OBZOR ke stažení

Na posledním jednání Ústředí OSŽ informovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková, že na Dopravním zdravotnictví proběhly 16. a 17. října volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady. Je to historicky poprvé, co má vedení OSŽ své zástupce v Dozorčí radě Dopravního zdravotnictví - Bc. Douskovou a MUDr. Ritterovou.

Pokud se nepletu, tak dva ze tří zástupců zaměstnanců v DR jsou kandidátky za OSŽ, což lze považovat za úspěch. Co si od účasti v Dozorčí radě Dopravního zdravotnictví slibujete?
Dopravní zdravotnictví, a. s., reagovalo na legislativní změnu, kdy podle nového znění příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích ve společnostech s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru musí být 9 členů dozorčí rady, přičemž jedna třetina členů dozorčí rady je volena zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada společnosti má tedy devět členů; v minulých letech měla šest členů. Funkční období pro členy dozorčí rady je 5 let.
Dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva a společnosti. Její členové jsou oprávněni nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolují řádné vedení účetních zápisů a také to, zda je podnikatelská či jiná činnost realizovaná v souladu s právními předpisy a stanovami. Dále dozorčí rada přezkoumává účetní uzávěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, po přezkoumání předkládá své vyjádření valné hromadě. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady, kterou musí seznámit s výsledky své kontrolní činnosti.
Ale zpět k vaší otázce. Výsledek voleb podtrhuje dosavadní kvalitní práci zástupců OSŽ ve společnosti Dopravní zdravotnictví, a. s. V této souvislosti je nutné se zmínit i o dosavadních výsledcích při kolektivním vyjednávání, kdy zaměstnanci mají opakovaný nárůst tarifních platů, navýšení benefitů a délky dovolené. Samozřejmě, že při dalším kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem budeme pokračovat v nastoleném sociálním dialogu. Výsledek voleb tedy vnímám jako důvěru zaměstnanců ve zvolené kandidáty za OSŽ. Ve své funkci tedy budu mít možnost se ve větší míře vyjadřovat k dění ve společnosti.

Často na jednáních Představenstva OSŽ či Ústředí OSŽ informujete o kolektivním vyjednávání u nedrážních společností. Jaký je aktuální stav a kde to tzv. nejvíce „drhne“?
NeRV OSŽ zastupuje cca 11 000 zaměstnanců ve společnostech s různorodým zaměřením a pomáhá uzavírat cca 15 kolektivních smluv s rozdílnou dobou platnosti. Z tohoto důvodu kolektivní vyjednávání probíhá nepřetržitě po celý rok. OSŽ má tedy svoji členskou základnu v akciových společnostech, společnostech s ručením omezeným, státních podnicích, společnostech se zahraničním majitelem, atd. Právě z těchto důvodů je kolektivní vyjednávání komplikovanější. Pro některé firmy je dodržování zákoníku práce a zákona o kolektivním vyjednávání zapeklitým oříškem. Příkladem nestandartního chování zaměstnavatele vůči sociálním partnerům je vedení společnosti TSS, a. s., které i přes opakované výzvy ke kolektivnímu vyjednávání se zástupci odborů nekomunikuje. Činnost zástupců zaměstnanců v podstatě ignoruje.
V ostatních společnostech, kde má NeRV OSŽ svoji členskou základnu, probíhá kolektivní vyjednávání v duchu korektního jednání sociálních partnerů.

Na jednání Ústředí OSŽ jste zmínila i podnik HMS Louny, kde nedávno zasahovala policie. V této souvislosti jste zdůraznila, že HMS nemá nic společného s firmou Legios Loco, kde má OSŽ své členy. Sledujete vývoj této kauzy, jaký vliv má na samotné zaměstnance – členy OSŽ?
Vzhledem k probíhajícímu insolvenčnímu řízení, zásahu policie a činnosti soudu v Českých Budějovicích si ke společnosti HMS dovolím poskytnout pouze tato základní fakta. Situaci v HMS Louny sledujeme již 5 let. Ústředí OSŽ podpořilo dopis lounské odborové organizace zaslaný krajskému soudu v Českých Budějovicích. Po celou tuto dobu HMS spolupracuje v rámci součinnosti s insolvenčním správcem. Souhlasím s vyjádřením generálního ředitele Ing. Petra Vlčka k situaci u společnosti LEGIOS Loco, že společnost má účetní uzávěrky a operace v pořádku, dokladem jsou pravidelné audity ve firmě. Společnost LEGIOS Loco i přes negativní kampaň je silná firma se zajištěnými zakázkami a rostoucím obratem. Situace kolem HMS Louny nemá v žádném případě vliv na výrobu a její kvalitu, stejně tak se nemění vztahy s obchodními partnery. LEGIOS Loco je v areálu společnosti HMS v nájmu. Z pohledu zaměstnanců, se firma chová s péčí řádného hospodáře, dodržuje uzavřenou kolektivní smlouvu. Jinak na otázky ohledně situace v HMS a LEGIOS Loco by vám nejlépe odpovědělo vedení společnosti a předseda tamní ZO OSŽ.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 262 hostů a žádný gestor