OBZOR ke stažení

Právě dnes, 1. července 2021, uplynulo již 5 let od úplatného převodu výpravních budov osobních nádraží z majetku společnosti České dráhy na stát do správy tehdejší SŽDC (dnes Správa železnic). Transakci schválila vláda dne 21. prosince 2015 na návrh Ministerstva dopravy na převedení části majetku Českých drah na stát, do správy SŽDC. Převod se týkal 1569 objektů v bezmála 950 lokalitách, zejména nádražních budov a dalších staveb v železničních stanicích a 1,385 mil. m2 pozemků, které s dotčenými stavbami souvisejí.

Tímto krokem došlo ke sjednocení vlastnictví infrastruktury nutné pro provozování dráhy. Transakci v ceně 3,31 mld. Kč formálně notifikovala Evropská komise z pohledu slučitelnosti s pravidly veřejné podpory. Na objekty nově ve správě SŽDC bylo vázáno téměř 2700 nájemních smluv na byty a více než 7000 ostatních nájemních smluv.

Předmětem převodu nebylo 87 majetkových položek, kde převodu bránily smluvní vztahy s třetími subjekty, například Praha–Masarykovo nádraží a Brno hlavní nádraží, kde bylo třeba vzít v potaz i dosud nedořešené budoucí umístění stanice Brno hlavní nádraží. U těchto významných stanic bude vždy cílem sjednotit vlastnictví po ukončení či změně stávajícího smluvního vztahu. V případě dalšího majetku je důvodem výjimky to, že dnes již neplní svůj původní účel související s využitím železniční dopravní infrastruktury.

Za první půlrok správy nádraží (druhé pololetí 2016) vynaložila SŽDC za opravy a přípravu staveb 215 mil. korun. Proměnou prošla třeba nádraží v Kostomlatech nad Labem, Dobříši či Rakovníku.

V roce 2017 dosáhly celkové vynaložené náklady (bez odpisů) výše téměř 1,3 mld. Kč.

V roce 2018 bylo zahájeno a dokončeno 117 stavebních počinů výpravních budov, dalších 67 staveb pak bylo v průběhu roku zahájeno s termínem dokončení v roce 2019. Dále byly v roce 2018 připraveny projekty 64 stavebních akcí s termínem zahájení prací v roce 2019. Stavebně byly v roce 2018 dokončeny mj. rekonstrukce výpravních budov v Turnově, Sokolově nebo Kuřimi a připravena byla řada významných investic pro stavební zahájení v roce 2019 včetně nákladných projektů, jakými jsou rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha-Smíchov, Beroun, Havířov, Bohumín anebo rekonstrukce fasády a střechy Fantovy budovy hlavního nádraží v Praze. Na nádražní budovy bylo vynaloženo 800 mil. Kč.

V roce 2019 bylo vynaloženo více než 1,1 mld. Kč na opravy, údržbu a zajištění provozu budov. Proběhlo vyhodnocení technického stavu a priorit v rámci celé sítě stanic a zastávek podle jednotných měřítek a byl vytvořen nový střednědobý plán rekonstrukcí a revitalizací osobních nádraží pro období let 2020–2024. Nejvýznamnější akce oprav výpravních budov proběhly v roce 2019 v Kolíně, Českém Krumlově, Krnově nebo Frýdku-Místku. Různý rozsah oprav se však týkal několika desítek objektů. Dále proběhla přípravná fáze zkvalitnění a zpříjemnění prostředí toalet včetně žádoucího sjednocení jejich provozu s plánovanou realizací v roce 2020. Rok 2019 přinesl také první konkrétní výsledky nezbytné standardizace v oblasti veřejně přístupných prostor, byly vydány vnitřní předpisy pro mobiliář (výběr a stanovení rozsahu), hygienická zařízení a železniční zastávky a přístřešky (rozsah vybavení). Založením platformy pro setkávání se zástupci zdravotně postižených, dopravci a Správou železnic byl nastaven systém vzájemné spolupráce při zajišťování bezbariérovosti železniční dopravy. Údaje o přístupnosti železničních stanic a zastávek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se staly nedílnou součástí nově spuštěného webu Správy železnic.

V roce 2020 výdaje do výpravních budov překročily částku 1,7 mld. Kč, z nákladnějších investic byla dokončena mj. rekonstrukce výpravních budov ve Šternberku, Frenštátu pod Radhoštěm a nový přestupní terminál ve Strakonicích. Nejnákladnějšími probíhajícími akcemi jsou rekonstrukce fasády ve stanici Praha hl. n. nebo rekonstrukce výpravní budovy v Havířově, tyto akce pokračují i v roce 2021. Zahájena byla realizace rozsáhlých rekonstrukcí výpravních budov v Bohumíně a Českých Budějovicích.

Roman Štěrba
 

Právě přítomno: 261 hostů a žádný gestor