OBZOR ke stažení

Hlavním tématem jednání bylo opět postavení žen v železničním sektoru. Zástupkyně výboru „Ženy na železnici“ přednesly požadavky na rovné postavení žen, právo na kariérní postup, a stejné platové podmínky. Upozornily rovněž na sexuální obtěžování žen a násilí na ženách na pracovištích. „Ženy na železnici“ požadují, aby byly stanoveny závazné kvóty, kolik žen musí být zaměstnáno na každé pozici, včetně manažerských pozic.

Členům Železniční sekce se představila generální tajemnice ETF Livia Spera, která byla pověřená řízením a která nahradila ve funkci Eduarda Chagase. Ten odstoupil během mimořádné konference ETF, která se konala ve dnech 28. – 29. března 2019 v Bruselu. Podle Stanov ETF může generálního tajemníka zvolit pouze Kongres ETF. Ten se konal v květnu 2017 v Barceloně, další se uskuteční na jaře 2022 v některé ze zemí střední či východní Evropy.

Pro OSŽ však bylo důležité v rámci Železniční sekce projednávání bodu „Evropský sociální dialog na železnici“, neboť sem byl zařazen český návrh na sledování doby jízdy a odpočinku strojvedoucích prostřednictvím čísla licence strojvedoucích. Zástupci OSŽ tento návrh již prezentovali na zasedání Železniční sekce ETF v listopadu 2018 a rovněž se jím zabývala na svém březnovém zasedání poradní skupina strojvedoucích, která českou iniciativu označila za prioritu své poradní skupiny.

Předsedající poradní skupiny strojvedoucích Simon Weller z Velké Británie (ASLEF) zdůraznil, že je nutné zavést systém evidence doby jízdy a odpočinku strojvedoucích, neboť situace začíná být nepřehledná. Dosavadní návrh ETF na instalaci digitálních tachografů na lokomotivy považuje S. Weller za nereálný a preferuje elektronický systém evidence. České řešení navíc neznamená žádné dodatečné náklady pro dopravce, evidenci povede provozovatel infrastruktury, tedy stát. Kontrolu dodržování bude provádět příslušný národní bezpečnostní úřad, v našem případě Drážní úřad.

Členové železniční sekce vyslechli návrh přednesený S. Wellerem, který zdůraznil, že je třeba hledat jiné řešení, než tachografy, které se technicky přežily, neboť se o nich uvažovalo již před 10 – 15 lety.

Předseda podnikové rady ÖBB a člen rakouských železničních odborů vida Gerhard Tauchner dodal, že v Rakousku se snaží zavést elektronické aplikace na bázi GPS, která by sledovala pracovní dobu vlakových čet.
President Železniční sekce Giorgi Tutti (SEV - Švýcarsko) doporučil poradním skupinám pro strojvedoucí a doprovodný vlakový personál, aby se pokusily předložit společný návrh způsobu kontroly pracovní doby nejen strojvedoucích, ale rovněž vlakových čet, a návrh předložily na dalším zasedání Železniční sekce. Vzhledem k tomu, že poradní skupina pro strojvedoucí zasedá pouze jednou ročně (na jaře), může být návrh projednán nejdříve za rok a na zasedání sociálního dialogu na podzim 2020.

Pokud bude novela Zákona č. 266/1994 o drahách schválena a evidence prostřednictvím čísla licence strojvedoucích bude dopravci uložena zákonem, bude tento krok znamenat důležitý argument pro ostatní evropské odborové svazy při prosazování kontrolního mechanismu odpočinku a doby jízdy strojvedoucích.

PhDr. Helena Svobodová, vedoucí kanceláře předsedy OSŽPrávě přítomno: 262 hostů a žádný gestor