OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 23. listopadu jednal poprvé po VII. sjezdu OSŽ Podnikový výbor (PV) OSŽ SŽDC v Praze na Bohemice. Ve dvojí roli, jako nový předseda OSŽ a zároveň ještě jako předseda PV řídil jednání Mgr. Martin Malý. Už jen jako host se účastnil Adolf Hradílek, který na sjezdu ukončil své dlouholeté působení jako tajemník PV a nahradí jej v této funkci Dušan Richter. V rámci kontroly plnění úkolů Adolf Hradílek informoval o výši a potřebě finančních prostředků na realizaci investičních záměrů u Hasičské záchranné služby. V dalším bodě se hovořilo o problematice vstupu zaměstnanců do STKR (speciální technologické komunikační rozhraní). Tady byl zmíněn problém v přístupu druhých osob na pracovišti, které nemají vlastní služební počítač a také otázka, jestli by bylo možné umožnit vstup z civilního prostředí. Členové PV se shodli na názoru inspektorky BOZP-Ú Bc. Dany Žákové, které sice nevadí elektronické školení zaměstnanců, ale předpis Bp-1 by se měl školit v přímém kontaktu se zaměstnanci, naživo.

Tak jako na jednání Republikové rady seniorů v úterý 21. 11. seznámil Martin Malý členy PV s jednáními, která probíhají o jízdních výhodách zaměstnanců, rodinných příslušníků a důchodců, kdy mj. uvedl, že vzhledem k časové tísni, pokud nebude do konce roku vše vyřešeno, by bylo možné řešit náběh změněných podmínek v oblasti jízdních výhod v rámci prolongačního opatření, tedy prodloužením uznávání platnosti stávajícího nastavení třeba do konce měsíce března. O vypořádání připomínek k předpisu, který předložil PV zaměstnavatel, hovořil tajemník Petr Štěpánek. Místo zaměstnavatele, který nebyl na jednání přítomen, informoval Martin Malý, že všechny náležitosti, týkající se FKSP, by měly být od roku 2018 řešeny přes systém STKR, tedy i na organizačních jednotkách, to znamená i organizování kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance. Tady zazněla řada výhrad k tomuto způsobu a všeobecný nesouhlas členů PV. PV se ztotožnil s názorem Adolfa Hradílka, aby tuto informaci vzal PV pouze na vědomí a ponechal prostor na vysvětlení tohoto záměru zaměstnavatelem.
Stejný závěr byl přijat i v případě školení předpisu Bp-1, aby PV reagoval v čase, kdy to bude aktuální a tajemník PV Štěpánek požádal členy PV o prověření, jak kde tato školení na OJ probíhají. Tajemník PV Miloš Paleček se věnoval přípravě mimořádné konference 6. prosince v Praze, když prezentoval program konference, návrh na členy pracovních komisí, dále návrh Volebního a Jednacího řádu konference. Konference je svolána v důsledku výsledku voleb na VII. sjezdu OSŽ, kdy se stal Martin Malý předsedou OSŽ a je potřebné zvolit nového předsedu PV a také dalšího tajemníka PV za řízení provozu. Po diskusi a potřebné úpravě byly předložené dokumenty PV schváleny. Na závěr jednání byl členům PV předložen návrh termínů jednání PV v příštím roce, který byl rovněž po úpravě schválen.
Miroslav Gloss


 

Právě přítomno: 221 hostů a žádný gestor