Dne 10. 5. 2023 zasedal Podnikový výbor ČD Cargo v sídle OSŽ, tentokrát bez zástupců zaměstnavatele. Jednání řídil předseda PV Radek Nekola a zaznělo zde plno důležitých témat, která se dotýkají všech našich zaměstnanců a členů. Hlavními body programu byly navrhované změny důchodové reformy, volby z řad zaměstnanců do dozorčí rady a stav členské základny.

Důchodová reforma byla jedním z nejvíce diskutovaných témat. Odbory mají za cíl hájit práva a zájmy svých členů, a proto byly navrhované změny pečlivě posuzovány. Především hranice odchodu do důchodu, výše důchodu, délka doby pojištění a metodika určení nejvíce zatížených profesí v ČDC. Kategorizace prací se obvykle provádí podle jejich náročnosti, zodpovědnosti a pracovního prostředí. Všechny tyto vlivy mají zásadní dopad na zdraví zaměstnanců. Budeme proto prosazovat, aby co nejvíce lidí mohlo odcházet do předčasného důchodu bez krácení vyplácené výše.

Dalším důležitým bodem byly volby z řad zaměstnanců do dozorčí rady. Dozorčí rada je klíčovým orgánem společnosti, který má za úkol dohlížet na činnost vedení společnosti a chránit zájmy akcionářů. OSŽ má zájem na tom, aby v dozorčí radě byli zástupci všech zaměstnanců, nikoliv jen úzké zájmové skupiny. Prostřednictvím personální ředitelky Mgr. Anety Miklášové již byly odborové centrály informovány, že vedení ČDC nepočítá se změnami ve volebním řádu pro volby do DR, a to zejména vzhledem k tomu, že při posledních volbách byl celkově hladký průběh. Budeme samozřejmě podporovat možnost tzv. „pojízdných volebních uren“, aby mohl odvolit co největší počet našich zaměstnanců, kteří mají vzdálená nástupní místa a místa výkonu práce. Také podporujeme delší období, aby volby byly pro všechny komfortní. Volby do dozorčí rady jsou jedinečnou příležitostí, jak se všichni můžeme aktivně zapojit do rozhodovacích procesů a hájit své zájmy. Nyní čekáme na oficiální zveřejnění volebního řádu a budeme vám postupně představovat kandidáty na členy dozorčí rady, a to nejen v ČD Cargo, ale také v ČD (volby u obou podniků budou probíhat na podzim letošního roku).

Následně byl diskutován stav členské základny. Soustředíme se na to, abychom získávali nové členy a udrželi stávající. Předseda PV prezentoval zpracování přehledu a rozložení poměru členů v ČD Cargo, který má OSŽ zpracován z dostupných dat pomocí „PowerBI“. Prakticky víme, kolik anonymizovaných členů je v jednotlivých JOS a na jednotlivých pracovištích, včetně mzdového zařazení a věkové struktury. Musíme nyní diskutovat možnosti, jak zvýšit účast členů v činnosti organizací a jak zlepšit komunikaci a atraktivitu být v OSŽ. Jedním z největších problémů je pokles členství v odborech všeobecně. To může být způsobeno mnoha faktory, včetně nejistoty v zaměstnání, ztráty důvěry v odbory, nebo snahy zaměstnavatelů oslabit odborové organizace. Dalším problémem je fragmentace odborů, jsou zde organizace, které zastupují jen jednu nebo úzkou skupinu zaměstnanců a nedokáží se spojit a spolupracovat. Což může snížit celkový vliv odborů.

Posledním bodem jednání byla příprava kolektivního vyjednávání pro rok 2024. Tím, že jsme se vrátili k platnosti Podnikové kolektivní smlouvy na kalendářní rok, budeme chtít zahájit kolektivní vyjednávání co nejdříve. Zazněl zde všeobecný souhlas s tím, že je nutné přehodnotit současný stav benefitů, které v PKS ČD Cargo máme. Bohužel, některé benefity pro nové a mladé zaměstnance nejsou zajímavé. Atraktivita zaměstnaneckých benefitů v kolektivní smlouvě je stále důležitějším tématem pro kolektivní vyjednavače. S rozvíjející se ekonomikou a konkurenčním prostředím je stále těžší získat a udržet kvalifikované zaměstnance. Proto se stále více firem zaměřuje na poskytování moderních a přitažlivých benefitů, aby zlepšily svou konkurenceschopnost na trhu práce. Zaměstnanecké benefity jsou součástí celkového balíčku odměn, které ČD Cargo nabízí svým zaměstnancům kromě mzdy. Tyto benefity jsou velmi různorodé a zahrnují například zdravotní pojištění, stravenky, penzijní připojištění, flexibilní pracovní dobu, vzdělávací programy a mnoho dalšího. Změna zaměstnaneckých benefitů v kolektivní smlouvě je nutná, pokud se ČD Cargo chce udržet na trhu práce. V posledních letech se mění nejen preference zaměstnanců, ale také samotná podoba práce a pracovního trhu.

 

Bc. Marta Urbancová

Právě přítomno: 317 hostů a žádný gestor