Dne 22. března v sídle OSŽ v domě Bohemika zahájil Mgr. Martin Malý jednání Ústředí OSŽ. Po úvodní kontrole úkolů, která dopadla na výbornou, předal slovo místopředsedům, kteří převážně zmínili informace uvedené již v článku z představenstva.

Novinkami z podnikového jednání u společnosti ČD, které přednesl předseda podnikového výboru OSŽ při ČD Štěpán Lev, bylo čerpání sociálního fondu na dotované dovolené pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že je o tento bonus ve společnosti enormní zájem, bude v nejbližší době navýšen. ČD také zahájilo jednaní se sociálními partnery o možnosti změny odměňování zaměstnanců. Další informace doplnili členové dozorčí rady Antonín Leitgeb a Vladislav Vokoun. Ti zmínili schválení podnikového plánu ČD na rok 2023, který počítá s navýšením počtu zaměstnanců, aby se snížila přesčasová práce. ČD nadále investují do kolejových vozidel a obnovy vozidlového parku.

Dále pokračoval předsedapodnikového výboru ČD Cargo Radek Nekola s potěšující zprávou, že přes osmdesát procent smluvních partnerů mají již podepsanou smlouvu. Tato skutečnost nahrává faktu, že úroveň tržeb i zaměstnaneckých odměn bude zachována stejná jako minulý rok. Na jednání s odborovými centrálami se řešil nárůst inflace a s ní spojené navýšení stravného a náhrady mezd.

Za Správu železnic vystoupil předseda podnikového výboru SŽ Petr Štěpánek. Ten měl nejčerstvější informace z jednání Správní rady SŽ z 20. března, která na svém zasedání schválila Výroční zprávu SŽ za rok 2022, výsledek hospodaření za rok 2022 a rozpis plánu mzdových nákladů na rok 2023. Na základě rozpisu plánu MOON byl odborovými organizacemi schválen zálohový příděl finančních prostředků FKSP na rok 2023 a přerozdělen na organizační jednotky SŽ. Byla podepsána smlouva na poskytování kondičních pobytů, na které první zaměstnanci odjedou již 5. dubna.

Následovaly informace od předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renaty Douskové. První byla zmínka o uskutečněné schůzce ve společnosti JLV, kde se chystají volby nového předsedy základní organizace a také se řeší směrnice pro odměňování zaměstnanců společnosti na rok 2023. Druhá zmínka byla o neuskutečněné schůzce ze zdravotních důvodů ve společnosti NYMWAG CS a.s., Nymburk, kde se také chystají volby a doladění administrativních úkonů. Poté informovala o jednom z „benefitů“ členství OSŽ, a to poradenství ze Sdružení ochrany nájemníků SON. Na stránkách www.son.cz jsou podrobné rady a návody, jak postupovat, když chce člověk žádat o příspěvek na bydlení, co vše má vyplnit, co případně dodat za potvrzení. Také informovala o jednání RHSD pro veřejnou správu, na které se chystala, a které se týká Správy sociálního zabezpečení, kdy se projednává chystaný zákon o přeskupování organizačních složek, a tím dojde ke zrušení pracovních míst, což se nelíbí zástupcům měst a obcí – zákon jim přijde nepřipravený. Dalším bodem jednání je například novela zákona o úřednících územních správních celků se zaměřením na vzdělávání zaměstnanců nebo návrh změn v novele zákona o státní službě.

Poté byl vyzván Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), aby seznámil účastníky jednání s chystanými volbami do dozorčí rady v Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Kandidáty budou opět Petr Toman a Petr Štěpánek. Ústředí schválilo jejich opětovnou kandidaturu. Nicméně ještě je stále potřeba dostatek voličů, aby tito kandidáti mohli nadále zastupovat zájmy odborářů pojištěných u ZPMV. Volby budou probíhat 24.–26. května a bližší informace ohledně voleb budou mít prostor v samostatném článku.

PhDr. Helena Svobodová přinesla informace z konference železniční sekce Mezinárodní federace pracovníků v dopravě (ITF), která proběhla ve dnech 17.–18. března 2023 v Johannesburgu v Jihoafrické republice. Konkrétní informace najdete v samostatném článku.

Dále pokračoval Martin Malý, který popsal průběh mezinárodní ekonomické konference ASO 3. března. Konferenci je možné shlédnout na stránkách  www.odbory.info a seznámit se prezentacemi zaměřenými na problematiku v oblasti podnikání, energetiky, zdravotnictví či železnice. Dále informoval o jednání předsednictva ASO 20. března, kde byla mimo jiné diskutována problematika důchodové reformy. Vláda prozatím stále nemá připravený návrh důchodové reformy, který by mohla se sociálními partnery řádně projednat. Konzultace tudíž měly zatím podobu pouze jakéhosi dotazníku, ve kterém se MPSV dotazuje sociálních parterů na postoje k dílčím otázkám či některým parametrům nastavení důchodového systému. Na jednání předsednictva ASO bylo dohodnuto, že ASO bude v otázce budoucího přenastavení důchodového systému podporovat spíše model založený vedle základního solidárního průběžného také pilíře také na vyšším příspěvku zaměstnavatelů na důchodové připojištění svých zaměstnanců. Dále byla také diskutována forma a obsah vystoupení B. Dufka na demonstraci proti chudobě 11. března v Praze, kde předseda ASO vystupoval jako host.

Dalším příspěvkem na jednání byla prezentace Ing. Ondřeje Šmehlíka o aplikaci Railsport.cz, která se pomalu uvádí do provozu a zatím funguje v pracovní verzi. Aplikace přinese do organizování sportovních akcí jednodušší možnost přihlášení účastníků, úsporu času s administrativou, okamžitou statistiku či vyúčtování nebo spolupráci s IS zaměstnavatelů.

O práci revizní komise informovala předsedkyně Barunka Balážová. Během posledního měsíce proběhlo několik kontrol u základních informací, kde bylo potřeba doladit a napravit případné nedostatky.

Závěrečným tématem jednání se stala diskuze ohledně problematiky s datovými schránkami. JUDr. Petr Večeř ujistil přítomné, že jeho oddělení se snaží pomoci s odstraněním prvotních nedostatků ohledně vytvoření, přihlášení a práce s datovými schránkami. Jako největší problém se v tomto ohledu ukázala skutečnost, že většina ZO OSŽ nemá ve spolkovém rejstříku zapsané žádné funkcionáře. Proto také OSP OSŽ-Ú vytvořilo samostatnou složku Datové schránky na webu OSŽ v rubrice právního poradenství, která obsahuje celou řadu vzorů podání potřebných k doplnění zápisu ve spolkovém rejstříku a získání přístupových údajů do datové schránky ZO OSŽ (OTEVŘÍT).  

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 277 hostů a žádný gestor