Především schválení důležitých dokumentů se ve středu 18. 5. 2022 věnovalo zasedání Ústředí OSŽ v sídle svazu v pražských Vysočanech, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Informace ze zásadních jednání tradičně načal místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách Štěpán Lev, který mimo jiné informoval o první změně PKS od 1. 7. 2022 na ČD: „Stravné při pracovních cestách na území ČR jsme posunuli na nejvyšší možnou mez dle Vyhlášky MPSV č. 511, dále došlo k navýšení hodnoty stravenky o 10 Kč,“ řekl v úvodu s tím, že na jednání PV (11. 5. 2022) byla značná diskuse týkající se problémů s uprchlíky na hlavním nádraží, ve vlacích a ve vlakové čekárně. „Situace není komfortní ani pro hlavní město Praha,“ poznamenal a dále informoval o nabídkách, respektive tzv. rozstřelu na lince R27 (Olomouc – Krnov – Opava): „O tuto linku má zájem také Arriva, takže uvidíme, jak to celé dopadne. Další soutěž (v regionální dopravě) se týká Plzeňského kraje, jde o dva soubory, šance jsou tam také. V případě neúspěchu by to byl velký zásah do zaměstnanosti,“ připustil. Zmínil také problémy Českých drah s rostoucími cenami energií, mluvil o diskusi ohledně navýšení cen jízdného, i o aktuální obsazenosti vlaků, která je celkově na 85 % oproti roku 2021. Počet cestujících v regionální dopravě je téměř na 100 %, u mezinárodní dopravy cestující přibývají pomaleji. Závěrem Štěpán Lev informoval o dvou kybernetických útocích, kterým České dráhy v minulých dnech čelily. Věra Nečasová, tajemnice PV, referovala o záměru centralizace MTZ v OCÚ (další jednání k tomuto tématu bude 17. 6. 2022).

Přes Microsoft Teams se poté k jednání připojil Ing. Bc. Petr Toman BA (Hons), člen Správní rady (SR) ZPMV, který informoval o jednání Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (26. 4.), na němž se mu podařilo prosadit na žádost Správy železnic (dále SŽ) převod zůstatku z roku 2020 z Fondu prevence. „Díky tomu se uskuteční tzv. malé KOP u SŽ v počtu větším než 500. Jedná se o 4 a 6denní pobyty. Ještě tento nebo příští týden půjde na organizační jednotky dopis s nabídkou,“ uvedl s tím, že středisek, kde se malé KOPky uskuteční, je celkem pět (Kostelec u Zlína, Luhačovice, Poděbrady, Mariánské Lázně a Jáchymov). „Kontaktoval jsem jak zástupce Český drah, tak i ČD Cargo, aby si pohlídali zůstatky za nevyčerpané pobyty v době covidu a žádost stejně jako SŽ podali. Po telefonickém jednání s paní Bauerovou bylo usouzeno, že ČD nejsou schopny zůstatky v letošním roce vyčerpat. Z ČD Cargo se nikdo neozval, byť snaha z mé strany byla,“ dodal Petr Toman. Na jednání SR ZPMV byli představeni i noví členové SR za vládu a za zaměstnavatele (proběhly doplňující volby, byl zvolen generálporučík Vlček, generální ředitel HZS).
Petr Toman upozornil zástupce Správy železnic, že je nutné se zabývat zvýšenou prevencí, jelikož dnešní doba přináší zvýšenou psychickou i fyzickou zátěž a kvůli zvýšeným životním nákladům může u zaměstnanců docházet ke stresům. „A hlavně, zdravotní pojišťovny na prevenci vynakládají obrovské prostředky. Prevence je stále levnější než léčba!“ zdůraznil.

O jednání Dozorčí rady (společnosti ČD Cargo) a o dění u ČD Cargo poté informoval Radek Nekola, I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo (podnikatelský plán za rok 2021 byl splněn, Sociální a Rezervní fond byly naplněny). „Aktuálně se potýkáme s obrovskou přesčasovou prací a nedostatkem pracovníků. Komunikujeme se školami, ale demografická křivka se nikterak nelepší, jsme zvědaví, s čím odbor 10 přijde,“ řekl Radek Nekola a dále referoval o návrhu změny katalogu zaměstnání, kterým vzniká nový KZAM Instruktor provozních zaměstnanců, jehož hlavní činností bude příprava a výcvik provozních zaměstnanců u vybraných profesí, zejména posunovač, tranzitér přípravář, vozmistr. „Podobnou funkci máme u strojvedoucích, kde se nám jeví účinnost strojvedoucího-instruktora pozitivně, chtěli bychom tímto navázat i u ostatních provozních zaměstnanců.“
Aktuálně se ČD Cargo potýká s „realizací“ nového předpisu D1 a očekáváním střednědobého plánu Skupiny ČD: „Termín je velice ambiciózní, uvidíme. Trápí nás i nenaplnění slibů vlád ohledně POZE, to jsou peníze, které byly železnici slíbeny, aby byla schopna smysluplné konkurenceschopnosti, ale bohužel, zatím zůstalo u slibů to nám v tuto chvíli významně nabourává plnění schváleného podnikatelského plánu na rok 2022,“ dodal.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic, informoval o jednání odborových centrál se zaměstnavatelem (4. 5.): „…kde jsme odsouhlasili první změnu Rámcových zásad FKSP (navýšení částek na stravu, možnost využívat zvýšené částky na akce) a Centrálních zásad čerpání FKSP na rok 2022. Byli jsme informováni i o návrhu rozpočtu C-FKSP na rok 2022, který bude projednán na jednání 20. 5. 2022,“ uvedl Petr Štěpánek s tím, že řeč byla i na téma digitální zaměstnanecké karty. Petr Štěpánek dále informoval o probíhajících prověrkách BOZP („SŽ pochválila naše oddělení BOZP-Ú za poctivé a svědomité zasílání zpráv z těchto prověrek.“) a o problémech s uprchlíky na hlavním nádraží: „Podle informací z odboru 10 jsme zaměstnali 15 uprchlíků, kteří našli uplatnění u SŽ,“ dodal a svoji pasáž zakončil informací o společném výjezdním zasedání podnikových výborů OSŽ a OZŽ v Kutné Hoře, za účasti zástupců vedení obou společností.

Tomáš Šlachta, samostatný organizační pracovník Nedrážního republikového výboru OSŽ, omluvil Bc. Renatu Douskovou, místopředsedkyni OSŽ a předsedkyni NeRV OSŽ z důvodu účasti na souběžně probíhajícím jednání Dozorčí rady Dopravního zdravotnictví, mimo jiné informoval o převodu části zaměstnanců u společnosti TSS z konta pracovní doby na rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, kde se řeší i otázka přesčasové práce, podal informace z jednání u společnosti OHLA ŽS. „Dne 19.5.2022 proběhne jednání ve společnosti NymWag s personálním ředitelem,“ řekl závěrem.
Karel Šimáček (předseda Výboru OSŽ při AŽD Praha) a Pavel Hronovský (předseda Podnikového výboru OSŽ DPOV) referovali o složitých jednáních ve firmách AŽD Praha (kolektivní vyjednávání), respektive DPOV Nymburk (jednání o dopadech inflace a problémy spojené s plánem přístavby vozidel ČD do oprav v letech 2022/2023).

Martin Malý v závěru bodu Informace ze zásadních jednání zmínil novelizaci důchodového zákona (mimo jiné u zaměstnanců na vybraných rizikových pracovištích upravuje za stanovených podmínek možnost odcházet dříve do důchodu bez jeho krácení) s tím, že z pohledu OSŽ je novela ve věci stanovení rozsahu zaměstnanců, kteří by tuto možnost měli dostat, nevyhovující. „Proto jsme do připomínkového řízení šli s tím, že by tam kromě zaměstnanců zařazených do 4. kategorie rizika a zdravotních záchranářů (návrh MPSV) měli být zařazeni i zaměstnanci na pracovištích ve třetí kategorie rizika, kteří musí splňovat přísné zdravotní požadavky dle vyhlášky MD 101/1995 Sb., ale předpokládám, že kolem toho bude jistě široká diskuse. Návrh MPSV je minimalistický, náš protinávrh je o tisících zaměstnanců. Obecně jako vhodnější řešení dlouhodobě preferujeme navýšení příspěvku na penzijní připojištění, pokud však MPSV tuto problematiku otevřelo, jdeme do toho s tímto názorem,“ uzavřel.

V další části JUDr. Petr Večeř, vedoucí SPO OSŽ-Ú, předložil dva materiály: Přehled o zaměstnanosti a mzdovém vývoji za rok 2021 v zaměstnavatelských subjektech, kde působí odborové organizace OSŽ (porovnání/hodnocení let 2020/2021) a Mzdy a odměňování u zaměstnavatelských subjektů, kde OSŽ uzavřelo PKS. Dále bylo na programu Plnění rozpočtu OSŽ 1-3/2022 (předložil Mgr. Malý), Zpráva o poskytování právní pomoci v rámci OSŽ za rok 2021 (JUDr. Večeř), Přehled o stavu členské základny OSŽ k 1. 2. 2022 (předkladatelka PhDr. H. Svobodová) a Informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2021 (JUDr. Kožmín)

V rámci bodu Organizační záležitosti byl představen dosavadní postup realizace investiční akce – apartmánové jednotky Ostrý (rekonstrukce hotelu Ostrý), který odprezentoval Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku s žádostí o navýšení finančních prostředků na rozšíření a vylepšení záměru rekonstrukce hotelových pokojů na apartmánové jednotky (schváleno). Dále byly schváleny dvě žádosti ZO OSŽ o souhlas s prodejem nemovitého majetku.

Martin Malý v závěru jednání upozornil na inzerát zveřejněný na webových stránkách OSŽ a upřesnil, že ústředí OSŽ hledá účetní jako náhradu za kolegyni, která odchází do důchodu.

Informací Revizní komise OSŽ a bodem Různé bylo jednání ukončeno.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 194 hostů a žádný gestor