První školení, týkající se nové kolektivní smlouvy SŽDC, bylo zahájeno v pondělí 22. ledna v Přerově. Hlavním tématem bylo proškolení přítomných zástupců ZO OSŽ ze změn v nové PKS, úprav, týkajících se jízdních výhod, zásad hospodaření s FKSP, jakož i změn v pracovněprávních předpisech a vnitřních předpisech OSŽ. Školení se zúčastnili zástupci ZO OSŽ prakticky z celé Moravy a Slezska, za předsednickým stolem zasedli (na snímku zleva) předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek a tajemníci PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček (který průběh školení řídil) a Miroslav Maincl. Za zaměstnavatele byli přítomni zástupci GŘ SŽDC Ing. Hana Kohoutová, vedoucí oddělení mzdového, a Ing. Evžen Pospíšil, vedoucí oddělení personálního. Změny, týkající se pracovně-právních předpisů a vnitřních předpisů OSŽ vysvětlili zaměstnanci ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení, a Luděk Šebrle.

Školení zahájil předseda OSŽ Martin Malý, který v úvodu hovořil o aktuální situaci na železnici, včetně stavu příprav prolongace režijních průkazek pro zaměstnance SŽDC. „Dosavadní evidenční lístky pro komerční vlaky budou zrušeny a příplatek na používání komerčních vlaků ČD a lanovky ČD bude (na základě žádosti) zaměstnancům, jejich RP a svým důchodcům hradit zaměstnavatel (SŽDC), stejně jako příplatek na spoluzavazadla (tento pouze zaměstnancům). Tyto příplatky budou následně zdaněny obdobným způsobem, jako mzda,“ uvedl Malý, který poté, jako vedoucí vyjednávacího týmu OSŽ, zahájil vysvětlování změn v PKS SŽDC pro období 2018 - 2019, kde podle jeho slov došlo k celé řadě významných změn k lepšímu.
„V otázce nárůstu mezd bylo tentokrát vyjednávání o něco obtížnější a delší než v jiných letech, nakonec se však podařilo dosáhnout dohody na výrazně větším meziročním zlepšení odměňování, než tomu bylo u PKS v posledních letech,“ konstatoval Malý. Jak dále dodal, kolektivní smlouva SŽDC a příloha č. 1 (upravující pracovní dobu, přestávky a dovolenou) budou platit dva roky a jejich platnost vyprší 31. prosince 2019. Ostatní přílohy (upravující odměňování, stravování, KOP a náborový příspěvek) mají platnost jeden rok. Pokud se týká jednotlivých změn v textu PKS, vysvětlil předseda mj. změny ustanovení, týkající se penzijního připojištění a životního pojištění, kde budou napříště veškeré změny příslušných směrnic možné pouze v dohodě s odborovými centrálami. Zlepšení nastává i v oblasti BOZP (zvýšení limitu z 50 na 60 mil. Kč) s tím, že u investičních akcí bude třeba ještě souhlasu na úrovni GŘ. Významné změny byly dohodnuty v oblasti řešení situace zaměstnanců při ztrátě zdravotní, psychické nebo fyzické způsobilosti k výkonu povolání. Těmto zaměstnancům bude (u ztráty zdravotní způsobilosti jako alternativa dosavadního odstupného) nově nabídnuto jiné vhodné zaměstnání s doplatkem do původní výše mzdy po dobu jednoho roku. „Je to velmi důležitá změna, která výrazně zlepšuje sociální situaci zaměstnanců, kteří se, často po mnoha odpracovaných letech, v takové nepříjemné situaci ztráty způsobilosti k výkonu dosavadního povolání ocitnou,“ konstatoval Malý. V příloze č. 2 (odměňování) došlo k nejvýraznější změně v tom směru, že dosavadní tarifní stupnice A a B byly nahrazeny jednou tarifní stupnicí a osobním příplatkem, jehož výše závisí od délky praxe a splňování požadované kvalifikace. Současně došlo ke zrušení profesní odměny. Účastníci školení obdrželi přehledné tabulky, ze kterých lze snadno dopočítat nárůst mzdy u konkrétních zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou, který jim nová PKS SŽDC přinese. K navýšení dochází také u základní přislíbené VO a u některých dalších příplatků a odměn. Nově se také zavádí zvláštní odměna u některých vybraných profesí a pracovišť.
Vysvětlení změn v PKS průběžně doplňovali a upřesňovali Ing. Evžen Pospíšil a Ing. Hana Kohoutová z odboru 10 GŘ SŽDC, kteří reagovali i na průběžné dotazy z pléna. Nejčastěji se diskuse týkala změn v oblasti pracovní doby a v oblasti odměňování (příloha č. 1 a 2 PKS). Hana Kohoutová vysvětlila podrobně změny v ustanovení, týkající se střežení pracoviště, kde nově výše odměny za střežení nebude závislá od tarifní třídy zaměstnance, ale od charakteru daného pracoviště. „Dochází zde ke sjednocení odměňování a budou srovnány podmínky pro zaměstnance,“ připomněla Kohoutová. Ke změnám k lepšímu dochází i u specifických příplatků zaměstnanců hasičské záchranné služby SŽDC. Další změny jsou v příloze č. 3, týkající se stravování a cestovních náhrad, kde mj. dochází k navýšení hodnoty stravenek z 80 na 90 Kč a ze 100 na 110 Kč. U přílohy č. 4 (KOP) došlo ke sjednocení požadovaného počtu odpracovaných let pro vznik nároku na KOP u zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu. Jak připomněl Evžen Pospíšil, došlo také ke zvýšení počtu lokalit, kde je možno KOP absolvovat (nově tři v ČR a tři ve SR).
Zcela nová je v PKS příloha č. 5 (Pravidla pro poskytování náborového příspěvku), která se týká vybraných profesí, kterým bude příspěvek poskytován (elektromontér, návěstní technik, výpravčí a zaměstnanec s licencí strojvedoucího).
Jak dále uvedl předseda Malý, k jedinému „zhoršení“ v nové PKS ve srovnání s původní došlo pouze v oblasti výše náhrady mzdy za prostoje a v případech nemožnosti vykonávat práci z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, kde bylo sníženo procento náhrady. „Nejsou to však časté případy a snížení proto není příliš významné,“ dodal Malý.
V navazující části školení Ing. Evžen Pospíšil podrobně prezentoval postup při administraci FKSP prostřednictvím STKR a to jak z pohledu organizátorů (garantů) akcí, tak také z pohledu uživatelů – účastníků akcí a rekreací s příspěvkem z FKSP.
V poslední části školení objasnil vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ (ESO) JUDr. Petr Večeř záležitosti, týkající se právní problematiky a sociální oblasti. Zde dochází mimo jiné ke zvýšení nemocenských dávek a zavedení nových sociálních dávek (otcovské příspěvky). Změny nastávají i v oblasti ochrany osobních údajů, což se dotkne i OSŽ. „Je to nová záležitost, budeme se jí zabývat a informovat všechny ZO OSŽ o potřebných změnách,“ připomněl Večeř, který se dále zmínil o řádu právní pomoci, krizové lince OSŽ, pojištění odpovědnosti, včetně zvýhodněných produktových pojištění (cestovní pojištění, pojištění motorových vozidel, pojištění domácnosti atd.). Zmíněné benefity jsou určeny pouze pro členy OSŽ.
Školení o kolektivní smlouvě SŽDC budou pokračovat 1. února v Praze, 2. února v Pardubicích, 5. února v Brně, 7. února v Plzni a závěrečné školení se uskuteční 8. února v Českých Budějovicích.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 347 hostů a žádný gestor