegace na 29. mezinárodní soutěž film a video FISAIC), a několik návrhů na zahraniční pracovní cesty – například Delegaci na IX. Sjezd OZŽ (26. až 28. 5. 2022), či účast zástupce OSŽ na závěrečné konferenci k projektu Dopad digitalizace a automatizace na zaměstnanost na železnici a na jednání Řídícího výboru ETF, respektive Návrh výjezdního zasedání P-OSŽ do Železné Rudy (hotel Ostrý) a dofinancování Investiční akce apartmánové jednotky „Gočár“.

Informací předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové a bodem Různé bylo jednání ukončeno.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 288 hostů a žádný gestor