Pravidelné zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 5. března 2019 v sídle OSŽ v Domě Bohemika, tentokrát moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Ten hned v úvodu musel provést několik drobných změn v programu; jednak proto, že dodatečně přišla žádost o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, jednak i kvůli tomu, že musela být předběžná informace o čerpání rozpočtu 2018 předřazena návrhu rozpočtu na rok 2019 (v kontrole plnění úkolů pak mimo jiné zaznělo, že manuál Právní minimum pro ZO OSŽ bude vytištěn v nákladu 500 ks a bude k dispozici na konci března).

Úvod Informací ze zásadních jednání, které tradičně zahajuje předseda OSŽ, byl tentokrát stručný. „26. 2. se měla uskutečnit schůzka zástupců odborových centrál působících na Českých drahách s ministrem (dopravy), ale ministr ji na poslední chvíli odvolal; máme navrhnout nové termíny. Jinak do zásadních informací nic nemám,“ řekl Mgr. Martin Malý a předal slovo I. místopředsedovi OSŽ Vladislavu Vokounovi.

Ten telegraficky informoval o blížícím se zasedání Dozorčí rady Českých drah (13. 3.), která má dovolit posledního zbývajícího člena představenstva ČD. „Jinak, co se týče smluv na dálkovou dopravu, doufám, že už nás nepotká další překvapení, že rozstřely skončily. A co se týče regionální dopravy, tak smlouvy finišují. Odhaduji, že by to mohlo být kolem 96 % až 97 %,“ poznamenal s tím, že rovněž věří v přehodnocení „nápadu“ ministryně financí Aleny Šilerové krátit příspěvek státu na regionální dopravu, protože to stát poskytuje na základě memoranda a následné smlouvy, kde se zavázal, že to bude poskytovat až do roku 2032. „Máme informace, že s tím nesouhlasí ani Ministerstvo dopravy ČR.“
Vladislav Vokoun zmínil i to, že nápad převést komerční vlaky na povinně místenkové nevzbudil nadšení. „Je to definitivně smetené ze stolu, z tohoto záměru se ustoupilo,“ informoval. V závěru svého vystoupení pak Vokoun zmínil, že ministr Ťok inicioval schůzku ohledně mimořádností, které se děly a dějí (právě v době, kdy o tom Vladislav Vokoun hovořil, přišla informace o nehodě v Brně). „Bylo ze strany ČD konstatováno, že se nejedná o systémové chyby, ale o směsici lidského selhání a vnějších vlivů. Takže nelze mluvit o systémovém selhání. Těžko lze strojvedoucím prokázat únavu, protože nemůžeme sledovat jejich volný čas. Pan ministr se aspoň snažil apelovat na to, aby se zvýšil počet kontrol. ČD koupily dva trenažery a strojvedoucí budou chodit na praktickou průpravu. Z naší strany zaznělo, že z největší pravděpodobností by část mimořádností ubyla, kdyby nás státní složky vyslyšely a zavedly kontrolu pracovní doby u strojvedoucích. Aktuálně se o tom jedná, a pokud to projde, určitě by to velmi pomohlo,“ zdůraznil Vokoun.

Dvěma postřehy k mimořádným událostem na železnici začal svoji pasáž informací ze zásadních jednání (v oblasti ČD Cargo) místopředseda OSŽ Radek Nekola. „Myslím si, že bychom měli začít – po zkušenostech z nehody v Havlíčkově Brodě - více akcentovat i to, že se tady pohybují strojvedoucí z jiných zemí. Konkrétně v Havlíčkově Brodě to byla mašina slovenského Carga, kterou řídil agenturní strojvedoucí,“ uvedl Radek Nekola a jako druhý postřeh zmínil vystoupení mluvčího Drážního inspekce Martina Drápala v médiích a jeho vyjádření (k nehodám na železnici) ve smyslu, že „legislativa nepotřebuje změny“. „To mě nadzvedlo, přece kdo jiný než státní úředník by měl dělat všechno pro to, aby takovýmto nehodám zabránil!“

V další části Radek Nekola zmínil schůzku odborových centrál (26. 2.) na níž byly uzavřeny rozpočty (v rámci sportovních akcí se bude platit poměrová část) a kde se také mluvilo o kolektivním vyjednávání na roky 2020 a 2021. „Není jednoduché posunout smlouvu, aniž bychom nepřizpůsobili kolektivní smlouvu faktu, že přechází do víceletých období,“ prohlásil a dodal, že zaměstnavatel chce letos otevřít katalog zaměstnání. „Dostáváme se (myšlen zaměstnavatel) do situace, kdy neobsazujeme profese s nejnižším tarifním ohodnocením.“ Telegraficky se Radek Nekola zmínil o jednání Dozorčí rady (28. 2.) společnosti, kde bylo konstatováno, že byl hospodářský výsledek splněn. „Ještě řešíme ztrátu z jednotlivých vozových zásilek, ale jinak je plán plněn, poptávka po dopravě byla v zimních měsících slušná, Chvaletice i přeprava uhlí a štěpky ve vozech Innofreight fungovala dobře. Mohli jsme tak deklarovat, že ten systém je efektivní,“ uzavřel.

Nic zásadního se na SŽDC nestalo, informoval Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ. „Aktuálně začínáme intenzivně pracovat na katalogu prací, dali jsme již podněty a požadavky (zaměstnavateli) s tím, že SŽDC má představu, že katalog prací bude platit od 1. 1. 2021,“ konstatoval Petr Štěpánek s tím, že se projednávalo i financování mezinárodních sportovních akcí. A konečně Petr Štěpánek informoval o nově zřízeném twitterovém účtu PV SŽDC „Máme administrátora, hlavně by to mělo sloužit pro předsedy z oblastí, aby měli aktuální informace a mohli své členy informovat,“ řekl.

Na závěr informací ze zásadních jednání referovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková o probíhajícím kolektivním vyjednávání ve společnosti TSS, kde zaměstnavatel předložil návrh na razantní navýšení mezd včetně návrhu kompenzací ZO za minulá léta. „Součástí kolektivní smlouvy u TSS bude i návrh smlouvy se ZO. U Dopravního zdravotnictví probíhají aktivy k uzavřené kolektivní smlouvě a ve společnosti AŽD právě dnes probíhá školení BOZP,“ uzavřela.

Představenstvo dále schválilo dvě žádosti o právní pomoc zastoupením v řízení před soudem a jednu žádost na příspěvek z Podpůrného fondu OSŽ. Poté přišla na řadu předběžná informace o čerpání rozpočtu 2018, která byla předřazena návrhu rozpočtu na rok 2019 (Představenstvo OSŽ vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu v roce 2018, které skončilo s celkovou úsporou ve výši cca 2,6 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu. U rozpočtových položek, kde došlo k výraznějšímu překročení plánovaného čerpání, představenstvo doporučilo přesnější plánování předpokládaných nákladů pro rok 2019). „Rozpočet na rok 2019 plánujeme, včetně rozpočtové rezervy na nepředpokládané výdaje, opět jako vyrovnaný a doufám, že nakonec zase skončíme s mírným přebytkem,“ uzavřel Martin Malý.

Představenstvo dále v rámci bodu Organizační záležitosti schválilo změnu složení delegace na jednání poradní skupiny Železniční sekce ETF pro opravárenství, dále Návrh výpravy na mezinárodní výstavu modelové železnice FISAIC ve Francii (účastníci budou na tomto setkání prezentovat modelovou železnici ČZS FISAIC). Předseda OSŽ předložil návrh a představenstvo OSŽ souhlasilo s kandidaturou Petra Štěpánka do DR (Dozorčí rady) ZPMV a Petra Tomana do SR (Správní rady) ZPMV ČR a uložilo předsedovi OSŽ předložit na nejbližším jednání Ú OSŽ ke schválení návrh kandidátů do SR a DR ZPMV ČR.

Představenstvo OSŽ rovněž schválilo výsledky inventarizace majetku k 31. 12. 2018, souhlasilo s návrhem na vyřazení majetku dle předloženého seznamu, a uložilo předsedovi OSŽ předložit zprávu o provedené inventarizaci hmotného majetku na jednání Ú-OSŽ 19. 3. 2019.

Členové představenstva se zabývali i změněnou nabídkou ČSOB Motivačního programu (Představenstvo OSŽ akceptuje, resp. schvaluje nabídku ČSOB Motivačního programu pro členy OSŽ – zaměstnance SŽDC, ČD a ČD Cargo, a ukládá předsedovi OSŽ uzavřít s ČSOB smlouvu o spolupráci při poskytování ČSOB Motivačního programu). „Z pohledu této banky sdružuje OSŽ významnou část zaměstnanců těchto tří bonitních zaměstnavatelů a proto má zájem nabídnout našim členům, pracujícím u těchto společností, zvýhodněné podmínky,“ okomentoval předseda OSŽ Martin Malý dosavadní průběh vyjednávání se zástupci ČSOB. „Při vyjednávání s ČSOB se však snažíme dosáhnout toho, aby byl Motivační program co nejdříve dostupný i pro zaměstnance ostatních zaměstnavatelů v působnosti OSŽ,“ dodal.

V závěru pak informovala předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová o činnosti komise a v bodu Různé vzali členové Představenstva OSŽ mimo jiné na vědomí Zprávu ze zahraniční pracovní cesty, ze zasedání řídicího týmu poradní skupiny pro opravárenství Železniční sekce Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF).

Michael Mareš


 

Právě přítomno: 299 hostů a žádný gestor