I. VII. sjezd OSŽ svým usnesením ze dne 11. 11. 2017 schvaluje: Jednací řád VII. sjezdu Odborového sdružení železničářů (dále jen OSŽ); Volební řád VII. sjezdu OSŽ; Zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VI. sjezdu OSŽ; Zprávu Ústředí OSŽ o hospodaření po VI. sjezdu OSŽ; Zprávu Revizní komise OSŽ za období po VI. sjezdu OSŽ; Program OSŽ na období do roku 2021; Pracovní předsednictvo VII. sjezdu OSŽ, řídící jednání VII. sjezdu OSŽ, pracovní komise VII. sjezdu OSŽ, zapisovatele a ověřovatele jednání VII. sjezdu OSŽ a jimi předložené zprávy,

a dále schvaluje
Pracovní předsednictvo VII. sjezdu OSŽ ve složení: Bc. Renata Dousková, Mgr. Martin Malý, Radek Nekola, Bc. Jaroslav Pejša, Petr Štěpánek, Martin Vavrečka, Vladislav Vokoun,

Řídící jednání VII. sjezdu OSŽ: Radek Nekola, Petr Štěpánek,

Zapisovatelé jednání VII. sjezdu OSŽ: Ing. Ludmila Malinová, Jana Muláková, Petr Nárožník, Bc. Alena Šimáčková,

Ověřovatelé zápisu z jednání VII. sjezdu OSŽ: Kurt Mužík, Štěpán Lev, Ivana Malounová, Jaromír Strýček, Pavel Štiller

Pracovní komise VII. sjezdu OSŽ ve složení:
Mandátová komise VII. sjezdu OSŽ:
Jiří Drbal, Karel Hybš, Pavel Kundrik, Luděk Šebrle, Miroslav Vorek
Volební komise VII. sjezdu OSŽ: Tomáš Gilg, Adolf Hradílek, Zdeněk Kodalík, Bohumír Reitmayer, MUDr. Gabriela Ritterová, Jiří Soldán
Návrhová komise VII. sjezdu OSŽ: Bc. Zdeněk Bek, Miroslav Gloss, Vlasta Kovaříková, Karel Šimáček, Bc. Marta Urbancová, Martin Zatloukal

Stanovy OSŽ po VII. sjezdu OSŽ, se stávajícím logem OSŽ
Další vydávání čtrnáctideníku OBZOR v tištěné podobě

II. Bere na vědomí
Vystoupení hostů VII. sjezdu OSŽ:
Bohumíra Dufka - předsedy ASO, Mgr. Františka Zaparanika - předsedy OZŽ.

III. Zvolil
Předsedu OSŽ:
Mgr. Martina Malého, který se stává členem Představenstva OSŽ a členem Ústředí OSŽ
I. místopředsedu OSŽ:
Vladislava Vokouna
Místopředsedu OSŽ pro správu majetku:
Martina Vavrečku, který se stává členem Představenstva OSŽ a členem Ústředí OSŽ
Předsedkyni Revizní komise OSŽ:
Barunku Balážovou
Revizní komisi OSŽ ve složení:
Lenka Lopraisová, Jana Pešoutová, Pavel Ploc, Milena Onderková, Tomáš Sopko, Jana Stejskalová, Miroslav Škota, Tomáš Šlachta

21 členů Ústředí OSŽ:
Petr Doležal, Jiří Drbal, Petr Dvořák, Stanislav Hlouch, Alexandr Holub, Bořivoj Jiránek, Milan Kovács, Pavel Krhounek, Petr Kubička, Miroslav Loužil, Miroslav Novotný, František Pavlík, Jan Rychnovský, Jan Slováček, Renata Spanilá, Ivana Strbačková, Karel Šimáček, Jana Štanclová, Pavel Štiller, Bc. Petr Toman BA (Hons), František Vopátek,

IV. Potvrdil volbu
Místopředsedů OSŽ:
Vladislav Vokoun, Radek Nekola, Bc. Renata Dousková, kteří se touto volbou stávají členy Představenstva OSŽ a členy Ústředí OSŽ
Tajemníků PV OSŽ:
Antonín Leitgeb, Věra Nečasová, Miloš Paleček, Dušan Richter, Petr Štěpánek, Bc. Marta Urbancová, kteří se touto volbou stávají členy Představenstva OSŽ a Ústředí OSŽ
Kurta Mužíka předsedou Republikové rady seniorů, uskutečněné 3. konferencí seniorů OSŽ, který se tímto stává členem Ústředí OSŽ
Miroslava Škoty do funkce místopředsedy Revizní komise OSŽ, provedenou Revizní komisí OSŽ

V. Ukládá
Ústředí OSŽ:

Uvést do souladu všechny vnitřní dokumenty OSŽ se Stanovami OSŽ po VII. sjezdu OSŽ a s platnou legislativou ČR, v termínu do 31. března 2018m

Vydat pro vnitřní potřebu v tištěné a elektronické podobě Dokumenty OSŽ
po VII. sjezdu OSŽ v termínu do 30. dubna 2018

V případě projednávání jakékoliv novelizace zákona č. 77/2002 Sb., aby důsledně bránilo benefity členů OSŽ, které tento zákon umožňuje a k jejich obraně využilo případně i porušení sociálního smíru.

Ústředí a delegátům sjezdu informovat všemi dostupnými prostředky členskou základnu o usnesení a závěrech VII. sjezdu OSŽ.

VI. Sjezd OSŽ plně podporuje:
Dosavadní postup Ústředí OSŽ při vyjednávání o jízdních výhodách a vyzývá Ministerstvo dopravy, ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC státní organizaci, aby dále postupovali v duchu dosavadních dohod. Současně uděluje Ústředí OSŽ mandát, aby v případě nepříznivého vývoje při dalším vyjednávání o jízdních výhodách použilo i krajních prostředků včetně porušení sociálního smíru.

VII. Vyslovuje poděkování:
Všem členům Základních organizací OSŽ a jejich funkcionářů, kteří každodenně dobrovolně a obětavě vykonávají svou práci pro OSŽ. Bez této práce by nebylo nikdy dosaženo nezpochybnitelných úspěchů OSŽ, a to zejména v oblasti pracovněprávní
ve vztahu k podnikům, ve kterých OSŽ působí. Dále i v oblasti legislativní v rámci České republiky, Evropské unie a jejich odborových strukturách. V neposlední řadě také v rovině lidské a solidární.
Dlouholetým funkcionářům OSŽ: Antonín Bartoš, Mgr. Josef Dolejší, Iva Holzknechtová, Adolf Hradílek, Bohumil Reitmayer, Jaroslav Zajíček

Všem členům, funkcionářům a zaměstnancům OSŽ, kteří se podíleli na přípravě
a uskutečnění VII. sjezdu OSŽ.

Předsedkyně návrhové komise: Bc. Marta Urbancová
Bc. Zdeněk Bek
Miroslav Gloss
Vlasta Kovaříková
Karel Šimáček
Martin Zatloukal

 

Právě přítomno: 288 hostů a žádný gestor