Velkou část jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který dne 12. 5. 2021 po dlouhé době jednal „naživo“ v Praze, v sídle OSŽ, zabralo jednání se zástupci zaměstnavatele. Hned v úvodu se dostavil předseda představenstva Českých drah Ivan Bednárik s hlavním tématem: „Příprava optimalizace organizační struktury“, jak zní pracovní verze návrhu. Cílem změny má být zrychlení a zefektivnění procesů včetně jejich transparentnosti a centralizace, přizpůsobení organizační struktury potřebám liberalizovaného trhu, naplňování Strategie ČD do roku 2030, snížení počtu úrovní řízení a sjednocení regionální diverzity jednotlivých celků.

Mají vzniknout tři celky, které kopírují hranice kraje – Západ (Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj), Střed (Praha, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj) a Východ (Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj). Po projednání a po definitivním schválení má změna vstoupit v platnost k 1. 7. 2021.

Dotazy členů PV se týkaly především upřesnění kompetencí a pravomocí nových složek; některým diskutujícím se zdála nová uskupení příliš velká. Určitá nedůvěra je dána zkušenostmi z dřívějších nepovedených reorganizací, slibované zjednodušení řízení by však odboráři samozřejmě uvítali.

Personální záležitosti přišly na PV osvětlit Ing. Monika Horáková, ředitelka odboru 10 GŘ ČD, a pracovnice tohoto odboru, Ing. Lucie Bauerová a Ing. Julie Bartoňová. Poslední jmenovaná informovala o tom, že díky příznivě se vyvíjející situaci ohledně koronaviru bylo možno začít vysílat zaměstnance na KOP. Podmínkou je buď prodělaný covid (do 90 dnů po nákaze), absolvované druhé očkování (14 dní poté), nebo test ne starší 48 hodin.

Ing. Horáková uvedla, že od 1. 3. 2021 skupina ČD provedla 150 tisíc testů, z toho samotné České dráhy 95 tisíc, přičemž záchyt nemoci představoval 0,34 – 0,35 %. „Testovat se bude do konce června, testů máme dostatek,“ dodala. Co se týká očkování, snaha zařadit provozní zaměstnance přednostně do očkovacího programu se nezdařila, Českým drahám vyšli vstříc jen krajští hejtmani, kteří umožnili očkování klíčovým zaměstnancům ČD (vlakovým četám a některým strojvedoucím). Proočkovanost se bude postupně zlepšovat díky tomu, že se na řadu dostávají stále nižší věkové skupiny.

Po odchodu hostů pokračoval řádný program jednání. Tajemník PV Antonín Leitgeb informoval o jednání se členem představenstva ČD Ing. Jiřím Ješetou o systému přezkušování nových zaměstnanců. „České dráhy investují čtyřměsíční mzdu, aby adepta následně vyhodily,“ poznamenal Leitgeb. Podle názoru odborů by se testy měly více přiblížit k praxi. „Příslib nápravy je,“ ohodnotil výsledek jednání Antonín Leitgeb a dodal, že bude vytvořena pracovní skupina, která bude navrhovat a prosazovat změny v systému přezkušování. Jejími členy by měli být především zasvěcení lidé z provozu. „Věřím, že se podaří udělat průlom,“ zakončil Antonín Leitgeb.

Tajemnice PV Věra Nečasová dodala informace o jednání Výboru DKV, který se zabýval především dopady nové organizační struktury na DKV. Zmínila se také o pracovní cestě Představenstva OSŽ do Železné Rudy, kde se členové představenstva seznámili se studií přestavby hotelového domu Ostrý na apartmány, což by mělo přinést efektivnější využití tohoto rekreačního zařízení.

Předseda PV Vladislav Vokoun připomněl, že od nového grafikonu 11. 12. 2021 bude nutno přestavět některé turnusy zaměstnanců mobilního personálu tak, aby odpovídaly novelizovanému nařízení vlády (nyní ve schvalovacím procesu), požadující pro mobilní personál minimálně sedmihodinový odpočinek mezi směnami (z toho 6 h na lůžku). „Snažili jsme se dohodnout přijetí splnitelného termínu zavedení tak, aby bylo možno se na tuto změnu připravit, ale to nebylo akceptováno,“ řekl Vladislav Vokoun a vysvětlil, že změna bude přinejmenším nějakou dobu znamenat poměrně značný problém se sestavou části směn. „Základním problémem bude, jak ustát tlak na zvýšení počtu směn vyvolaném jejich vynuceným krácením,“ zdůraznil. „Jedním z řešení je projednání s objednateli změn v jízdního řádu tak, aby v obratových stanicích bylo možno dodržet předepsané časy odpočinku,“ dodal Vladislav Vokoun.

Podnikový výbor poté diskutoval o dopadech chystané organizační změny, neboť bude třeba vyřešit sociální partnerství v nové struktuře. Diskuse a hledání optimálního řešení budou dále pokračovat.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor