Úvodní jednání Představenstva OSŽ v letošním roce se konalo 10. ledna v Praze v sídle Odborového sdružení železničářů. V úvodu vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání řídil, s kontrolou úkolů.

Mimo jiné se jednalo o pokračujícím průběhu záměru transformace majetku společnosti Slovakia a. s. (rekonstrukce hotelu Skalka*** ). V současnosti vedle příprav na samotné stavební práce také probíhá příprava architektonické studie, která je nezbytnou součástí pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Ve snaze o co možná nejlepší výsledek celé akce, se také vedle výše uvedených přípravných prací absolvují konzultace z řadou odborníků z oblasti welness služeb, gastro provozů a v neposlední řadě také s odborníky na problematiku pořádaní kongresových akcí, u kterých je vize využití prostorů stávajícího parku, který je součástí areálu hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích.

Co se týká schválených zahraničních cest, je třeba vyzdvihnout pravidelné zasedání výboru USIC, které se bude konat ve dnech 14. až 16. února 2023 v Zürichu a které bude projednávat mimo pravidelné body jednání, tj. zejména zpráva prezidenta USIC, generálního sekretáře, pokladníka a předsedy technické komise (CTT), také přípravu valné hromady, jež se bude konat v květnu 2023. Předpokládá se, že valná hromada projedná a schválí změny v dokumentech USIC, které budou reakcí na současný stav s výhledem do budoucnosti. Schůze výboru má za úkol projednat a připravit konečnou verzi návrhů změn. Jednání výboru je v gesci generálního sekretariátu USIC.

Další pracovní cestou je Zasedání poradní skupiny pro opravárenství v rámci Železniční sekce ETF. Zasedání se koná 23. února 2023 se v Bruselu.

PhDr. Helena Svobodová, viceprezidentka Železniční sekce ETF obdržela pozvánku na řádné jednání Řídícího výboru Železniční sekce, na které navazuje zasedání poradní skupiny pro strojvedoucí.

Vzhledem k pokračujícím konzultacím k revizi stávající směrnice o vydávání osvědčení strojvedoucím (2007/59/ES) bude tato záležitost jedním z hlavních bodů jednání. Zasedání se uskuteční ve dnech 28. února a 1. března 2023 v sídle ETF v Bruselu.

V další části jednání informovali předsedové podnikových výborů a NeRV o problematice, kterou jednotlivé výbory podle svých kompetencích projednávaly. Konkrétní informace jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách OSŽ v jejich sekcích. Zdůraznit je možno příspěvek místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NERV Bc. Renaty Douskové o nových skutečnostech ve společnosti ŽPSV, s.r.o., kde je od 1. ledna 2023 ve funkci nový ředitel a kde také došlo k prvním krokům propouštění třiceti zaměstnanců, protože se úbytkem poptávky pražců zastavuje výrobní linka. Dále také ve společnosti JLV nastala neočekávaná změna, kde dojde k volbě nového předsedy za Karla Mlejnka, který nedávno zesnul.

Štěpán Lev, místopředseda OSŽ a předseda podnikového výboru ČD zmínil, že na 6. února je plánované jednání s ministrem dopravy včetně všech odborových centrál a zástupce zaměstnanců v dozorčí radě ČD.

První místopředseda OSŽ Radek Nekola rovněž informoval o zorganizování pravidelného jednání výboru USIC, které se konalo ve dnech 7. až 9. prosince 2022 v domě Bohemika. Členové výboru se dostavili v kompletním složení, tj. prezident USIC Christophe Parel (Francie), viceprezident Jens Lehmann (Německo), generální sekretář Miroslav Kaprálek, pokladník Peter Lienhard (Švýcarsko) a předseda CTT (stálá technická komise) Sébastien Picca (Francie).

Předseda CTT informoval na základě zpráv delegátů USIC o průběhu mistrovství, která se konala v roce 2022. Velmi dobře byla mimo jiné hodnocena organizace mistrovství USIC v rybaření v září v Přerově, kterého se zúčastnilo osm zemí. Byla provedena aktualizace sportovního kalendáře s výhledem do roku 2026 (zveřejněn kompletně na www.usic-sports.org). Komise CTT má své pravidelné zasedání v lednu 2023 v Bratislavě a při diskuzi k programu jednání bylo ze strany OSŽ doporučeno nově zvolenému předsedovi soustředit se vzhledem ke snižujícím se počtům účastníků zejména na revizi délky mistrovství s cílem zkrácení a výsledné úspory nákladů.

Podle stálého programu jednání Představenstva Odborového sdružení železničářů následovalo přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a právní pomoci zastoupením v řízení před soudem. Žadatelům bylo vyhověno.

Schváleny byly také žádosti zaměstnancům OSŽ, kteří mají kontakty se zahraničními subjekty, o příspěvek na výuku anglického jazyka.

Na webových stránkách a rovněž v Obzoru najdou čtenáři nově upravené termíny vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí roku 2023. Semináře (školení) jsou zaměřeny na oblast pracovněprávní, hospodaření a BOZP a jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.

Semináře jsou určeny pro předsedy ZO OSŽ, místopředsedy ZO OSŽ, členy ZV ZO OSŽ, Výborů OSŽ, pro funkcionáře, kteří v ZV ZO OSŽ zabezpečují činnost na úseku BOZP, pro hospodáře a pro členy RK ZO OSŽ a budou zaměřeny na jednotlivé problematiky a aktuální změny v daných oblastech.

Představenstvo při svém jednání rovněž schválilo novou podobu Evidenčního návratového listu ZO OSŽ.

K nejdůležitějším změnám schválené novely zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění podal informace  Vladislav Vokoun.

Závěr jednání patřil informacím o pobytech v apartmánech Ostrý, Gočár a v penzionu Pacifik. Konkrétní nabídky budou po stanovení ceny za pobyt pro letní sezonu 2023 v rámce projektu členské rekreace (návrh a odsouhlasení ceny bylo předmětem tohoto jednání) rozeslány předsedům základních organizací a uveřejněny na webových stránkách OSŽ, Facebooku a Obzoru. Obsazování se provádí prostřednictvím portálu www.rekreaceosz.cz.

Po skončení Představenstva OSŽ proběhlo druhé jednání redakční rady čtrnáctideníku Obzor. Členové rady, tj. předseda a místopředsedové Odborového sdružení železničářů, zmínili duplikování informací v článcích z jednotlivých jednání vrcholných orgánů OSŽ, na což je třeba se zaměřit, aby k tomu nedocházelo a bude více prostoru pro další články, například od našich dopisovatelů. Dále je třeba zařadit do tištěného Obzoru více informací o dění v ASO, kterého je OSŽ členem. Členové redakční rady při tomto letošním jednání schválili také novou podobu hlavičky čtrnáctideníku, která více zdůrazňuje vydavatele – Odborové sdružení železničářů – a prostřednictvím QR kódu spojuje tištěnou verzi s aktuálními informacemi uveřejněnými na webových stránkách OSŽ.

 

Milan Sedlák

Foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 259 hostů a žádný gestor