První letošní zasedání PV OSŽ Správy železnic 26. 1. 2023 v domě Bohemika zahájil a řídil jeho předseda Petr Štěpánek. Program otevřel kontrolou úkolů z minulých jednání. V části věnované důležitým jednáním v minulých dnech informoval o jednání Ústředí a schválené podobě Evidenčních návratových listů, které doznají drobných změn. Rovněž se zmínil o práci komise, která se zabývá požadavkem na jakousi renesanci, omlazení a pomoc základním organizacím. Toto téma je dost těžce uchopitelné, protože každá ZO má svou právní subjektivitu a specifické potřeby. Zazněla i výzva do regionů, aby funkcionáři specifikovali své představy o pomoci a informacích, které by od vyšších volených orgánů a funkcionářů mohli dostávat.

V další části vystoupil náměstek GŘ pro řízení provozu Mgr. Jaroslav Flegl. V úvodu se věnoval aktuální problematice řízení provozu. Konstatoval, že díky velmi rozsáhlé a náročné výlukové činnosti byl jízdní řád plněn jen na 86,82 %. V roce 2022 neklesl ani počet projetých návěstidel, naopak stoupl o 2 případy. Správa železnic se domnívá, že zvláště tam, kde dochází k opakovaným projetím, by mohlo pomoci osazení návěstních opakovačů. Na tuto variantu je firma připravena jak legislativně, tak technicky. Rovněž stav mimořádných událostí střetnutí se silničními vozidly nebo chodci má neklesající tendenci. Ve zkušebním provozu je u OŘ Plzeň doplnění grafiky pro větší přehlednost u centrálních rozkazů. Finišuje i příprava přenosu těchto dat přímo na stanoviště strojvedoucího. Tam samozřejmě bude záležet i na ochotě jednotlivých dopravců, zda budou chtít tuto novinku akceptovat. Ve finální podobě by měl mít každý výpravčí v aplikaci k dispozici text rozkazu, kterým je konkrétní vlak zpraven. Pokračuje i přechod na systém ETCS s proškolením. Doplnil i rámcovou informaci o plánované organizační změně schválené Správní radou SŽ v oblasti řízení provozu, a to k datu 1. 4. 2023. Doplnil, že vše bude s odborovými partnery řádně projednáno.
Dále pokračovalo jednání dotazy na Mgr. Flegla týkající se centrálních rozkazů, komunikace mezi SŽ a DI při řešení mimořádných událostí, vysvětlení zodpovědnosti při zpravování CR (na toto téma je připravováno on-line školení). Na dotaz, zda je známo jméno zástupce zaměstnavatele v komisi pro řešení problematiky střežení pracoviště, odpověděl Mgr. Flegl, že dosud ne. Dále vysvětlil téma obsluhy plošin pro imobilní cestující. Na konec vystoupení Mgr. Flegla tajemník M. Maincl dodal, že pokud došlo u projetých návěstidel k nárůstu případů tak nám opravdu nepomáhá ani doba odpočinku mezi směnami prodloužená na 7 hodin.
Poté vystoupil personální ředitel Ing. Pavel Koucký s informací, že proběhlo měření námahy při obsluze plošin s výsledkem, že toto zařízení mohou obsluhovat jak muži, tak ženy. K obsluze plošin doplnil i informaci o instruktážním videu, které by mělo být součástí školení obsluhy. Dále se věnoval pravidelné personální a mzdové agendě. Informoval i o úrovni mezd v loňském roce a důvodech potřeby 1. změny PKS 2023, KOP – poskytovatel a vysoutěžené destinace by měly být známy a zveřejněny po 27. lednu. Ing. Hana Kohoutová podrobně popsala, že i v roce 2022, došlo i přes snahu zaměstnavatele problém maximálně eliminovat, ještě k 755 případům přečerpání dovolené. Ivana Vránová doplnila informace zaměstnavatele o schválenou změnu v Rámcových zásadách FKSP a C-FKSP.
V části věnované organizačním záležitostem Petr Štěpánek přítomné seznámil se složením nově vzniklého výboru při CSS a možném řešení zastupování u CTD po organizační změně. Na přelom května a června je plánovaný 20. ročník kopané OJ o Pohár generálního ředitele SŽ.
Informací o letošních volbách do dozorčích rad ČD a ČD Cargo doplnil M. Maincl, který požádal naše zástupce v multifunkčních organizacích o podporu kandidátů OSŽ. Do DR ČD kandidují Štěpán Lev a Věra Nečasová, do DR ČD Cargo Bc. Marta Urbancová a Petr Doležal. Na těchto návrzích se shodly jejich PV. Nejen tento bod a představení kandidátů do DR by měl být na programu plánovaného společného jednání tří podnikových výborů (ČD, ČD Cargo a SŽ) v březnu v Kořenově.
Informací o možnosti nových střihů košil a plánovaném jednání komise pro OOPP a výstrojní součástky 8. 2. 2023 doplnil Miloš Paleček. Další jednání PV je plánováno na 23. 2. 2023.
Za PV OSŽ Správy železnic Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl
 

Právě přítomno: 510 hostů a žádný gestor