Hosty jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., které se konalo 8. února v sídle OSŽ v Praze, byli zástupci personálního oddělení GŘ ČD a spolu s nimi i náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Jiří Ješeta (na úvodním snímku uprostřed). Ten podal členům PV informace o situaci, týkající se aktuálního stavu v osobní dopravě, kde je podle jeho slov nejsložitější situace v oblasti zaměstnanosti, která se odráží i ve zpomalení údržby osobních vozů. V současné době totiž Českým drahám chybí stovky zaměstnanců např. opraváři kolejových vozidel, posunovači, elektromechanici, vlakové čety, strojvedoucí a jiné.

Vedoucí oddělení náboru a rozvoje zaměstnanců Mgr. Petr Valenta informoval o novém přístupu vedení Českých drah k řešení problematiky náboru nových zaměstnanců, kde u určených profesí bude namísto původních psychotestů probíhat testování uchazečů formou vytvoření jejich osobnostního profilu. Doposud zájemci o zaměstnání na železnici absolvovali celodenní psychologické vyšetření, které se nyní změní a bude se využívat elektronický dotazník v časové náročnosti cca 60 minut. Tato změna se bude týkat především zájemců o profese osobní pokladní, vlakvedoucí a posunovač. V měsíci březnu se očekávají první výsledky tohoto způsobu výběru. „Konečným cílem je udržení zaměstnanců v podniku a snížení fluktuace. "Hodnocení bude prováděno formou vyplnění příslušných dotazníků, doplněné ústním pohovorem,“ vysvětlil Valenta. Dále zodpověděl spolu se svými kolegyněmi Ing. Lucií Bauerovou a Bc. Zuzanou Vallovou množství dotazů, které se týkaly problematiky nedostatku klíčových provozních pracovníků. Jak zaznělo v diskusi k tomuto tématu, v průběhu zácviku nových zaměstnanců je nezbytné, aby se jim věnoval zkušený pracovník (mentor), který by jim měl vysvětlit také veškerá úskalí provozní práce.
Petr Valenta připomněl také zájem podniku České dráhy spolupracovat se školami při zavádění odborných stáží a stipendijních programů. Podle jeho slov se připravuje i znovuvytvoření učebního oboru „železničář“, problémem je zatím nedostatek vhodných pedagogů na školách.
Po odchodu hostů pokračovalo jednání informacemi ze zásadních jednání. Předseda PV Štěpán Lev zmínil průběh lednových školení ke kolektivní smlouvě na rok 2023. Informoval také o společném jednání odborových centrál působících na železnici s ministrem dopravy Mgr. Martinem Kupkou, které se konalo 6. února 2023 v budově ministerstva dopravy. Zde se mimo jiné hovořilo o výběrových řízeních na železnici, prodeji pozemků pod kolejemi, průběhu příprav stavby vysokorychlostních tratí, či rozšíření státního jednotného tarifu o další dopravce.
Tajemník PV Antonín Leitgeb informoval členy PV, že na dalším jednání Dozorčí rady ČD, bude projednáván podnikatelský plán ČD pro rok 2023. Podnikový výbor se dále zabýval schválením nového člena do Ústředí OSŽ z důvodu rezignace zástupce DPOV Pavla Hronovského. Podnikový výbor DPOV delegoval za člena Ústředí OSŽ Reného Vránu ze ZO OSŽ PSO Přerov, který byl následně PV OSŽ při ČD, a. s., jednomyslně přijat.
Poslední bod jednání patřil informacím o připravovaném společném jednání všech tří Podnikových výborů OSŽ (Českých drah, ČD Cargo a Správy železnic), které se uskuteční ve dnech 22. – 24. března na Lesní chatě v Kořenově. Koncem měsíce dubna proběhne tradiční společné setkání se slovenskými kolegy z Podnikového výboru OZZ ZSSK. 

Na závěr požádal Štěpán Lev všechny přítomné, aby prověřili problémy, které v současné době vznikly z důvodu distribuce čtrnáctideníku Obzor. „Setkáváme se s problematikou nedoručení všech objednaných (přitom zaplacených) výtisku anebo Obzor není vůbec doručen,“ konstatoval Lev.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 213 hostů a žádný gestor