Ve středu 10. dubna se v Domě Bohemika v Praze sešli členové Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., na pravidelném jednání, které řídila tajemnice Věra Nečasová.

 

Štěpán Lev informoval o aktuálních tématech z poslední doby. Dne 8. 4. se uskutečnilo jednání odborových centrál působících u ČD, a.s., za účelem otevření podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2024 o navýšení stravného (příloha č.4 – stravování a náhrady výdajů). Společný návrh byl předložen zaměstnavateli ČD. K této problematice je svolána schůzka odborových centrál se zaměstnavatelem na 23. dubna. Dále informoval o změnách v Katalogu prací s tím, že od 1. 4. 2024 byl navýšen tarifní stupeň o třídu výš u vlakového personálu, vyjma zaměstnanců vlaků SC a rj, u kterých bude navýšeno osobní ohodnocení. Uvedl, že do konce června by měl být přístup do aplikací přes webové rozhraní ČD. Stručně informoval o zasedání DR ČD, a.s., ze dne 28. 3. Závěrem informoval o schůzce v Senátu se senátorem Petrem Fialou a náměstkyní MPSV pro řízení sekce legislativy Mgr. Danou Roučkovou, kde byla řešena již dříve komunikovaná problematika odpočinků ve směně. Žádný posun toto jednání prozatím nepřineslo.

Věra Nečasová doplnila informace z jednání celostátního Výboru OSŽ předsedů OCÚ a OCP, které proběhlo 27. března v Domě Bohemika za účasti náměstka pro servis Mgr. Michala Krause, MSc. o budoucnosti, investicích a problematice v oblasti opravárenství, dále také technického stavu souprav a komunikaci s provozem. V polovině roku se uskuteční schůzka se zaměstnavatelem na téma ohodnocení zaměstnanců v opravárenství a možnosti změny v Katalogu prací. Na tomto jednání byl také podán návrh na změnu v obsazení člena pracovní skupiny OOPP a výstrojní součásti.

Prvními hosty na jednání byly zástupkyně zaměstnavatele Ing. Lucie Bauerová z odboru 10 GŘ ČD, a.s., a ředitelka KNLZ Ing. Bohuslava Grabovská, které členům PV objasnily v podrobné prezentaci změny v osobním ohodnocení platné od 1. 4. 2024. Změna obsahuje například sloučení kritérií pro vlakové čety, kritérium SART pro vlakvedoucí, kritéria beznehodovosti pro strojvedoucí, vlakové čety a nastavení kritérií pro výpravčí na odstavném nádraží Praha-Jih.

Ing. Grabovská požádala přítomné členy PV o trpělivost, a to z důvodu, že změna zasáhne asi šest tisíc zaměstnanců a data se nahrávají postupně do aplikace OSO a v tuto chvíli nejsou všechny informace zaznamenány. Termín dokončení je předpokládán do konce dubna. Zaměstnanci si tuto změnu mohou zkontrolovat na konci měsíce dubna na izamportálu ČD.

Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuze, přičemž otázky od členů PV se týkaly převážně poklesu mezd u některých zaměstnanců v porovnání s loňským rokem. Osobní ohodnocení se musí nastavit tak, aby k těmto problémům nedocházelo.V čtrnáctideníku OSŽ „Obzor“ byl publikován článek na téma nového osobního ohodnocení, kde předseda ZO OSŽ DKV Olomouc a člen PV OSŽ při ČD, a.s., Martin Zatloukal podrobně vysvětluje problémy, které nastaly. Na PV zaznělo, že interní norma osobního ohodnocení je v příslušnosti zaměstnavatele, a ten by měl pracovat na nastavení u každého jednotlivého zaměstnance na základě znalosti veškerých relevantních údajů o jeho pracovním výkonu a zkouškách, které pro ČD vykonává.  Zaměstnavatel doplnil, že osobní ohodnocení se stále ještě „dolaďuje“.  Štěpán Lev upřesnil, že bylo dohodnuto, že po prvním čtvrtletí se uskuteční schůzka se zaměstnavatelem, během které budou zrevidována jednotlivá nastavení a kritéria ohodnocování.

Lucie Bauerová informovala o nově zvoleném řediteli odboru 12 GŘ ČD, a.s., jímž byl ve výběrovém řízení vybrán Ing. Jiří Ota. Finanční příspěvky na činnost odborových centrál ze Sociálního fondu budou zaslány do konce dubna. Příspěvky na dětské tábory a rekreace je možno stále čerpat.

V druhé části jednání se připojili Ing. Jiří Ješeta, člen představenstva odpovědný za osobní dopravu, Ing. Radek Steiger, MPA, ředitel OŘOD Východ, Ing. Jan Slavík ved. odd. org. managementu a vedoucí odd. BOZP Bc. Zuzana Vallová.

Jiří Ješeta seznámil přítomné s prezentací týkající se časového plánu a postupů v Jihomoravském kraji, kde na základě objednavatele nebude doprovázena vlakovými četami drtivá část spojů v Jihomoravském kraji a také budou zrušeny či omezeny pokladny na některých nádražích. „V případě nejhoršího scénáře se to dotkne zhruba tři sta zaměstnanců“, uvedl člen představenstva Jiří Ješeta. České dráhy připravují pro zaměstnance dotazník, ve kterém se chtějí dozvědět případný zájem dotčených zaměstnanců o nabízené pracovní pozice, např. ochotu změny výkonu práce v jiném regionu, rekvalifikaci na jinou profesi (například na strojvedoucího, zkrácená doba rekvalifikace na 5,5 měsíce, mechanika KV, elektromechanika, zde je nově zaměřeno i na možnost rekvalifikace pro ženy), ať už v rámci ČD nebo Skupiny ČD, nebo využití nabídky od firmy KORDIS na pozici revizora. Fixní náborový příspěvek pro zaměstnance ČD v JMK bude povolen u klíčových profesí, kteří projdou standardním výběrovým řízením s možností rekvalifikace na profese strojvedoucí, mechanik KV, elektromechanik. Dotazník obdrží zaměstnanci v Jihomoravském kraji během měsíce dubna. Zaměstnavatele v této době čeká složité období. Během května proběhne v tomto regionu několik setkání se zaměstnanci, kterých se osobně zúčastní Jiří Ješeta i Blanka Havelková.

K této problematice se připojilo také Představenstvo OSŽ, které po obsáhlé diskusi přijalo usnesení o poskytnutí plné podpory všech kroků, které PV OSŽ při ČD, a.s., v této záležitosti bude činit. Štěpán Lev požádal Jiřího Ješetu o veškeré podklady, aby OSŽ mohlo vypracovat dopisy na Drážní úřad, Drážní inspekci, Jihomoravský kraj a Ministerstvo dopravy.

Drážní úřad se podle Jiřího Ješety již písemně vyjádřil a potvrdil, že na některých linkách je možné jezdit bez doprovodu. ČD mají ve smlouvě ošetřenu míru zodpovědnosti při vzniklých rizikových situacích, které půjdou za objednavatelem. Jiří Ješeta vyjádřil souhlas s veškerými kroky, které OSŽ bude v této problematice činit.

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s., přijal k problematice Jihomoravského kraje usnesení, které bude zveřejněno na webových stránkách OSŽ samostatně.

Závěrem jednání proběhly organizační informace k výjezdnímu zasedání, které se bude konat ve školicím středisku v Prudké u Tišnova společně se slovenskými kolegy.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 252 hostů a žádný gestor