OBZOR ke stažení

Letos podruhé, ve středu 22. února, se sešli členové ústředí OSŽ ke svému dalšímu pravidelnému zasedání, to se opět neslo ve znamení příprav VII. sjezdu OSŽ. Proto i tentokrát podstatná část jednání (kontrola plnění úkolů i samostatný bod Příprava sjezdu včetně Rozpočtu OSŽ na rok 2017, který z důvodu konání sjezdu počítá s vyššími výdaji) byla věnována jak přípravám sjezdu, tak i přehledu činností předsjezdových komisí, zejména komise organizační a komise pro strukturu.

„V tuto chvíli aktivně pracuje organizační komise, zatím to vypadá, že je všechno v pořádku,“ uvedl první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (předseda OSŽ je stále v pracovní neschopnosti), a dodal: „…A také aktivně pracuje komise pro strukturu, která zatím zasedala dvakrát, dneska ráno před zasedáním Ústředí potřetí.“ Komise pro strukturu například doporučila (jednomyslně) Ústředí OSŽ ke schválení, aby Ústředí (OSŽ) mělo i napříště 34 členů (z toho 9 členů za ČD, 5 ČDC, 4 NeRV, 1 RRS, 13 SŽDC, a 2 členové jsou bez portfeje - předseda OSŽ a výkonný tajemník). „Konstatovali jsme, že se nezměnily okolnosti, ani nedošlo k zásadním změnám, ani úbytkům (počtu členů) ve společnostech,“ odůvodnil Vladislav Vokoun verdikt komise. Komise rovněž doporučila, aby Republiková rada seniorů (RRS) měla v Ústředí OSŽ svého náhradníka s hlasem poradním (Vokoun: „Souhlasíme, aby v případě nemoci mohl být zvolený senior zastupován předem určeným zástupcem s hlasem poradním.“) a zároveň doporučila i změnu názvu funkce výkonného tajemníka na místopředsedu (pro majetek; náplň práce mu určí sjezd). I tyto informace sdělil členům Ústředí OSŽ Vokoun s tím, že přijat byl i kompromisní návrh u Nedrážních (NeRV) na jednoho místopředsedu a jednoho odborného zaměstnance (zvoleného NeRV). Komise pro strukturu se sejde ještě jednou a bude se zabývat poslední neshodou (počtem členů Představenstva OSŽ – tedy zda ponechat 11 nebo navýšit na 13). „Není potřeba to nějak hrotit, protože nebrzdíme nic, co by ohrozilo program konferencí, takže se sejdeme ještě jednou,“ dodal Vladislav Vokoun s tím, že komise (pro strukturu) se zabývala ještě jedním problémem - koordinací jednotlivých oddělení na OSŽ-ústředí. „Doporučuje vedení svazu, aby se nějak vypořádalo s koordinací oddělení, aby bylo napříště transparentně řečeno, kdo za co zodpovídá.“
Ústředí OSŽ všechny výše uvedené návrhy schválilo, včetně toho, aby Revizní komise OSŽ i v novém volebním období působila v devítičlenném složení.
Vladislav Vokoun v této souvislosti oznámil, že komise pro strukturu poté přeruší práci a začne pracovat komise pro stanovy (ZO mohou posílat prostřednictvím Podnikových výborů své návrhy do komise pro stanovy), komise pro hospodaření i komise pro usnesení (Ústředí OSŽ odsouhlasilo, aby v komisi pro usnesení nahradila Radka Nekolu, který bude spolu s tajemníkem PV OSŽ SŽDC Petrem Štěpánkem moderovat sjezd, tajemnice Marta Urbancová)
V další části (informace ze zásadních jednání) hovořilk Miroslav Novotný (místopředseda OSŽ) o sociálním dialogu ve společnosti OHL ŽS Brno („Nastavila se pravidla pro sociální dialog a hospodářské vedení se konečně začalo chovat tak, jak má.“) i o problémech ve společnosti AŽD, kde jsou zaměstnanci s 60 % mzdy doma („Je s podivem, že firma, která v loňském roce dosáhla takových solidních výsledků, se nyní potýká s takovými problémy.“). Zazněla i informace o tom, že (pravděpodobně) v šumperském „železničním“ učilišti ukončí činnost odborová organizace OSŽ, což mezi členy Ústředí OSŽ vyvolalo značnou odezvu i bouřlivou diskusi („Byla by to škoda ztratit kontakt s mladými lidmi.“ „Je s podivem, že je to jediná železniční škola, která nemá ani smlouvu s ČD, ani SŽDC. Paní ředitelka to pojala svým způsobem - věnuje se ostatním profesím služeb,“ to jsou jen některé názory z diskuse). „Myslím si, že OSŽ významně přispělo k zachování této školy, spolupráce běžela na vysoké úrovni a ještě na konci loňského roku se dojednávaly stipendijní programy,“ přispěl svým názorem do diskuse i Vladislav Vokoun: „ČD mají zájem se školami spolupracovat, není to problém Českých drah. A zájem je i ze strany SŽDC, je to problém konkrétní školy,“ dodal Vokoun a předsedající Radek Nekola (na snímku) se slovy „Problematika školství je na celý den debaty“ diskusi k tomuto tématu uzavřel.
Martin Malý poté informoval o tom, že v pátek 24. 2. 2017 SŽDC uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem kondičních pobytů, které budou poskytovány ve stejných lokalitách jako vloni: Jeseník a Luhačovice v ČR a Rajecké Teplice a Lúčky na Slovensku.
Vladislav Vokoun mluvil o jednáních, která v uplynulém období absolvoval za předsedu OSŽ (např. o malé dopravní tripartitě), a také mimo jiné i o otevírání trhu v rámci aplikace novely Zákona o drahách: „Otevírejte jen to, co je nezbytně nutné, opakovaně zdůrazňuji: opatrně s tím otevíráním, aby to nikdy nebylo na úkor vlastní firmy,“ poznamenal s tím, že České dráhy jsou už beztak znevýhodněny, například úvěry z minula. „Otevřeli jsme (na jednání s premiérem) i téma obnovitelné zdroje; jednak proto, že se nevytváří spravedlivé konkurenční prostředí vůči silnici, ale my nevytváříme ani konkurenční prostředí vůči zahraničí. Premiér slíbil, že se tím bude zabývat.“
V závěru Informací ze zásadních jednání přišlo na řadu i ČD Cargo, Radek Nekola mimo jiné referoval o naplnění Sociálního fondu (rozpočet pro JOS – jednotky organizační struktury - se nemění, příděl zůstává jako v loňském roce). „A pokud jde o KOP – naši zaměstnanci už na KOPky jezdí, podařilo se nám prolomit bariéru únorových termínů,“ konstatoval.
Ústředí OSŽ dále projednalo (a schválilo) návrh Rozpočtu OSŽ na rok 2017, vzalo na vědomí Informaci o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za II. pololetí 2016 (písemný materiál, který uvedl JUDr. P. Večeř, text zveřejní čtrnáctideník Obzor v nejbližším možném termínu), dále vzalo na vědomí Zprávu o činnosti oddělení BOZP v roce 2016 (materiál představil JUDr. P. Kožmín, rovněž bude zveřejněno v Obzoru) a nakonec Ing. Ondřej Šmehlík seznámil členy Ústředí s organizováním sportovních soutěží železničářů v roce 2017. Ústředí OSŽ také vzalo na vědomí zprávu o akcích FISAIC a pověřilo vedoucího MO OSŽ Ing. Šmehlíka organizováním kulturních akcí FISAIC v roce 2017.
V závěru pak Pavel Franěk (předseda Revizní komise OSŽ) informoval o činnosti Revizní komise OSŽ.
Michael Mareš

Právě přítomno: 506 hostů a žádný gestor