V úterý 6. 3. 2018 zasedalo v Praze, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, Představenstvo OSŽ. Standardní program s nezvykle obsáhlou kontrolou plnění úkolů, asi tak by se dal ve stručnosti popsat průběh jednání, které moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). V rámci již zmíněné kontroly plnění úkolů například vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení JUDr. Petr Večeř (v bodu Rámcová dohoda o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění) uvedl, že jeho oddělení již má první pozitivní ohlasy na nově uzavřenou dohodu. „První zkušenosti nás naplňují optimismem, zdá se, že mezi členskou základnou o to bude zájem. Nicméně pokud byste narazili na nějaké problémy, klidně se na nás obracejte, jsme schopni zprostředkovat osobní jednání s pojišťovnou,“ zdůraznil.

V rámci kontroly plnění úkolů se také mluvilo o kampani ETF (Jednání koordinačních výborů ETF pro přeshraniční spolupráci v oblasti mobilního personálu) – konkrétně o projektu „Stop dumpingu – za bezpečnou a sociální železniční dopravu v Evropě“ či o chystaném setkání nově zvoleného vedení OSŽ se zahraničními delegacemi v České republice (24. 4. 2018).

V úvodu informací ze zásadních jednání referoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý o schůzce s náměstkem GŘ SŽDC pro řízení provozu Ing. Josefem Hendrychem a náměstkyní pro řízení provozu ředitele SŽDC OŘ Brno Ing. Kateřinou Onderkovou (náměstkyní ředitele OJ) na ministerstvu dopravy na téma přepojení uzlu Břeclav na CDP (původní termín k 10. 6.), jíž se zúčastnil spolu s Miroslavem Mainclem, tajemníkem PV OSŽ SŽDC pro řízení provozu. „Výsledkem naší mise je posunutí přepojení uzlu až k datu aktivace regionálního dispečerského pracoviště v Břeclavi na konci letošního roku. SŽDC může využít zbývající čas do konce roku pro analýzu budoucí role regionálních dispečerských pracovišť v rámci systému dálkového řízení provozu,“ uvedl Martin Malý a stručně poreferoval i o dalších jednáních, která na ministerstvu dopravy od minulého představenstva, respektive od jednání Ústředí OSŽ vedl.

Další část jednání představenstva OSŽ patřila předsedovi Podnikového výboru OSŽ ĆD Cargo a místopředsedovi OSŽ Radku Nekolovi, který mimo jiné hovořil o jednání dozorčí rady (DR) dne 1. 3. (které proběhlo per rollam) s tím, že dozorčí rada se zabývala především investicemi, ale i hospodařením dceřiných společností: „Požádal jsem vedení společnosti o vytvoření přehledu fungování našich dceřiných společností. Rádi bychom měli například přehled o tom, kolik lidí zaměstnávají,“ uvedl mimo jiné. Radek Nekola se zmínil i o zavádění ETCS (European Train Control System – „evropský vlakový zabezpečovač“; podle Vladislava Vokouna jde o kontroverzní systém, který bude působit komplikace. „ČD v tomto postupují v součinnosti s Cargem,“ prohlásil Vokoun). „Musíme se připravit na možnost, že kapacita dráhy může kvůli ETCS zaskřípat a ve finále to zpozdí i dopravu jako takovou. Navíc to bude stát moře peněz, protože tato zařízení musíme aplikovat i do poměrně starších vozidel, a to může být problém,“ uvedl Radek Nekola a dále telegraficky informoval o problematice nákupu ochranných oděvů (nové oděvní součástky) a věcí spojených s OOPP. „Řešíme možnost rozšíření ochranných oděvů o nové profese, hlavně u těch, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníky.“

Radek Nekola také informoval o rozhodnutí Úřadu pro přístup na dopravní infrastrukturu, který na podnět společnosti MBM z Jaroměře zastavil chystanou registraci strojvedoucích (takzvanou jednoznačnou identifikaci strojvedoucích) do IS SŽDC. „Je to krok zpátky. OSŽ bylo jednou z mála institucí, které debatovaly nad zajištěním bezpečnosti železničního provozu. Jestliže firma MBM má pocit, že to je něco, co bytostně diskriminuje dopravce, tak tomu nerozumím. Asi ti strojvedoucí, kteří u této společnosti jezdí, jezdí i někde jinde, jinak si to neumím vysvětlit!“ řekl Nekola naštvaně a dodal: „Měli jsme souhlas všech velkých dopravců, prošlo to ŽESNADem, klaplo to na SŽDC a Drážním úřadu, a pak se do toho vloží regulátor a pod rouškou procesní chyby to shodí ze stolu. Tomu skutečně nerozumím. Na jednání pracovní skupiny ETF 6. 4. 2018 v Bruselu se o tom rozhodně zmíním, promluvím o tom, co se v České republice děje!“

V další části jednání místopředsedkyně OSŽ za Nedrážní republikový výbor Bc. Renata Dousková informovala o zahájení jednání s představiteli společnosti TSS (důvodem společného jednání je neplnění PKS ze strany zaměstnavatele), o probíhajících aktivech na Dopravním zdravotnictví, o řešení problému odvodu členských příspěvků kvůli GDPR (ochrana osobních údajů) u společnosti AŽD Praha a o situaci u OHL ŽS Brno, kde se na základě požadavku zaměstnavatele vypracovávají dodatky ke kolektivní smlouvě.

Místopředseda OSŽ Petr Štěpánek informoval o dění u SŽDC, respektive o organizační změně, ke které dojde k 1. 4. 2018 (začlenění organizačních jednotek SON do regionálních jednotek OŘ SŽDC). „Jsme ve fázi projednávání na místní úrovni s místně příslušnými odborovými organizacemi, Výbory OSŽ SON a OSŽ OŘ,“ uvedl.

Závěr bodu informace ze zásadních jednání patřil moderujícímu I. místopředsedovi OSŽ Vladislavu Vokounovi, který například informoval o zpřísnění zdravotních prohlídek u strojvedoucích, kteří například „mění trakci“. „Tito strojvedoucí musí při přechodu na jinou trakci vykonat mimořádnou prohlídku, vlastně kompletní vstupní prohlídku, a to jenom kvůli změně trakce,“ konstatoval Vladislav Vokoun, který dále mluvil i o jednáních s kraji a chystaných organizačních změnách v oblasti DKV i rozvoji odborného školství. „Většina krajů si uvědomuje důležitost provázanosti opravárenství se zajištěním dopravní obslužností. Hejtman Pardubického kraje se už v souvislosti s chystanou organizační změnou v České Třebové velmi zajímal o budoucnost opravárenství a vyslovil podporu rozvoje školství v oblasti výchovy nových odborníků pro potřeby železničních oborů ve východních Čechách.“
Předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD se vyjádřil i k chystané organizační změně DKV. „Nikdy jsme nebránili účelné reorganizaci, ale nemyslíme si, že prozatím prezentované záměry jdou správným směrem a že jsou dobře načasované, protože probíhají v době, kdy se vyjednává s kraji o budoucnosti osobní dopravy. Zítra to budeme řešit na podnikovém výboru a bude to obsahem dalších debat,“ dodal.

Úplný závěr bodu „informace ze zásadních jednání“ patřil jízdním výhodám, respektive vyhlášení tolerance při uznávání zaměstnaneckých jízdních výhod (změna termínu; viz Pokyn ředitelky Odboru cenotvorby a produktové komunikace č. 7/2018 – aktualizace) a zmatkům kolem nich. „15. 3. měla původně skončit tolerance pro aktualizaci jízdních výhod, to se nám nakonec podařilo změnit. Do 31. 5. 2018 tak platí stávající režijky,“ uvedl Vokoun (Vzhledem k závažnosti a rozsahu prováděných technických úprav a po projednání mezi O 10 GŘ ČD a OC prodloužily ČD původně vyhlášený termín tolerance při kontrole In Karet se zaměstnaneckými jízdními výhodami až do 31. 5. 2018. Pokud by v období od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 došlo při kontrole In Karty na POP k nějaké nesrovnalosti v datu platnosti, zobrazoval by se například datum platnosti 28. 2. 2018, držitel In Karty s aplikací jízdní výhody nic nedoplácí, pouze má být upozorněn, aby neprodleně navštívil jakoukoli pokladní přepážku, nebo se obrátil na příslušný personální útvar, kde mu bude provedena kontrola funkčnosti In Karty a bezplatná aktualizace dat. Po tomto termínu – tedy po 31. 5. 2018 - zaplatí cestující s neplatnou aplikací železniční průkazka jízdné, na které prokáže nárok. Zdroj: Pokyn ředitelky Odboru cenotvorby a produktové komunikace č. 7/2018 aktualizace).

Ve druhé části jednání Představenstvo OSŽ schválilo či projednalo tři dávky z Podpůrného fondu OSŽ a Zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku (představenstvo ji vzalo na vědomí a uložilo předložit zprávu na jednání Ústředí OSŽ). Představenstvo dále vzalo na vědomí novelizované znění Řádu právní pomoci OSŽ, Statutu Podpůrného fondu OSŽ a schválilo metodiku Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (vše předložil JUDr. Petr Večeř). První dva vnitřní předpisy OSŽ (Řád právní pomoci OSŽ a Statut Podpůrného fondu OSŽ) doporučilo představenstvo předložit ke schválení Ústředí OSŽ dne 21. 3. 2018 (jde vesměs o legislativně technické záležitosti). Stejně tak představenstvo vzalo na vědomí návrh (rovněž jej předložil Petr Večeř) na změny (novelizaci) Organizačního řádu OSŽ a uložilo jej předložit ke schválení Ústředí OSŽ 21. 3. 2018.

Samotný závěr jednání pak patřil organizačním věcem (schválení návrhů zahraničních pracovních cest a výprav (např. Regionální mistrovství USIC ve volejbale, přátelské utkání v kopané s Německem 19. - 20. 4. v Lovosicích, složení delegace na Mezinárodní výstavu modelové železnice v Rusku), informacím Revizní komise OSŽ a bodu Různé (v němž mimo jiné představenstvo vzalo na vědomí informace ze zasedání Výboru USIC a zprávu vedoucího ze zahraniční cesty na téma přeshraniční spolupráce v Bad Goisern v Rakousku).

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 261 hostů a žádný gestor