OBZOR ke stažení

Vše při starém, i úterní Představenstvo OSŽ (2. 3. 2021) proběhlo formou videokonference, kterou řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Úvod patřil tradičním procedurám (zahájení a schválení ověřovatelů a programu), poté již přišlo na řadu klasické kolečko Informací ze zásadních jednání.

Jako první vystoupil I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách Vladislav Vokoun s informacemi z dění u Českých drah: „V souladu s PKS jsme rozepsali centrální akce BOZP, odsouhlaseny byly záměry za 37 milionů korun. Požadavky byly vyšší, ale nechceme v této složité době příliš zatěžovat podnik. Uvidíme, jak to půjde dál,“ řekl na úvod a dále informoval o jednání Dozorčí rady ČD (18. 2.), která měla standardní program: „Zabývali jsme výsledovkou, situace je komplikovaná, ale lze říct, že ČD se v rámci možností snaží zachovat standardní program. COVID jednou skončí a my nemůžeme zastavit investice,“ řekl s tím, že u některých krajů už mají ČD podepsané smlouvy na další období. „DR se dále zajímala o to, jak probíhají jednání s kraji, momentálně nejkomplikovanější situace je v Libereckém kraji, složité je to i s Plzeňským krajem. Někde jsou větší potíže, někde menší,“ podotkl. Podle Vladislava Vokouna se ČD musí zabývat i aktuálním vyhlášením nouzového stavu, mimo jiné vydefinovat, za jakých legislativních podmínek se bude provádět testování zaměstnanců. „Na ČD je to složité, například noční či brzké ranní nástupy, dokonce u pokladních považujeme testování za nesmyslné, když sedí v pokladně samy. V tuto chvíli se to řeší, očekáváme prováděcí pokyny, abychom se s tím mohli poprat,“ referoval dále s tím, že se diskutuje i rozsah dopravy. „Někteří objednatelé uvažují o dalším omezení dopravy, ale zatím k tomu nedošlo.“
Kromě výše uvedených problémů se ČD zabývají i dílčími úpravami katalogu prací, který by měl reagovat na nově vzniklou situaci. „Samozřejmě pokračuje i připomínkování předpisů, chystáme se na pokračující překážky v práci. Do konce března svoláme schůzku a budeme diskutovat o dalším období, protože se nedá očekávat, že by ta opatření hned tak skončila, očekáváme, že bude diskuse o prodloužení na další čtvrtletí.“

V další části informoval Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, o dění ve společnosti ČD Cargo, konkrétně o jednání Dozorčí rady (DR) 18. 2. „Zabývali jsme se materiály týkajícími se účetní uzávěrky za rok 2020, predikce ztráty se naštěstí nenaplnila, opatřeními se podařilo snížit ztrátu oproti predikci. Co se týče hospodaření, průmysl jede, ale má svoje omezené možnosti. Vypadá to, že leden se podařilo naplnit, únor zatím vypadá na 96 procentech plánu,“ prohlásil s tím, že společnost musela řešit problémy související s přechodem zaměstnanců do sousedních zemí: „Některé státy vyžadovaly testy, toto se podařilo zorganizovat ve spolupráci s ostatními dopravci. V současnosti to funguje na čtyřech místech společně pro všechny zaměstnance sdružené v ŽESNAD,“ uvedl a na adresu zahraničních poboček dodal: „Schvalovali jsme nákup Vectronů pro pobočku v Rakousku včetně možné dotace od rakouské vlády, které tak byly o poznání levnější.“
Dozorčí rada se zabývala i strategií a vývojem seřaďovacích nádražích v ČR: „To je důležitý dokument pro udržení a rozvoj jednotlivých vozových zásilek, je to i důležitý krok pro rozvoj dotyčných lokalit, je to dokument, který bude podkladem pro budoucí vlakotvorby,“ podotkl dále: „I my podobně (jako ČD) máme na stole materiál týkající se BOZP. Materiál nebyl ještě schválen, ale nedochází k žádným redukcím. Jak jsem již informoval na jednání Ústředí OSŽ, domluvili jsme se na realizaci KOP. Tento týden spatří světlo světa metodický pokyn, který řeší, co bude se zaměstnanci, kteří nemohli (na KOP) odjet, a jakou formu si zvolí. Aktuální je téma nouzový stav a testování našich zaměstnanců, k tomu bude dnešní (2. 3. 2021 v odpoledních hodinách) rozprava,“ uzavřel.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic, informoval o aktualitách u Správy železnic: „První okruh informací je ten, že jsme se po několika jednáních v pátek (26. 2.) domluvili na třetí změně PKS ohledně poskytování stravenkového paušálu; výsledkem dohody je souběh všech tří možností (papírové stravenky, e-stravenky, stravenkového paušálu) s tím, že zaměstnanci si budou moci od 1. 4. vybrat jednu z těchto tří možností, o papírovou a elektronickou stravenku si musí zaměstnanci požádat, kdo si nepožádá, bude mít stravenkový paušál a výběr bude moci dvakrát za rok změnit (k 1. 7. a k 1. 1.),“ poznamenal. „V současné době už máme za sebou jednání ohledně třetí změny PKS a dopadlo to podle nás dobře, uvidíme, jak se k tomu budou zaměstnanci stavět a jakou zvolí variantu.“
Dalším okruhem, o kterém Petr Štěpánek informoval, je příprava na očkování zaměstnanců SŽ, kteří jsou součástí kritické infrastruktury státu. „Zaměstnavatel je připraven i na testování zaměstnanců, prvně proběhne testování zaměstnanců na CDP a potom přijdou na řadu ostatní zaměstnanci na pracovištích s větší koncentrací osob (byl vydán Pokyn GŘ). Takže zaměstnavatel je připraven jak na očkování, tak i na testování,“ dodal.
V závěru pak Štěpánek referoval o pozastavení prověrek BOZP, některých kurzů a školení, které se měly konat prezenčně. „Zaměstnavatel vydal opatření k nouzovému stavu, zaměstnanci dostali potvrzení tam, kde překračují hranice okresů z důvodu dojíždění do zaměstnání. Bylo dokončeno i výběrové řízení na poskytovatelem KOP (dvě lokality v Čechách: Jeseník, Darkov, dvě na Slovensku: Rajecké Teplice a Brusno), první zaměstnanci pojedou koncem března, nejdříve do lokalit v Česku. Zaměstnavatel k tomu vydá metodický pokyn, bude možnost i účast rodinného příslušníka,“ uzavřel.

O dění u nedrážních zaměstnavatelů, kde má OSŽ působnost, informovala Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ: „Ve firmách probíhají protiepidemická opatření tak, aby bylo naplněno nařízení ministerstva zdravotnictví. Akciová společnost Dopravní zdravotnictví je jedním z míst, která slouží pro testování i očkování na COVID-19,“ uvedla. U Dopravního zdravotnictví již proběhlo očkování zdravotnického personálu, v tuto chvíli se registrují k očkování další skupiny obyvatelstva. Testování na COVID-19 probíhá „v plném proudu“. Na toto testování je nutno se objednat přes internetové stránky DZ, a. s. „Dnes také pokračuje v DZ, a. s., další kolo kolektivního vyjednávání, kde budeme řešit navýšení tarifních mezd, výši stravenek či stravenkového paušálu. Podle průzkumu ve společnosti zaměstnanci preferují stravenkový paušál,“ informovala dále s tím, že odbory mají názor odlišný. „Přesto některé firmy v ČR při zavedení stravenkového paušálu, po domluvě s odbory, navrhují maximální uznatelnou výši. Takže je vidět, že stravenkový paušál je pro zaměstnavatele výhodný. Tolik telegraficky.“

V následné rozpravě vyzval Vladislav Vokoun k opatrnosti ohledně zavádění stravenkového paušálu: „My jsme v rámci Českých drah vyzvali k opatrnosti, protože je kolem toho celá řada nejasností. Zatím se připravují podkladové materiály.“

V závěru bloku Informací ze zásadních jednání pak Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, podal krátkou informaci týkající se rekreačních zařízení v majetku OSŽ.

V diskusi na závěr pak přišla na přetřes i novela Zákona o drahách č. 266/94., Sb., respektive pozměňovací návrh poslance Kolovratníka na možnost zakonzervování tratí: „Tento návrh ohrožuje řadu železničních tratí v republice, stovky kilometrů tratí, a to všechno v době, kdy Evropa podporuje rozvoj železniční dopravy,“ řekl Vladislav Vokoun. Představenstvo po diskusi přijalo usnesení, v němž vyjadřuje zásadní nesouhlas s pozměňovacím návrhem zákona č. 266/94 Sb., o drahách, předložený poslancem Kolovratníkem, ve věci zavedení institutu konzervace dráhy. „V době, kdy se EU rozhodla podpořit rozvoj železniční osobní i nákladní dopravy, považuje Představenstvo OSŽ návrhy pana Kolovratníka za naprosto nepřijatelné,“ stojí v usnesení Představenstva OSŽ.

Dále P-OSŽ projednalo a schválilo tři dávky z Podpůrného fondu OSŽ a dvě žádosti o Poskytnutí právní pomoci v řízení před soudem. Dále se věnovalo Přípravám VIII. sjezdu OSŽ (Petr Štěpánek, předseda komise pro strukturu, informoval o jednání komise dne 16. 2.), v rámci Organizačních záležitostí členové P-OSŽ vzali na vědomí rozpočet za rok 2020 a uložili předsedovi OSŽ předložit jej na jednání Ústředí OSŽ, a dále projednali a schválili návrh rozpočtu na rok 2021 (bude rovněž předložen na jednání Ústředí OSŽ).

Závěr patřil bodům Informace Revizní komise OSŽ a Různé, v němž mimo jiné PhDr. Helena Svobodová informovala o videokonferenci pořádané levicovou skupinou v Evropském parlamentu THE LEFT a Nadací Rosy Luxemburgové v Bruselu ve spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové v Praze na téma „přeshraniční doprava“ (Dejme přeshraniční železniční dopravu do správných kolejí - Evropský rok železnice v příhraničních regionech; 24. 2. 2021). „Volalo se po větších investicích do infrastruktury: silnice jsou přetížené, železnice nevyužité. Na konferenci padl mimo jiné návrh na zavedení jednotné celoevropské jízdenky, kterou by uznávali všichni evropští železniční dopravci. To se však zatím jeví jako nereálné. Velká pozornost byla rovněž věnována obnově nočních spojů, které by spojily evropská velkoměsta a konkurovaly tak letecké dopravě, která představuje velkou ekologickou zátěž,“ řekla Helena Svobodová závěrem.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 245 hostů a žádný gestor