Jednání ze dne 7. března zahájila tajemnice Bc. Marta Urbancová informacemi o průběžných krocích na základě otevřeného dopisu zaměstnanců SOKV. Poté předala slovo předsedovi PV Radku Nekolovi, který podal informace načerpané na jednání Představenstva OSŽ ze dne 5. března (OTEVŘÍT). Přítomné seznámil především s podporou kolegů ze Správy Železnic, kteří nepodléhají tlaku odborové centrály ADP, jež stále nepodepsala čerpání z FKSP. I přes tuto překážku se budou moci členové OSŽ ze SŽ účastnit veškerých pořádaných sportovních akcí. Dále také informoval o rozpočtu a jeho následném předložení na příštím jednání Ústředí ke schválení včetně příspěvku pro seniory v základních organizacích. Co se týká zřízeného sportovního portálu Rail sport, uvedl Radek Nekola, že ho již mohou plně využívat jak účastníci, tak i organizátoři sportovních akcí. Důležitou závěrečnou informací pro přítomné je obdržení dvou dokumentů od zaměstnavatele určené k připomínkování, a to „Zásady čerpání sociálního fondu“ a „Směrnice pro organizování a financování sportovní akcí, hrazených z prostředků sociálního fondu“. Dne 19. března proběhne jednání OC a vedení společnosti, kde se oba dokumenty mají odsouhlasit a schválit a následně budou zveřejněny.

V průběhu jednání se připojili zástupci zaměstnavatele v čele s předsedou představenstva Ing. Tomášem Tóthem. Tradičně to byla personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová a vedoucí mzdového a personálního oddělení Mgr. Pavla Kreischová.  

Ing. Tomáš Tóth ve svém vystoupení nejdříve hodnotil hospodářský výsledek za rok 2023 na tuzemském trhu jako uspokojivý, a to navzdory všem inflačním tlakům, vysokým cenám energií i růstu cen cizích zdrojů nutných pro investice ČD Cargo. Pozitivně vozbu v ČR ovlivnila i zahraniční expanze společnosti, kdy velká část vlaků ČD Cargo v ČR byla součástí mezinárodní přepravy jako celku. Zhodnotil, že v loňském roce opět rostly nejvíce odštěpné závody a dceřiné společnosti ČD Cargo a podotkl, že za celkovými velmi dobrými výsledky skupiny ČD Cargo stojí především podnikání na trzích v Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku a Maďarsku.

Poté pokračoval informacemi z aktuálního tuzemského dění, které negativně dopadá na hospodaření společnosti a průběžné ovlivňuje ekonomické výsledky měsíce ledna či února. Jedná se o výpadky přepravního objemu, který ČD Cargo neztrácí kvůli konkurenci na trhu železniční nákladní dopravy, ale kvůli tomu že tyto objemy nejsou, již neexistují.

Jsou to jak dlouhodobé, tak krátkodobé výpadky. Z těch dlouhodobých, cílově nenahraditelných, jmenoval přepravu fosilních paliv do elektráren a tepláren. Ta v meziročním porovnání zaostává nejvíce, nelze očekávat že by se situace měla lepšit. Odklon od fosilních paliv v tomto odvětví demonstroval na statistikách, kdy v roce 2022 ČD Cargo na tuzemském trhu přepravilo 12 mil. tun energetického uhlí, v loňském roce osm, a letos se zatím odhady pohybují mezi pěti až šesti miliony tun. Odklon od tohoto typu palivu především díky cenám silové složky elektrické energie a ceně emisních povolenek značně akceleruje. Z pohledu krátkodobých nebo střednědobých výpadků hovořil o problémech v metalurgii a konci kůrovcové kalamity. V obou případech velmi silné objemové základně pro nákladního dopravce. Vedle tradičně silných přeprav Třineckých železáren a skvělé spolupráci obou společností poukázal na problém společnosti Liberty Ostrava, která od počátku roku nevyrábí. Problémy doprovázely společnost již v loňském roce, aktuálně je v ochranném moratoriu před věřiteli a dle dostupných mediálních informací bude v nejbližších dnech věřitelům představen plán, jak huť zachránit. Ujistil, že i v případě změny vlastníka huti, vedení společnosti dělá maximum proto, aby zůstala hlavním dopravcem pro návoz surovin a vývoz hotových produktů. Připomněl, že v časech konjunktury huti byl objem přeprav kolem 4,5 mil. tun. Z pozitivních oblastí zmínil, že výpadky v přepravách hnědého uhlí a metalurgických surovin a produktů, se daří nahradit přibližně jednou třetinou, a to díky růstu přeprav v jiných komoditách. Jmenoval obilí, pohonné hmoty, oblast automotive a optimistou je i v kombinované dopravě, která je však nyní opět negativně ovlivněna situací v Rudém moři. Meziročně větší objem přeprav je v prvních dvou měsících opět na trzích v Rakousku a Německu.

Informoval, že vedení společnosti ČD Cargo musí reagovat na vývoj průmyslu a energetiky v České republice, resp. snížení požadavků na dopravní služby a soustředí se nyní na analýzu svých fixních nákladů. Hovořil o přístupu k nákladním vozům a lokomotivám, o jejich obnově, případně uplatnění uvnitř Skupiny ČD Cargo a u nejstarších vozidel i o šrotaci. V případě lidských zdrojů ujistil, že je nyní primárně řešena nadkapacita v oblastech, kde chybí dopravní výkony. V regionech, jako je Ostravsko, oblast hnědouhelné pánve, či Pardubicko, kde lokálně zaměstnanci nemají práci dochází k jejich postupnému přesměrování do oblastí, kde např. není naplněna systemizace. Jako příklad uvedl redislokaci zaměstnanců z Ostravy Bártovice na výpomoc do Třince. Informoval, že pro nábory nových zaměstnanců je vyhlášen stopstav s odůvodněnými výjimkami a snížení počtu zaměstnanců v konkrétních profesích tak bude v první polovině roku řešeno především odchody zaměstnanců do starobního důchodu.

Předseda PV upozornil na nutnost lepšího a důkladnějšího výstupu směrem k zaměstnancům ČD Cargo, ať se mezi nimi nevytváří panika a konspirační teorie o masivním propouštění u konkrétních profesí či zavírání celých dep. Generální ředitel Tomáš Tóth všechny ujistil, že se na tuto problematiku zaměří, aby k milným informacím na pracovištích nedocházelo. Doba samozřejmě není jednoduchá, reagovat musíme, dodal, ale při té příležitosti také poukázal na násobně horší situaci, se kterou se potýkají bývalí národní dopravci v okolních zemích. Ujistil, že v ČD Cargo není důvod k panice nebo jakýmkoliv konspiračním teoriím, jak o nich hovořil Radek Nekola a zároveň přivítal spolupráci s OSŽ na odpovídající komunikaci k našim zaměstnancům.

Poté následoval prostor na dotazy přítomných, na které Ing. Tomáš Tóth ochotně odpovídal.

Následně dostala slovo personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová, která se ještě vrátila k problematice interní normy PERS 42 B, kdy blíže informovala o odborných zkouškách a jejich evidování v systému. Vrátila se k diskuzi na základě otevřeného dopisu od zaměstnanců SOKV. V nejbližší době je potřeba se zaměřit na motivování a odměňování za práci navíc.

Dále byla diskutována problematika práce svářečů a absolvování svářečských zkoušek, aby nebylo nutno zaměstnanci dojíždět do České Třebové.

Závěrem jednání byly probrány ještě organizační věci v rámci sportovních akcí a proběhla volná diskuze k aktuálním tématům, které se týkaly podepsané kolektivní smlouvy, katalogu prací či interní normy PERS 24 B.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 367 hostů a žádný gestor