Na úterý 5. března připadlo jednání Představenstva OSŽ, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po úvodní kontrole úkolů přednesl JUDr. Petr Večeř – vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí – žádosti o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a žádosti o přiznání právní pomoci zastoupením v řízení před soudem, které byly jednomyslně schváleny.

Během jednání bylo dále schváleno čerpání rozpočtu OSŽ za loňský rok a také návrh rozpočtu OSŽ na rok 2024, které budou následně předloženy na příštím Ústředí OSŽ včetně návrhu na příspěvek pro seniory v základních organizacích, které řádně odeslaly nahlášení stavu členů OSŽ do elektronické databáze. Členové Představenstva OSŽ se rozhodli, že tímto krokem podpoří základní organizace a jejich členy z řad seniorů.

Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, v rámci jednání představil návrh drobných oprav stávající terasy na hotelu Ostrý v Železné Rudě.

V průběhu jednání se Představenstvo OSŽ krátce věnovalo také aktuální situaci u slovenských kolegů a vyjádřilo jednohlasně podporu aktivitám OZŽ za zlepšení neuspokojivé situace na slovenské železnici zasláním podpůrného dopisu (OTEVŘÍT).

PhDr. Helena Svobodová, vedoucí KP OSŽ, informovala o chystaných akcích z mezinárodních setkání poradních skupin Železniční sekce ETF pro opravárenství a Železniční sekce ETF pro strojvedoucí, které se plánují na měsíc duben.

Vedoucí MO OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík seznámil přítomné s připravovanými mezinárodními akcemi FISAIC, kterými v nejbližší době jsou – výstava modelové železnice v Bratislavě, filmová škola ve Strečně a kongres železničářů esperantistů ve Francii. Ohledně pořádaných sportovních akcí podle kalendáře USIC bude Česká republika organizovat mezinárodní mistrovství USIC ve futsalu plánované od 22.–26. dubna v Kutné hoře, kterého se zúčastní sedm zemí a Českou republiku zde bude reprezentovat družstvo SŽ, OŘ Ostrava. Důležitou informací bylo, že akce železničního sportu začínají od dubna. Závěrem svého vystoupení ještě představil prezentaci o vývoji a aktuální podobě sportovního portálu Railsport, na kterém se postupně již nějakou dobu pracuje. Na portálu najde každý sportovec pořádané akce, které se chystají nebo již proběhly – včetně možnosti zaregistrovat se jako účastník. Dále práce s portálem zjednoduší činnost i organizátorům, kteří na stránkách najdou všechny potřebné informace o účastnících ve sportovních soutěžích.

V druhé části došlo na informace ze zásadních jednání, kterou řídil první místopředseda OSŽ Radek Nekola, neboť předseda OSŽ Martin Malý s předsedou PV OSŽ při SŽ Petrem Štěpánkem museli odejít na jednání dopravní tripartity.

Jako první dostal slovo předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, který krátce informoval o jednání s odborovými centrálami a vedením společnosti ČD, a.s., týkající se další změny v katalogu prací od 1. dubna 2024, který sjednocuje KZAM vlakového personálu a navyšuje tarifní stupně o třídu výš, kromě zaměstnanců SC a rj, u kterých bude navýšeno osobní ohodnocení. Na jednání dozorčí rady Českých drah, a.s. byl dne 22. února 2024 schválen Podnikatelský plán ČD na rok 2024, který v sobě zahrnuje osobní náklady na navýšení mezd podle sjednané Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2024. Dalším bodem jednání byl Střednědobý plán ČD, a.s., který DR vzala na vědomí. Schválena byla také výstavba haly pro údržbu vozidel v Chebu o rozměrech 165 m a rámcová dohoda na periodické obnovy T2 lokomotiv řady 1216, jednotek 640 a 650.

Za PV OSŽ při ČD Cargo vystoupil předseda PV Radek Nekola s informací, že zástupci odborových centrál obdrželi od zaměstnavatele k připomínkování dva dokumenty, a to „Zásady čerpání sociálního fondu“ a „Směrnici pro organizování a financování sportovní akcí, hrazených z prostředků sociálního fondu“. Dne 19. března proběhne jednání OC a vedení společnosti, kde se oba dokumenty mají odsouhlasit a schválit a následně budou zveřejněny. V běhu jsou také semináře ke kolektivní smlouvě, nyní je čekají lokality Ústí nad Labem, Ostrava, Břeclav a Pardubice .

Dozorčí rada u společnosti ČD Cargo proběhla 29. února, ze které přinesla informace Bc. Marta Urbancová a to, že ČD Cargo Logistics vystoupí z podílu terminálu Mošnov z důvodu, že dochází k velkému poklesu objednávek. Společnost Liberty Ostrava, a.s., se kterou ČD Cargo úzce spolupracuje, přišla s reorganizačním plánem, neboť situace je v této společnosti velmi vážná. Druhou možností je pak insolvenční správce. Marta Urbancová také informovala, že předseda představenstva Ing. Tomáš Tóth jednal s ostatními generálními řediteli všech společností Cargo v Evropě (pod hlavičkou CER) a shodli se, že špatná ekonomická situace je nepříznivá napříč všemi nákladními železničními dopravci.

V těchto dnech probíhá také výběrové řízení na kancelářské prostory (od 1. ledna 2026), neboť na stávajícím místě končí nájemní smlouva.

Za PV OSŽ při SŽ dostal slovo tajemník Miroslav Maincl, který úvodem poděkoval za podporu od ostatních podnikových výborů, neboť se stále nedaří přesvědčit odborovou centrálu ADP k podpisu na čerpání z FKSP, a tak by byla ohrožena například účast sportovců na sportovních akcí z řad členů OSŽ ze Správy železnic. Po dohodě vedení OSŽ se budou sportovních akcí zúčastňovat i zájemci ze Správy železnic, ale pouze členové OSŽ, za které náklady budou uhrazeny. Bohužel ostatní zájemci, tedy nečlenové, budou muset čekat, až dojde k podpisu zásad čerpání FKSP posledním signatářem, tedy ADP.

Naopak příjemnou zprávou je, že již první zaměstnanci odjeli na kondiční ozdravné pobyty. Další pozitivní zprávou je, že při porovnání mezd za leden 2023 a 2024 došlo u Správy železnic k poklesu přesčasové práce v průměru o deset procent.

Na posledním podnikovém výboru byl projeven velký zájem o informace ohledně důchodové reformy a předčasného odchodu do důchodu. Na další jednání bude přizván Vladislav Vokoun, aby členům PV novinky z této oblasti blíže vysvětlil a zodpověděl případné dotazy.

Předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková závěrem jednání připojila informace o probíhající rekonstrukci pražské nemocnice Italská. U Dopravního zdravotnictví stále probíhají Aktivy ke kolektivní smlouvě.

Poté ještě informovala o stavu u společnosti Skanska, kde na rozdíl od OHLA ŽS, a.s. není nasmlouvaný dostatek větších zakázek.

Majitelé ze společnosti Wagon Lostr se stále ještě i po opakované urgenci ze strany OSŽ nevyjádřili k návrhu podnikové kolektivní smlouvy předložené odbory. Podpis zaměstnavatele na tomto materiálu stále chybí.

_ _ _

Podle následné informace od předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého pro redakci Obzoru se na jednání dopravní tripartity, kromě řady jiných bodů, řešila například problematika navázanosti výše mezd řidičů příměstské autobusové dopravy v některých krajích na 5. stupeň tzv. zaručené mzdy, který pro rok 2024 nebyl bohužel valorizován. Z diskuse představitelů MD, odborů, dopravců a přizvaných zástupců krajů vzešel návrh možného řešení, který bude dále diskutován na dalším připravovaném jednání na MPSV k této problematice. Dalším zajímavým bodem jednání byl například rozpočtový výhled SFDI na roky 2025 a 2026, kdy jako důležitou pozitivní informaci lze vnímat skutečnost, že plánované částky v kapitole SFDI na opravy, údržbu a provoz pro Správu železnic na toto období zohledňují očekávaný inflační vývoj.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 305 hostů a žádný gestor