Společné memorandum podnikových výborů OSŽ

  • Podnikové výbory Odborového sdružení železničářů Správy železnic, s.o., České dráhy, a.s. a České dráhy Cargo, a.s., se zabývaly neutěšenou situací týkající se věkové struktury zaměstnanců na železnici, která může vést do budoucna k nedostatku zaměstnanců potřebných pro bezpečnost a udržitelnost železniční dopravy v České republice.
  • Podnikové výbory OSŽ SŽ, s.o., ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. vyzývají zaměstnavatele a zainteresované orgány Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby iniciovaly vznik učebních oborů, které povedou k přípravě studentů pro zaměstnání na české železnici.

 

  • Odborové sdružení železničářů chce být nápomocno při realizaci nových projektů, které povedou k získání nových zaměstnanců napříč českou železnicí.

 

Za OSŽ:                                 Mgr. Martin Malý

 

PV OSŽ SŽ:                           Petr Štěpánek

 

PV OSŽ při ČD, a. s.:            Štěpán Lev

 

PV OSŽ ČD Cargo, a. s.:       Radek Nekola

 

– – –

Lesní chata v Kořenově přivítala ve svých prostorách 23. března 2023 zástupce všech tří železničních podnikových výborů. Pozvánku také přijali personální ředitelé všech tří společností. A to za Správu železnic, s.o., Ing. Pavel Koucký, za ČD, a.s. Mgr. Blanka Havelková, která je současně také členkou představenstva této společnosti, a za ČD Cargo, a.s. Mgr. Aneta Miklášová. Ti se k jednání připojili v odpoledních hodinách.

V pořadí druhé společné setkání zahájil a vedl první místopředseda OSŽ Radek Nekola, který účastníky přivítal a seznámil je s průběhem jednání. V prvé řadě také poděkoval iniciátoru setkání Miroslavu Mainclovi, tajemníku Správy železnic, který s myšlenkou zorganizovat po letech společné setkání přišel již před delší dobou. Pravdou je, že všechny tři firmy trápí několik společných atributů. Ty v zápětí vyjádřil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý:„V dnešní době nás dohnala situace z devadesátých let, kdy se na železnici po dlouhou dobu hromadně propouštělo a noví zaměstnanci byli přijímáni jen velmi zřídka. Železnice tak ve společnosti postupně ztratila pověst perspektivního zaměstnavatele, což vedlo k výraznému poklesu zájmu mladých lidí o studium železničních oborů a následně logicky také k redukci kapacit železničního školství. Tyto skutečnosti mají  za následek, že nyní je na železnici v řadě provozních profesí nedostatek zaměstnanců, většina se již přibližuje k důchodovému věku, ale ve školách se přitom v dostatečných  počtech nepřipravují noví odborníci, kteří by mohli železničáře odcházející do penze nahradit“ Dále Martin Malý ještě krátce připomněl stanoviska a návrhy OSŽ týkající se vládou připravované důchodové reformy a stručně také shrnul potřebné kroky, jak postupovat v případě problémů se získáním přístupu do datových schránek základních organizací (OTEVŘÍT).

Poté předsedové podnikových výborů představili své tajemníky a předsedy základních organizací. Za Správu železnic vystoupil předseda PV OSŽ Petr Štěpánek. Za ČD, a.s. promluvil předseda PV OSŽ Štěpán Lev a za ČD Cargo, a.s. předseda PV OSŽ Radek Nekola. Každý z nich také podal bližší informace k vypracovaným prezentacím věkové struktury zaměstnanců v jednotlivých společnostech, které předem obdržel každý člen PV.

V průběhu dopoledního jednání také vystoupil místopředseda OSŽ pro majetek Martin Vavrečka. Ten informoval přítomné o jednom z benefitů členství v OSŽ a tím jsou výhodné pobyty v rekreačních zařízeních. Také dodal podrobně vypracovanou prezentaci zahrnující tabulku ohledně návštěvnosti těchto objektů, kde se ukázalo, že o rekreace je velký zájem.

V druhé části jednání přivítal první místopředseda OSŽ a zároveň předseda podnikového výboru ČD Cargo, a.s., Radek Nekola zástupce zaměstnavatelů, a to výše uvedené personální ředitele. „Jsme rádi, že se toto setkání uskutečnilo, neboť nás všechny trápí udržitelnost železniční dopravy v České republice a je potřeba sesbírat podněty a ty následně přednést personálnímu oddělení, které s nimi může nadále pracovat,“ poděkoval za účast personálním ředitelům Radek Nekola. Ti dostali prostor říci několik slov úvodem, kdy každý z nich zmínil, že je v dnešní době těžké motivovat uchazeče o práci na železnici. Mladí lidé mají zpravidla jiné ambice než pracovat za jakéhokoliv počasí a na směny v terénu. V posledních letech je velký ubytek učňovských i středoškolských oborů zaměřených na kolejovou dopravu. Pavel Koucký, personální ředitel společnosti Správa železnic ale zdůraznil, že se v tomto směru nevzdávají a se školami úzce spolupracují. Studenti tak mohou využít možnosti stipendijních programů či praxe přímo na pracovištích. Dále nastínili stávající i plánované kroky, které by mohly pomoci při náboru nových zaměstnanců. Hlavním cílem personálního oddělení není jen nové, a především mladé pracovníky získat, ale také je na železnici udržet. „Je to hodně o individuálním přístupu na konkrétních pracovištích, který neopomíjíme a snažíme se na něj také zaměřit,“ shodly se personální ředitelky Blanka Havelková a Aneta Miklášová. Ty přivítaly informace přímo z pracovišť, které naznačily, proč noví zaměstnanci odcházejí ve zkušební době a mnohdy nevydrží ani jeden měsíc. Během diskuze na adresu personálních oddělení cílila poznámka, že železniční společnosti zaspali dobu. Tento názor však vyvrátila personální ředitelka Blanka Havelková tím, že již od roku 2008, kdy nastoupila k ČD na personální oddělení do vedoucí pozice, intenzivně dohlíží na spolupráci se školami a hledá cestu, jak přilákat mládež k Českým drahám a přesvědčit je, že zde naleznou nejen několik zajímavých benefitů, ale také stabilní a perspektivní práci, kterou společnost v dnešní nelehké době nabízí.

Po společném jednání se podnikové výbory rozdělily a debatovalo se již v rámci každé společnosti zvlášť. Bližší informace najdete v samostatných článcích z jednání podnikových výborů (OTEVŘÍT – PV OSŽ ČD, PV OSŽ ČD Cargo, PV OSŽ SŽ).

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

  

Právě přítomno: 276 hostů a žádný gestor