Ve čtvrtek 24. března se v zasedací místnosti domu Bohemika sešel Podnikový výbor OSŽ SŽDC ke svému pravidelnému jednání. Z důvodu zahraniční cesty předsedy PV Mgr. Martina Malého byl vedením jednání pověřen tajemník Miloš Paleček, který přivítal mj. předsedu OSŽ Bc. Jaroslava Pejšu a po kontrole úkolů mu předal slovo.

Předseda OSŽ okomentoval situaci v SŽDC vzhledem k úternímu zásahu (22. 3.) protikorupční policie ČR v budově GŘ SŽDC, informoval o nabídce dalšího soukromého provozovatele GW TRAIN REGIO na provozování dopravy na trati Plzeň - Most i o tom, že transpoziční novela Zákona o drahách prošla prvním čtením, o jednání pléna tripartity (svolaném na 25. dubna), které by se mělo zabývat železnicí, i o nehodě v Golčově Jeníkově, která opět zdůraznila téma jednoznačné identifikace strojvedoucích. Informace o nabídce miliardáře Radovana Vítka na odkoupení nabízených budov Českých drah za 4 mld. Kč povede podle slov J. Pejši jen k dalším průtahům a termín i samotný převod k SŽDC je ohrožen.

JUDr. Petr Večeř byl požádán o informaci k návrhu novelizace zákoníku práce, jejímž připomínkováním se jeho oddělení intenzivně zabývá. Novelizace by neměla více omezovat práva zaměstnanců a odborů, ale právě naopak. Jednou z hlavních změn je, jak dále uvedl, demokratičtější úprava práv zástupců většiny při kolektivním vyjednávání, ošetření možnosti práce z domova, atd. Je tedy na zákonodárcích, v jaké podobě bude novelizace schválena. V současnosti byl v Senátu Parlamentu ČR přijat návrh na zrušení tzv. karenční doby, tzn. neplacení prvních tří dní nemoci zaměstnance.

A protože se zástupci zaměstnavatele z jednání omluvili, tajemník Petr Štěpánek informoval o jednání odborových centrál (OC) se zaměstnavatelem, které se uskutečnilo dne 16. března. Zaměstnavatel na něm informoval o již v OŘ Praha probíhajícím pilotním projektu společnosti WorkAbility CZ, která se zabývá otázkami AGE Managementu. Hlavním cílem projektu je na základě dobrovolného průzkumu (za využití dotazníku WAI) u cca 500 zaměstnanců SŽDC zjistit případné rizikové faktory, které mohou vést k postupnému snižování pracovní způsobilosti u starších zaměstnanců na vytipovaných pracovních pozicích a navrhnout zaměstnavateli možná opatření k eliminaci takového nežádoucího vývoje. Zaměstnavatel projednal s OC rozpis plánu mzdových prostředků na rok 2016, okomentoval plnění akcí BOZP roku 2015 a přehled plánů akcí BOZP a investic na rok 2016. OC odsouhlasily příděl FKSP na organizační jednotky i rozpočet centrálního FKSP, ze kterého jsou hrazena mj. i oblastní a obvodní kola sportovních soutěží i soutěže mezinárodní. Na jednání se prezentovala firma Cheque Déjeuner na téma možného čerpání zaměstnaneckých benefitů (zejména FKSP) prostřednictvím šekových poukázek nebo nově také prostřednictvím čipové karty Gallery Beta a správy benefitů každého zaměstnance prostřednictvím elektronické aplikace ve stylu cafeteria benefit. Většina zaměstnanců ale dle diskuse na jednání PV preferuje zachování stávajících benefitů, které jsou šité na míru přímo zaměstnancům.
Členové PV odsouhlasili přehled plánů a plnění akcí k zajištění BOZP 2015 a přehled plánů akcí BOZP na rok 2016. Přehled je souhrnem plánů jednotlivých organizačních jednotek. Vedoucí oddělení BOZP OSŽ JUDr. Petr Kožmín připomenul práva inspektorů BOZP OSŽ při prověrkách BOZP, které již na některých místech probíhají.
V bodě „různé“ se debatovalo o změně koncepce v zapojování jednotlivých úseků do CDP (Centrální dispečerské pracoviště). Tuto informaci účastník jednání OC se zaměstnavatelem Petr Štěpánek nepotvrdil, neboť o převedení některých uzlů dosud nebylo rozhodnuto. Tajemník Miloš Paleček navrhl možnost pozvání zainteresovaných zástupců zaměstnavatele na jednání PV SŽDC, případně na zasedání Republikové rady řízení provozu.
Na závěr byl účastníkům představen program příštího výjezdního zasedání, které bude společné se slovenskými kolegy.
Petra Sojková
 

Právě přítomno: 228 hostů a žádný gestor