Netradičně předřazením bodu tři, tedy informacemi od zaměstnavatele, začalo ve čtvrtek 20. 2. 2020 v sídle svazu v pražských Vysočanech jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, které moderoval tajemník PV OSŽ SŽDC Dušan Richter. Hned na úvod jednání totiž dorazili ředitel personálního odboru GŘ Správy železnic Ing. Pavel Koucký (na snímku), který se zhruba po půlhodině z důvodu časového zaneprázdnění z jednání omluvil, a Ing. Hana Kohoutová, vedoucí mzdového oddělení z téhož odboru (O10).

Úvod tedy netradičně patřil personálnímu řediteli Pavlu Kouckému, který členy PV OSŽ SŽDC nejprve informoval o I. změně Rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP v souvislosti s novou vyhláškou č. 114, zmínil se v této souvislosti o tom, že nedošlo k dohodě nad plánem akcí z C-FKSP, který předložily odborové centrály (OC) na letošní rok (Zástupci OSŽ požadují, aby do budoucna měla každá OC limit pro čerpání prostředků z C-FKSP, odborová centrála ADP ale toto řešení odmítá), mluvil také o chystaných organizačních změnách u Správy železnic k 1. 4. 2020 (konkrétně jde o sloučení SŽG, transformaci TÚDC, zánik SŽE a centralizaci ekonomiky; režim hromadného propouštění Pavel Koucký ale nepotvrdil, ani nevyvrátil, bude to na programu jednání OC se zaměstnavatelem 28. 2. 2020, kde se budou mimo jiné projednávat i organizační opatření související s touto organizační změnou) a personálních změnách u Správy železnic k 1. 2. 2020. V závěru tohoto bloku pak Pavel Koucký konstatoval, že stejně jako u jiných železničních podniků proběhlo proškolení PKS u Správy železnic a bylo užitečné pro obě strany.

Z úst personálního ředitele také zazněla řada čísel, například že Správa železnic (k 31. 12. 2019) zaměstnávala 17 136 zaměstnanců a nyní zaměstnává 17 079 zaměstnanců. Nominální nárůst průměrné mzdy v roce 2019 dosáhl 109,05 % a při indexu růstu spotřebitelských cen 2,8 % znamenal reálný nárůst 106,08 % s tím, že se ale toto číslo profese od profese liší. V měsíci lednu 2020 byl vykázán nominální nárůst průměrné mzdy 106,71 % a při indexu nárůstu spotřebitelských cen o 3,6 % byl reálný nárůst mzdy 103 %. „V rámci školení jsme také informovali o možnosti elektronické podpory plánování dovolené, modul byl již spuštěn v ostré podobě na STKR a upravili jsme ho v duchu proběhlých diskusí. Ředitel organizační jednotky může naplánovat plán dovolených na rok 2020 buď přes STKR, ale může také rozhodnout, že to ponechá v písemné podobě,“ zmínil.

Pavel Koucký dále referoval o novém předpisu KZAM1 (získávání odborných kvalifikací), který platí od 1. ledna 2020 a v návaznosti na nějž se začíná realizovat nový 20týdenní kurz k získání kvalifikace se zkouškou D07, k jehož zabezpečení byly vydány pokyny generálního ředitele s cílem sjednotit podmínky zaměstnanců, kteří se kurzů účastní.

K dopadu chystané organizační změny v oblasti personálně mzdové administrace (například sloučení administrace dvou železničních geodézií pod pražské pracoviště CSS) podotknul, že finální podoba bude známá po 28. 2. a bude na 99 % shodná s tím, jak to po 1. 4. 2020 bude realizováno. „Organizační změna se v oblasti zajišťování ekonomických agend dotkne i HZS Správy železnic včetně přesunu do úseku NPS (náměstkyně pro provozuschopnost),“ dodal Koucký.

Velká diskuse se rozproudila kolem nedohody nad plánem akcí na rok 2020. OSŽ požaduje, aby prostředky z C-FKSP byly podílovány přiměřeně k počtu zastupovaných členů, což vzbudilo velký rozruch u většiny odborových centrál a postoje ADP (Aliance drážního provozu), která se cítí být tímto klíčem diskriminována. „Je až skoro komické, když odborová centrála, která v posledních letech čerpá z C-FKSP na hlavu násobně více než OSŽ, hovoří o tom, že je při čerpání C-FKSP nějak diskriminována,“ poznamenal v této souvislosti předseda OSŽ Martin Malý, který se jednání PV rovněž zúčastnil. „Dnes ráno mi přišel od Honzy Zazvonila dopis, ve kterém konstatuje, že tento návrh (podílování prostředků z C-FKSP přiměřeně k počtu zastupovaných členů) je pro ně neakceptovatelný,“ dodal předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek.

A také se hodně diskutovalo o limitní částce na pobytový den (500/300 Kč) při čerpání dotace na rekreaci, OSŽ je pro zrušení těchto limitů (na pobytový den) při vědomí mírného navýšení výdajů z C-FKSP. Závěrem svého vystoupení tlumočil Pavel Koucký prostřednictvím Podnikového výboru OSŽ SŽDC poděkování zaměstnancům Správy železnic za mimořádné nasazení při bouři Sabina. „Oslovili jsme všechny organizační jednotky s cílem získat seznam zaměstnanců, kteří se maximálně podíleli na odstraňování škod po vichřici. Pan generální ředitel následně rozhodne o výši výplaty odměn se mzdou za měsíc únor,“ dodal.

Poté jednání pokračovalo kontrolou plnění úkolů a informacemi ze zásadních jednání. V rámci informací ze zásadních jednání například referoval předseda OSŽ o jednání s premiérem, mimo jiné o režijních výhodách s cílem najít rozumné systémové řešení. „Současný stav v JMK rozhodně není tím, co bychom mohli nazvat optimálním řešením jízdních výhod,“ uvedl (více informací k tomuto tématu naleznete v článku z jednání Ústředí OSŽ). Petr Štěpánek přečetl vyjádření výkonného výboru ADP k rozhodnutí OSŽ (každá OC by měla mít limit pro čerpání prostředků z C-FKSP), s nímž ADP s odkazem na Listinu základních práv a svobod a Zákon o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací zásadně nesouhlasí a jednomyslně jej odmítá. „Nicméně rozbor požadovaných částek na rok 2020 jednotlivými odborovými centrálami v přepočtení na jednoho zastupovaného člena ukazují, že jako OSŽ jsme naopak my hluboko pod ostatními odborovými centrálami, v některých případech velmi hluboko,“ dodal Petr Štěpánek. Dále informoval o společném jednání odborových centrál, které svolal PV OSŽ SŽDC 18. 2. 2020 za účelem dosažení shody při sestavování plánu akcí a finančních částek z C-FKSP pro odborové centrály. Zástupci odborových centrál se shodli na řešení letošního roku a možném a přijatelném řešení do budoucna. Bohužel se tohoto jednání nezúčastnili zástupci ADP. Po informaci, jak se odborové centrály dohodly, bylo z jejich strany oznámeno, že dohoda osmi odborových centrál je pro ně neakceptovatelná.

V diskusi k těmto tématům se mluvilo jak o postoji OSŽ k limitům čerpání prostředků z C-FKSP, tak i na téma zrušení limitní částky na pobytový den rekreace (a zvýšení čerpání z C-FKSP). „Na příští jednání přijde paní ředitelka ČD travel Mgr. Blanka Jíšová, zkuste si připravit dotazy na paní Jíšovou,“ vyzval tajemník Miroslav Maincl. Řeč byla i o individuálním právu zaměstnance ve vztahu k pořádání akcí u multifunkčních ZO OSŽ.

Ing. Hana Kohoutová se vyjádřila ke kartě Multisport, na niž má nárok každý zaměstnanec Správy železnic, k rozpisu plánu osobních a ostatních mzdových nákladů, mluvila také o účetní závěrce, i o odstupném a příspěvku na dopravu (příspěvek 3600 Kč byl již většině zaměstnanců vyplacen a zdaněn, krácený příspěvek byl pak vyplacen v lednu těm zaměstnancům, kteří splnili podmínky nové PKS).

Vedoucí Ekonomicko-sociálního oddělení JUDr. Petr Večeř informoval o probíhajících školeních OSŽ a volných místech u některých termínů, připomněl Krizovou linku OSŽ 602 262 544 (Večeř: „Ne vždy jsme o mimořádné události informováni, proto monitorujeme rovněž veřejné zdroje a poté oslovujeme ZO OSŽ; jdeme vstříc právní pomoci a ochraně zaměstnanců – členů OSŽ.“) a také zmínil rostoucí trend počtu případů, kdy členové OSŽ, zaměstnanci, sami o své iniciativě končí pracovní poměr ve snaze tím vyřešit svoji komplikovanou osobní a pracovní situaci: „Často tak podávají výpověď z pracovního poměru a po deseti a více letech odcházejí bez jakýchkoliv finančních náležitostí, stálo by zato věc individuálně posoudit a skončit ten pracovní poměr trochu citlivěji,“ poznamenal.
Petr Večeř informoval i o pilotním projektu OSŽ „Právní poradenství/pomoc v občanském (soukromém) životě“, který probíhá od 1. ledna 2020. „Tohoto druhu poradenství využilo v lednu 13 členů OSŽ a v únoru rovněž zatím 13 členů, kteří využili naše smluvní advokáty a reakce jsou zatím veskrze pozitivní. Stačí vyplnit jednoduchou žádost (návod je na webu OSŽ), někomu postačuje telefonická konzultace, ale přednost je dávána osobním konzultacím.“

I oblastní inspektor BOZP Jaroslav Leština hovořil o volných místech na školeních BOZP (Prudká, 16. 3. až 20. 3. 2020), zmínil, že začaly prověrky BOZP („Setkal jsem se s tím, že nemáme na prověrkách své zástupce, že to probíhá bez účasti odborů, což je smutné.“) a poznámku měl i ke snižování přípravných dob na předání služby: „Z 15 minut udělat šmahem 5 mi přijde nešťastné. Stav bude na dotčených pracovištích prověřován oddělením BOZP z pohledu dodržování BOZP mimořádnými kontrolami,“ upozornil.

V závěru pak tajemník Miloš Paleček informoval, že Orion (apartmánový dům v Řecku) stále ještě není vyprodán, volná místa jsou i na hotelu Ostrý na Šumavě.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 221 hostů a žádný gestor