Jak vnímá změny ve vedení Českých drah a na ministerstvu dopravy předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, jak se tyto změny odrážejí mezi zaměstnanci železnice a jak pokračují rozhovory na úrovni OSŽ – ministerstvo dopravy? Jaké priority OSŽ v rezortu dopravy sleduje a jak bude pokračovat dosavadní praxe jednání odborových centrál s ministrem dopravy? Na tyto a další otázky, týkající se jednání tripartity, financování železniční infrastruktury, či otvírání trhu závazkové železniční dopravy, odpovídá předseda OSŽ v rozhovoru pro 14. číslo časopisu Obzor.

Poslední dny a týdny jsou plné personálních turbulencí, jak na ČD, tak i na postech nejvyšších. Jak vnímáte změny na pozici generálního ředitele ČD a ministra dopravy?
Domnívám se, že na hodnocení dopadů těchto změn je ještě velmi brzy. Bývalý ministr dopravy pan Ťok funkci opustil na základě vlastního rozhodnutí a nový ministr dopravy pan Kremlík se i podle jeho vlastních veřejných vyjádření prozatím především důkladně seznamuje s resortem. Pokud se týká budoucího generálního ředitele ČD, tak zde zatím pochopitelně také není co hodnotit. Obecně se však domnívám, že pokračující seriál změn ve vedení ČD, ať už v představenstvu nebo v dozorčí radě není dobrým signálem ani pro obchodní partnery Českých drah, ani pro jejich zaměstnance. Jestliže vlastník společnosti, tj. v našem případě stát, mění nejvyšší manažery společnosti, vyjadřuje tím určitou nespokojenost se stávajícím způsobem řízení společnosti, a zřejmě od nových manažerů bude očekávat nějaké změny. Obchodní partneři si potom asi logicky musí klást otázku, nakolik se budoucí směřování Českých drah bude ubírat směrem, který předpokládali, např. při rozhodování o uzavírání smluv o zajišťování osobní dopravy v závazku veřejné služby.
A pokud jde o zaměstnance, tak tam pochopitelně každá změna na nejvyšších pozicích přináší obavu, zda obměněné vedení nezačne připravovat nějaké další organizační změny, které zaměstnanci většinou vnímají spíše negativně, jako něco, co je zbytečně navíc zatěžuje a ubírá jim energii potřebnou pro zajišťování každodenního chodu železnice. Například poslední organizační změny v sektoru DKV, mám na mysli jejich rozdělení na OCÚ a OCP, byly mezi zaměstnanci, a to nejen našimi členy, právě z tohoto pohledu vnímány vesměs velice negativně.

Už jste měl příležitost se s novým ministrem dopravy sejít? A o čem jste spolu hovořili?
Ano, v rámci jakéhosi seriálu schůzek, na kterých se nový ministr podrobně seznamuje s resortem, jsme se s panem Kremlíkem už také sešli, a prozatím se v diskusi jednalo spíše o výměnu informací o tom, jaké priority OSŽ v rezortu dopravy sleduje a naopak zase informace o představách pana ministra o způsobu řízení rezortu. Dohodli jsme se také na pokračování zavedené praxe projednávání důležitých rozhodnutí ministerstva, týkajících se železnice, s odborovými organizacemi. Z dosavadních jednání s panem Kremlíkem jsme nezískali dojem, že by do vedení rezortu přicházel s nějakou hotovou představou o nutnosti změny dosavadní politiky ministerstva dopravy v oblasti železniční dopravy.

Před prázdninami zasedala i tripartita, řešila i problémy železnice?
Ano, problematika železnice byla otevřena nejprve na jednání pracovního týmu tripartity pro dopravu a dopravní infrastrukturu 30. května, a následně také na plenárním zasedání tripartity 10. června. Na stole je jednak problematika zajištění financování železniční infrastruktury ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, a dále také problematika sladění postupu Ministerstva dopravy ČR, SŽDC a dopravců při postupném zavádění ETCS a přechodu napájení trakčního vedení na střídavou trakci. Je dohodnuto, že těmto okruhům otázek budou ještě před příštím plenárním zasedáním tripartity, které je plánováno na 16. září, svolána samostatná jednání pracovního týmu tripartity pro dopravu a dopravní infrastrukturu.


Jsme na začátku prázdnin, jaké podle vás budou? Lze očekávat okurkovou sezónu?
Když se ohlédnu zpět, tak před dvěma lety jsme se o prázdninách museli intenzívně zabývat řešením problematiky jízdních výhod, v loňském roce zase těsně před prázdninami započal seriál jednání v souvislosti s personálními změnami ve vedení Českých drah a z toho plynoucí turbulence, které se víceméně táhnou až do dnešních dnů. Po celou dobu také trvaly intenzivní diskuse s ministerstvem na téma spravedlivého postupu při otvírání trhu závazkové železniční dopravy, kde jsme se soustředili na zdůrazňování nutnosti nediskriminačních podmínek pro národního dopravce České dráhy při tomto procesu. Určitě bych se proto nezlobil, pokud by ty letošní prázdniny byly klidnější.
Vezmu-li však v úvahu některé okolnosti, jako například rozbíhající se vyjednávání o podobě státního rozpočtu na rok 2020, kdy vláda na jednání tripartity jasně prezentovala své záměry na úspory v rezortech, včetně zpomalení růstu mezd, ve vazbě na signály o postupném zpomalování ekonomického růstu v ČR, nejasno ohledně osoby nového generálního ředitele Českých drah, neexistenci jasné dohody všech signatářů memoranda z roku 2017 na další podobě pokračování jízdních výhod železničářů, rozbroje ve vládní koalici a pokračující demonstrace namířené proti předsedovi vlády, tak to na klidné léto zrovna moc nevypadá.
Michael Mareš

 


 

Právě přítomno: 209 hostů a žádný gestor