Jednání Ústředí OSŽ, konající se 25. ledna, zahájil jako již tradičně předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V rámci kontroly plnění úkolů mimo jiné informoval, že po dosažení dohody odborových organizací, Ministerstva dopravy a Českých drah z podzimu minulého roku o pravidlech automatické meziroční úpravy prolongačních poplatků k režijkám pro budoucí období nyní lze na základě konzultací s MD očekávat další jednání v otázce systémového řešení jízdních výhod až v roce 2024 s tím, že problematika by měla být dořešena do konce rou 2025. MD se v tomto ohledu řídí termínem, který pro dořešení problematiky jízdních výhod schválila Vláda ČR v materiálu Koncepce veřejné dopravy do doku 2025.

Dále již dostali slovo místopředsedové, kteří přednesli doplňující informace z jednání podnikových výborů.

První dostal slovo předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev. Ten zmínil, že výběrové řízení na ředitele OCÚ Střed a Východ není stále uzavřeno. Centrální akce BOZP jsou schválené s vyšším rozpočtem, než byl původní plán a důraz je kladen především na odpočinkové místnosti a nocležny pro strojvedoucí a vlakové čety.

Následně vystoupil první místopředseda OSŽ a předseda PV ČD Cargo, a.s., Radek Nekola s informací, že je čeká vyhodnocení náboru nových zaměstnanců, které zpracovali vedoucí provozních jednotek. Radek Nekola má z konceptu dobrý pocit, protože je vidět, že se ubírá správným směrem a začíná přinášet ovoce.

Poté se slova ujal místopředseda OSŽ Petr Štěpánek. Informoval o zmírnění podmínek na dosažení bonusové čipové karty, kterou zaměstnanec získá již po absolvování zkušební doby.

Důležitou informací bylo, že stát reaguje na inflaci navýšením minimální mzdy a cestovních náhrad, což bylo zakomponováno do kolektivních smluv, to rovněž potvrdili také předsedové PV ČD Štěpán Lev a PV ČD Cargo Radek Nekola.

Místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková za nedrážní organizace OSŽ přednesla novinku z Dopravního zdravotnictví, a.s., kdy jako bonus byla zaměstnancům nad rámec platné kolektivní smlouvy poskytnuta čipová platební karta v celkové hodnotě 5 000Kč, a je prioritně určena na volnočasové aktivity.

Také se zmínila o chystajících volbách do závodního výboru OSŽ společnosti JLV a s nimi i podepsání kolektivní smlouvy na rok 2023, o spokojených zaměstnancích s PKS ve Střední technické a obchodní škole v Olomouci, kde došlo k navýšení mezd a společnosti CZ LOKO, kde dojde k úpravě benefitů a stravného. Závěrem informoval o kolektivní smlouvě ve společnosti Trilex, kde se podařilo pro zaměstnance vyjednat výrazné navýšení mezd a benefitů.

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) obeznámil členy Ústředí, že se chystá jednání s personálním ředitelem ze Správy železnic Ing. Pavlem Kouckým ohledně spolupráce pojišťovnou 211. Pokud se jednání ukáže přínosné pro zaměstnance SŽ, pokračovalo by se na rozšíření i u ČD a ČD Cargo.

Pro zájemce přejít ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra je prostor do 31. března tohoto roku.

Následoval příspěvek předsedy OSŽ z jednání Tripartity. Informoval například o projednávání konceptu exportní strategie ČR. Podpora exportu by se do budoucna měla zaměřit především na možnosti posílení exportu do zemí mimo EU, například do Asie, arabských zemí nebo USA, jelikož v současné době více cca 80 % exportu českých firem směřuje právě do zemí EU a takovéto výrazné zaměření na jednu hospodářskou oblast je samozřejmě ze strategického pohledu rizikové. Z projednávání mimo jiné vyplynulo, že se nepůjde cestou pevného stanovení oborů, které budou podporovány, ale spíše bude vybudován systém, který bude podporovat rozvoj nadějně se vyvíjejících nebo nově vznikajících podnikatelských aktivit a to nabídkou využití kontaktů zahraničních zastoupení příslušných agentur, pořádáním veletrhů, úvěrovou podporou, pomocí při zajišťování patentové ochrany apod.

Dále informoval o projednávání konceptu partnerského modelu řízení systému celoživotního vzdělávání. Tento koncept byl na jednání předložen jako společný návrh zaměstnavatelských svazů a Hospodářské komory s podporou odborů a jeho cílem je vybudovat ve spolupráci veřejné správy, zaměstnavatelů a odborů systém celoživotního vzdělávání především v oblasti technických profesí, který by byl schopen vychovávat technické odborníky, kterých je v našem průmyslu výrazný nedostatek, což v posledních letech už citelně limituje další rozvoj jinak třeba velmi úspěšných podniků. Jako velmi důležitá byla přitom zdůrazněna zejména potřeba hledání způsobů zvýšení společenské prestiže manuálních technických profesí za účelem zvýšení zájmu mladých lidí o vzdělávání v těchto oborech. Tento záměr získal také jednoznačnou podporu odborů, a to na rozdíl od požadavku podnikatelských svazů na řešení problému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců zvýšení kvót pro uplatnění zaměstnanců ze zemí mimo EU.

Dále se Tripartita zabývala projednání novely zákoníku práce, která především dokončuje transpozici evropských směrnic ve směru posílení ochrany zaměstnanců při výkonu práce na základě dohod mimo pracovní poměr.  Nové by takto měla být zakotvena například i u dohod o provedení práce povinnost zaměstnavatele rozvrhovat předem pracovní dobu a poskytovat dovolenou. Vedle těchto transpozičních úprav by v rámci této novelizace nově měla být v zákoníku práce také zapracovaná i pravidla pro práci na dálku (Home office), nebo úprava elektronické komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V rámci proběhlého připomínkového řízení byla akceptována připomínka OSŽ, kdy jsme navrhovali u Home office vypustit ustanovení o nemožnosti poskytování příplatků za práci přesčas nebo o svátcích. Nyní jde návrh novelizace ZP do parlamentu s tím, že nabytí účinnosti změn se předpokládá již v průběhu letošního roku (k prvnímu dni druhého měsíce po vyhlášení zákona) s výjimkou ustanovení o dovolené u DPP, které by mělo nabýt účinnosti až od 1. ledna 2024.

Mezi příspěvky jednání, také zaznělo sdělení o odstoupení člena OSŽ Ústředí a předsedy PV DPOV a předsedy ZO OSŽ DPOV Nymburk Pavla Hronovského, který na vlastní žádost končí ve společnosti DPOV. Na jeho pozici je již nový kandidát René Vrána, předseda ZO OSŽ DPOV Přerov.

Nejrozsáhlejším tématem jednání byly výsledky zpracované pracovní skupinou složenou z členů Ústředí. Ta přinesla 28 vybraných podnětů, které předložila Ústředí pro další rozpracování a postupnou realizaci.  Jedná se o kroky, které by měli zefektivnit spolupráci mezi základními organizacemi a ústředím, podpořit členy OSŽ, a také rozšířit tyto řady o nové a zároveň mladé členy, kterých je stále nedostatek. Mezi návrhy patří například vymyšlení poutavého motta, náborového videa, uspořádání setkání předsedů v oblasti kraje, kde by se zaměřilo na pomoc, kterou odbory členům nabízejí, a to čerpáním z Podpůrného fondu OSŽ, či možnosti právního poradenství a zastupování, nabídka reklamních předmětů s logem OSŽ, dále bonusy v podobě slev například na vstupenky, možnost dalšího vzdělávání pro „mladší“ funkcionáře, a tím je připravit na „kariérní růst v OSŽ“ nebo možnost pro přihlášení se k individuálnímu členství, pro členy, kteří nechtějí být registrování pod konkrétní základní organizací. Komise také řešila i pomoc stávajícím základním organizacím a zaměření na odhalení problematických ZO, kde mají funkcionáři problémy s plněním potřebných administrativních a informačních povinností.

Závěrem informovala předsedkyně revizní komise Barunka Balážová o proběhlé kontrole v domě Bohemika, kde předmětem byla správnost vedení pokladny a vydané a přijaté faktury. Aktuálně se řeší hospodaření u základen, které končí svoji činnost. A začátkem května letošního roku je čeká opětovné pracovní setkání se slovenskými kolegy.

 

Daniela Houdková

Milan Sedlák

Foto: Daniela Houdková

 

 

 
 

Právě přítomno: 206 hostů a žádný gestor