Únorové jednání představenstva (7. 2. 2023) zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů. Mezi nimi byla informace o projektu webové aplikace pro organizaci železničního sportu RailSport, kterou přednesl Ing. Ondřej Šmehlík. Spuštění do provozu je již na spadnutí. Testovací provoz bude zahájen v březnu letošního roku.

V květnu bude aplikace oficiálně spuštěna, ale poběží ještě duplicitně se stávajícím systémem organizace sportu a v září se potom přejde zcela na tento nový systém. Ondřej Šmehlík také přednesl pozitivní zprávu ohledně zájmu členů OSŽ o rekreační pobyty členské rekreace na základě inzertních letáků. Na tom se také významně podílel čtrnáctideník Obzor.

Následovaly informace ze zásadních jednání. Místopředseda OSŽ a zároveň předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev informoval o probíhajících jednání se zaměstnavatelem a odborovými centrálami, ohledně navýšení stravného a stravenek (další jednání proběhne 23. února). Tajemník PV OSŽ při ČD, a.s., Antonín Leitgeb podal stručné informace z jednání dozorčí rady, tématem byla obnova lokomotiv 754 a jejich provozní vytížení. Další zasedání dozorčí rady proběhne 16. února. Dceřiná společnost ČD Telematika čeká na notifikace z Bruselu, aby se nadále mohlo jednat o částečném odprodeji. Zástupci OSŽ se dne 6. 2. zúčastnili společného jednání s ministrem dopravy a diskutovali o zásadních otázkách a dalším směřování společnosti České dráhy.

První místopředseda OSŽ Radek Nekola, také informoval o prvním zasedání dozorčí rady v letošním roce. To proběhlo 26. ledna a projednával se v něm hospodářský výsledek z minulého roku a rizikovost podnikání na železnici v letošním roce, kdy je ekonomika značně nečitelná. „První kvartál považujeme za zahřívací kolo a pak se teprve ukáže s čím můžeme počítat v dalším období,“ zhodnotil situaci předseda PV ČD Cargo. 

Na jednání odborových centrál a vedení společnosti, které se konalo 31.1 byla na programu mimo jiné hodnota stravného a stravenek, kde OC navrhovaly její navýšení. Dne 15. února proběhne jednání ohledně interních norem, které souvisejí s provozování drážní dopravy a s certifikací SSC. 

Dále následovaly stručné informace od místopředsedy OSŽ a předsedy PV Správy železnic Petra Štěpánka, podle kterých zatím k novým jednáním se zaměstnavatelem nedošlo. Aktuálně se zpracovává seznam pracovišť, tam kde je zavedeno střežení pracoviště, a ten bude k dispozici 16. února, kdy proběhne jednání odborových centrál. Co se týká ozdravných pobytů, zatím nejsou známy lokality, kam budou zaměstnanci jezdit.

Slova se poté ujala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková, která informovala o nelehké situaci ve společnosti ŽPSV Doloplazy, kde došlo k propouštění prvních zaměstnanců, neboť odbyt pražců je začátkem roku nižší. Kolektivní smlouva je již podepsána stejně jako ve společnosti JLV. Dále zběžně informovala o hybridním meetingu ETF, který proběhl začátkem února a hlavním tématem sociálního dialogu byl přechod provozu autobusů z nafty na elektřinu. Taková změna je finančně velmi nákladná, neboť je potřeba upravit legislativu, vystavět odpovídající depa a počítat s pořizovacími náklady na nové autobusy. Tato liberalizace trhu bude mít rovněž dopad do pracovních podmínek zaměstnanců MHD a pozemní dopravy.

Následovaly informace od předsedy OSŽ Martina Malého, které se vrátil k jednání odborových centrál působících na ČD s vedením ČD a ministrem dopravy Martinem Kupkou dne 6. února. Kromě diskuse k problematice fungování ČD a celého trhu osobní železniční dopravy v ČR zde padly např. také informace o jednání s kraji o záměru MD rozšířit možnost použití systému jízdného OneTicket ze železnice také na další oblasti veřejné dopravy. K návrhu OSŽ , aby se zástupci MD při těchto jednáních s kraji pokusili také nějakým způsobem koordinovat či sjednocovat aktivity krajů při vytváření jejich vlastních systémů krajského zaměstnaneckého jízdného (např. kraje Jihomoravský, Plzeňský nebo Ústecký) se MD postavil odmítavě s tím, že k tomu MD nemá potřebné pravomoci. K problematice možností podpory přechodu silniční nákladní dopravy na železnici ministr dopravy uvedl, že v tomto směru bude podporovat zejména vytváření multimodálních dopravních habů a výstavbu vysokorychlostní železnice, která by  měla v budoucnu přebrat významnou část frekvence osobní dopravy a tím uvolnit kapacitu stávající železniční sítě pro větší rozsah nákladní železniční dopravy.

Zástupci OSŽ také informovali ministra dopravy, že v rámci probíhajících příprav  důchodové reformy, které v současné době mediálně prezentuje zejména místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Jurečka,  bude OSŽ navrhovat rozšíření možnosti dřívějšího odchodu do starobního důchodu bez sankcí, obdobně jako je to od  letošního roku možné u zdravotních  záchranářů a podnikových hasiči, případně jiným vhodným způsobem, také pro další náročné profese na železnici s vysokou zátěží organismu. Současně zástupci OSŽ požádali ministra dopravy o podporu těchto návrhů ve prospěch železničářů při projednávání důchodové problematiky na úrovni vlády ČR.

Rozsáhlé informace přinesla na jednání Představenstva OSŽ z oblasti zahraniční činnosti viceprezidentka Železniční sekce ETF PhDr. Helena Svobodová. Ta představila průběh on-line společného jednání řídících výborů pozemní sekce (železniční doprava, silniční doprava a MHD) v Bruselu, který proběhl 25. ledna tohoto roku.

Hlavním bodem jednání byla prezentace projektu „Posilování schopností organizací zaměstnanců řešit sociální problémy v pozemní dopravě v Evropě“. ETF zastává názor, že se v důsledku liberalizace se zhoršily pracovní podmínky na železnici. Cílem projektu je zjistit, s jakými problémy se odobrové organizace potýkají a pomoci jim (poskytnout doporučení) při řešení nedostatků a dopadů liberalizace zejména u soukromých dopravců. Výzkum bude probíhat ve vybraných 9 zemích EU, mezi něž patří i Česko. Výzkumem v železniční sekci byla pověřena německá konzultační společnost wmp consult, která nyní připravuje dotazníky a podklady pro cílené rozhovory se zástupci odborových organizací. Během roku se uskuteční dva workshopy, na kterých budou členové řídícího výboru Železniční sekce ETF průběžně vyhodnocovat výsledky, výsledná studie bude prezentována na závěrečné konferenci v lednu 2024.

Dalším tématem jednání byla dostupná veřejná doprava v Evropě pro všechny kategorie obyvatel. Důvodem je zhoršující se ekonomická situace obyvatelstva v důsledku energetické krize v Evropě.

Helena Svobodová byla zvolena do funkce viceprezidentky Železniční sekce ETF 8. prosince 2021 jako zástupkyně regionu zemí střední a východní Evropy. OSŽ zvolením PhDr. Svobodové do vedení ETF potvrdilo svou pozici v evropských strukturách a dlouholetou aktivní mezinárodní činnosti v regionu. Také je posílena spolupráce s Mezinárodní konfederací odborových svazů železničářů zemí SNS.

OSŽ nyní patří mezi sedm evropských leaderů železničních odborových svazů společně se Švýcarskem, Norskem, Německem, Francií, Itálií a Rakouskem a má možnost se významným způsobem podílet na fungování železniční sekce včetně poradních skupin (strojvedoucí, vlakové čety a opravárenství). Z titulu funkce členky Řídícího výboru Železniční sekce ETF se PhDr. Svobodová zároveň stala členkou Řídícího výboru Železniční sekce ITF (výbor sestává z 32 členů z Evropy, Afriky, Asie a Pacifiku, Latinské Ameriky a Severní Ameriky).

Mezi hlavní aktivity, kterých se OSŽ standardně účastní, jsou například zasedání Železniční sekce ETF, společné zasedání Řídících výborů pozemní sekce ETF, zasedání Sociálního dialogu, výkonného výboru ETF nebo poradní skupiny pro opravárenství, strojvedoucí a pro doprovodný vlakový personál.

Posledním tématem jednání, o kterém jsme podrobněji psali na webových stránkách OSŽ, a také vychází v tištěném Obzoru číslo 3, je pozitivní zhodnocení sportovní akce v běžeckém lyžování, která se konala na konci ledna ve Vrchlabí. První místopředseda Radek Nekola chválil organizaci, ocenil, že tam závodili železničáři, kterým šlo především o účast, které se zhostili s opravdovou chutí a radostí. Technické zázemí, reprezentace i průběh akce byli velice nadstandardní.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 207 hostů a žádný gestor